Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1215/11.8.1995 Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1995


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-08-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1215/11.8.1995
Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1995


Αθήνα, 11 Αυγούστου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1094402/4397/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ'
Τηλ.3642570
2. ΕΙΣ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
α) ΤΜΗΜΑ Α/Τηλ. 3635480
β) ΤΜΗΜΑ Δ/Τηλ. 3612060
γ) ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟ ΚΕΠΥΟ/Τηλ. 9591062
Β. ΚΕΠΥΟ - Δ.30 - ΤΜΗΜΑ Α
Τηλ. 9580445

ΠΟΛ 1215

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων έτους 1995

1094402/4397/0014/ΠΟΛ. 1215/11.8.1995

Με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 20 του ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94Α' 92) ορίζεται ότι για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Για το έτος 1995 η επεξεργασία των τελών χρήσης για τα μηχανήματα έργων έγινε
μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο του ΥΠΕΧΩΔΕ και με τα οποία εφοδιάστηκε το ΚΕΠΥΟ.
Για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω τελών χρήσης μηχανημάτων έργων του έτους 1995 σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. Για τους κατόχους μηχανημάτων έργων των οποίων είναι γνωστός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το ΚΕΠΥΟ έχει εκδόσει και ήδη αποστέλλει προεκτυπωμένα αποδεικτικά είσπραξης τελών χρήσης μηχανημάτων έργων με ημερομηνία βεβαίωσης 31 Ιουλίου 1995 και με ημερομηνία ΟΛΙΚΗΣ εξόφλησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου (29.9.1995). Τα τέλη χρήσης πρέπει να εισπραχθούν εφάπαξ και όχι σε δόσεις, δεδομένου ότι η βεβαίωσή τους έγινε μετά το μήνα Ιούνιο και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί τελών κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Συγχρόνως έχουν σταλεί στις ΔΟΥ από το ΚΕΠΥΟ σημειώματα εκκαθάρισης τελών χρήσης μηχανημάτων έργων οικονομικού έτους 1995 με τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο καθώς και κατάσταση οφειλετών. Ο αύξων αριθμός του χρηματικού καταλόγου θα είναι 1.000 για να μη συμπίπτει με αριθμό χρηματικού καταλόγου που
έχει ήδη δοθεί για τέλη κυκλοφορίας. Οι χρηματικοί κατάλογοι θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ, αφού υπογραφούν και γίνουν οι περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ).
Η βεβαίωση των ποσών θα γίνει υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) σε λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού (εκτός των συνεισπραττομένων ποσών που αφορούν τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, που θα βεβαιωθούν στους σχετικούς ΚΑΕ προϋπολογισμού 1229 και 1228 αντίστοιχα). Τα εισπραττόμενα ποσά θα αποδίδονται
στο Τ.Ε.Ο.-Μ.Ε. - στον κωδικό ΝΠΔΔ 86325 (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, Τ.Ε.Ο., έδοδα από τέλη χρήσης Μ.Ε. και εγκρίσεις τύπου Μ.Ε.), μέσω ΚΕΠΥΟ (στον Κωδικό Ληψοδοσίας 555) αφού γίνει παρακράτηση ποσοστού οκτώ τοις εκατό (8%) επί των εισπραττομένων, ήτοι πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες βεβαίωσης και τρία τοις εκατό (3%) για δαπάνες είσπραξης.
Για όσους κατόχους μηχανημάτων έργων έχει γίνει μηχανογραφική εκκαθάριση αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβουν το αποδεικτικό είσπραξης ή ο υπόχρεος επιθυμεί να καταβάλει ποσό μικρότερο του αναφερόμενου στο περοεκδιδόμενο, οι αρμόδιες ΔΟΥ θα εκδίδουν χειρόγραφο μηχανογραφικό τριπλότυπο με βάση τα στοιχεία του
χρηματικού καταλόγου και της κατάστασης οφειλετών και θα αναγράφουν τα αρχικά Μ.Ε. (μηχανήματα έργων) σε εμφανές σημείο αυτού.

Β. Για τους κατόχους μηχανημάτων που δεν είναι γνωστός ο Α.Φ.Μ. τους, το ΚΕΠΥΟ δεν θα αποστείλει κανένα ειδοποιητήριο ούτε θα συντάξει κατάσταση και επομένως δεν θα γίνει μηχανογραφική βεβαίωση και είσπραξη.
Οι ενδιαφερόμενοι όμως, πρέπει να προσέρχονται στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την έκδοση από αυτές σημειώματος εκκαθάρισης των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων τρέχοντος έτους 1995. Στη συνέχεια, ο υπόχρεος θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό των τελών χρήσης στην αρμόδια ΔΟΥ με την προσκόμιση εις διπλούν του παραπάνω εκκαθαριστικού σημειώματος. Για την καταβολή του ποσού αυτού θα εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' και τα ποσά θα αποδείδονται στο Τ.Ε.Ο. στον προαναφερθέντα κωδικό ΝΠΔΔ 86325 με τη συνήθη διαδικασία, θα βεβαιώνονται δε στο τέλος του μήνα είσπραξης, όπως γίνεται με τις οίκοθεν εισπράξεις. Αντίγραφο του παραπάνω εκκαθαριστικού σημειώματος σφραγισμένο και υπογραμμένο αρμοδίως θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο για να επιστραφεί από αυτόν στην αρχή που το χορήγησε.
Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση που έχει γίνει μεν μηχανογραφική εκκαθάριση, αλλά ο υπόχρεος επικαλείται ότι αυτή είναι λανθασμένη. Στην περίπτωση αυτή όμως θα συντάσσεται από τη ΔΟΥ και δελτίο διαγραφής (χρώματος ροζ, όπως των αυτοκινήτων) και θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων εισπράττονται μόνο από τις αρμόδιες ΔΟΥ και δεν μπορούν να καταβληθούν σε άλλη αρχή (Τράπεζα, ΕΛ.ΤΑ., Τ.Π. & Δανείων). Η είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων που παρακολουθούνται μηχανογραφικά γίνεται μόνο από τη ΔΟΥ που αναγράφεται επ' αυτών ως αρμόδια. Σε
εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, που είναι αδύνατη η μετάβαση του υποχρέου στην αρμόδια ΔΟΥ παρέχεται ευχέρεια πληρωμής αυτών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ με γραμμάτιο συμψηφισμού. Στην περίπτωση αυτή όμως η παραλαμβάνουσα αρμόδια ΔΟΥ δεν θα ενημερώσει το ΚΕΠΥΟ αλλά θα πιστώσει τον ενδιαφερόμενο επί των εισπρακτέων υπολοίπων που θα σταλούν από το ΚΕΠΥΟ μετά τη λήξη της μηχανογραφικής παρακολούθησης.

Γ. Λογιστική τακτοποίηση από μηχ/κές εισπράξεις μηχανημάτων έργων
Οι ΔΟΥ θα κρατήσουν στο βιβλίο παραλαβής εισπρακτέων εσόδων ένα αριθμό με ημερομηνία 31 Ιουλίου 1995 για να βεβαιώσουν το τέλος χρήσης μηχανημάτων έργων των χρηματικών καταλόγων που συντάχθηκαν από το ΚΕΠΥΟ.
Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου των μηχανογραφικών εισπράξεων δεν θα καταχωρηθούν στην προσωρινή ληψοδοσία (έντυπο 64Α) αλλά θα συμπεριληφθούν από το ΚΕΠΥΟ. Οι εισπράξεις που θα πραγματοποιούνται στις ΔΟΥ θα καταχωρούνται στον Κωδικό Ληψοδοσίας 753.
Το ΚΕΠΥΟ θα παρακολουθήσει μηχανογραφικά την είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 1995 και στη συνέχεια θα στείλει λογιστικά στοιχεία (καταστάσεις) στις ΔΟΥ για την τακτική εισαγωγή αυτών, όπως γίνεται με τη διαδικασία του φόρου εισοδήματος Φ.Π. Μετά την ημερομηνία αυτή (29.9.95) το ΚΕΠΥΟ θα τυπώσει και θα στείλει κατά ΔΟΥ ειδικές καταστάσεις με τα εισπρακτέα υπόλοιπα των τελών χρήσης ΜΕ, οι δε ΔΟΥ θα εισπράττουν έσοδα της κατηγορίας αυτής μόνο με διπλότυπα είσπραξης τύπου Α'.
Τα ποσά που αφορούν έσοδα προϋπολογισμού (χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) θα τα ενσωματώσει το ΚΕΠΥΟ στις τελικές καταστάσεις όπως και στις υπόλοιπες μηχανογραφικές εισπράξεις.
Οι ΔΟΥ που έχουν μηχανογραφικές εισπράξεις τελών χρήσης μηχανημάτων έργων, θα κρατήσουν τρία (3) γραμμάτια συμψηφιστικής διαχείρησης, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 1995, για την τακτική εισαγωγή του τέλους χρήσης μηχανημάτων έργων, ήτοι:
ι) ένα γραμμάτιο για τα έσοδα προϋπολογισμού,
ιι) ένα γραμμάτιο για τα έσοδα του ΤΕΟ, και
ιιι) ένα γραμμάτιο για το ποσοστό 8% επί των εισπράξεων των τελών χρήσης ΜΕ
(ποσά υπέρ του ΤΕΟ) για τα ΔΙΒΕΕΤ

Δ. Δεματοποίηση των μηχανογραφικών τριπλοτύπων και αποστολή στο ΚΕΠΥΟ Καθημερινά θα συγκεντρώνονται και θα ταξινομούνται χωριστά σε δύο ομάδες τα προεκτυπωμένα και τα χειρόγραφα μηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης. Τα τριπλότυπα αυτά θα δεματοποιούνται κατά ομάδα με μέγιστο αριθμό τριπλοτύπων ανά δέμα 100 και θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ όλα μαζί στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 1995 μαζί με τις καταστάσεις διαγραφής, στη Διεύθυνση Θησέως 48 και Φρύνης 1 Καλλιθέα Τ.Κ. 17681, με την ένδειξη ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, με ένα ανακεφαλαιωτικό δελτίο.
Εξυπακούεται βέβαια ότι τυχόν εισπράξεις που θα γίνουν στο μήνα Αύγουστο δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ τον μήνα αυτό αλλά στο τέλος Σεπτεμβρίου μαζί με τις λοιπές εισπράξεις Τελών Χρήσης ΜΕ Σεπτεμβρίου 1995.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης