1025415/161/0015/19/4/2007

Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης επιτηδευματία με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων κουζίνας

19 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1025415/161/0015/19/4/2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1025415/161/0015/19/4/2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης επιτηδευματία με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων κουζίνας.

    Με την από 8/3/2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την εμπορία επίπλων κουζίνας κατόπιν παραγγελίας των πελατών της υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, το οποίο μέχρι τώρα ενημερώνεται κατά την εισαγωγή με βάση τα παραστατικά του προμηθευτή της, στα οποία αναγράφονται αναλυτικά κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία τα μέρη που απαρτίζουν την κουζίνα (ντουλάπια, συρτάρια, πορτάκια κ.λ.π.) και κατά την εξαγωγή με βάση τα εκδιδόμενα παραστατικά της εταιρείας, στα οποία αναγράφονται τα είδη που πωλούνται με τον ίδιο προαναφερόμενο τρόπο. Ρωτάτε δε αν είναι δυνατόν η ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης να μη γίνεται αναλυτικά κατ΄ είδος με τα μέρη που συνθέτουν κάθε παραγγελία αλλά συνολικά και ως είδος να θεωρείται κάθε συγκεκριμένη παραγγελία. Ακόμη ρωτάτε αν για τις κουζίνες εκθέματα σε χώρο έκθεσης, οι οποίες πωλούνται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε περισσότερους του ενός πελάτες, μπορεί να χρησιμοποιείται ένας κωδικός είδους ή πρέπει να χρησιμοποιούνται επιμέρους κωδικοί.

    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.   Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν τα 5.000.000 ευρώ, τηρεί βιβλίο αποθήκης, στο οποίο καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική διακίνηση κατ΄ είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή.
2.   Επίσης με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης αναγράφεται και η χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση με μνεία του οικείου δικαιολογητικού εγγραφής.
3.   Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η ενημέρωση  του βιβλίου αποθήκης κατά την εισαγωγή και εξαγωγή γίνεται με βάση τα παραστατικά που λαμβάνονται από τους προμηθευτές και τα παραστατικά που εκδίδονται από τον επιτηδευματία.
Συνεπώς εφόσον ο προμηθευτής της προαναφερόμενης εταιρείας τιμολογεί αναλυτικά κατ΄ είδος τα μέρη που συνθέτουν κάθε παραγγελία και η εταιρεία τιμολογεί με τον ίδιο τρόπο, στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας πρέπει να καταχωρούνται αναλυτικά σε ιδιαίτερες μερίδες τα μέρη που συνθέτουν κάθε παραγγελία κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Παρέκκλιση από αυτό τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία, η οποία υποβάλλεται μέχρι τον έβδομο μήνα της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου και ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Επιπλέον σημειώνεται ότι αν ο προμηθευτής της εταιρείας τιμολογεί την κάθε παραγγελία ως ενιαίο σύνολο και η εταιρεία τιμολογεί τους πελάτες της με τον ίδιο τρόπο, τότε στο βιβλίο αποθήκης καταχωρείται ως είδος η κάθε συγκεκριμένη παραγγελία.


Taxheaven.gr