1049766/322/0015/20.6.2007

Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης

20 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1049766/322/0015/20.6.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065


1049766/322/0015/20.6.2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης βιβλίου αποθήκης

        Με την από 17/5/2007 αίτησή σας και μετά τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παράσχατε σε τηλεφωνική επικοινωνία μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας έχει αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση καταστημάτων Σούπερ-Μάρκετ και τηρεί βιβλίο αποθήκης. Ορισμένα είδη (π.χ. μπύρες, αναψυκτικά κ.λ.π.) τα αγοράζει είτε με το τεμάχιο είτε σε συσκευασία των έξι τεμαχίων είτε με τη μορφή προσφοράς (ένα συν ένα), τις αγορές δε αυτές τις παρακολουθεί σε τρεις διαφορετικές μερίδες του βιβλίου αποθήκης. Ενόψει των παραπάνω ρωτάτε αν τις αγορές των εν λόγω ειδών που πραγματοποιεί σε συσκευασία των έξι τεμαχίων και με τη μορφή προσφοράς μπορεί να τις παρακολουθεί στη μερίδα του βιβλίου αποθήκης που παρακολουθεί τις αγορές των ίδιων ειδών που πραγματοποιεί ανά τεμάχιο.

    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

        1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του  Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά. Ειδικά για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η ονοματολογία - περιγραφή του είδους λαμβάνεται όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.
               2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%), τηρεί βιβλίο αποθήκης. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται για κάθε αγαθό οι αγορές και οι πωλήσεις κατΆ είδος, ποσότητα και αξία και η ποσοτική διακίνηση κατΆ είδος και ποσότητα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Τα αγαθά των τρίτων παρακολουθούνται ξεχωριστά τουλάχιστον κατΆ είδος και ποσότητα.
 3.     Επίσης με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 2 αυτού του άρθρου αναγράφεται και η χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση με μνεία του οικείου δικαιολογητικού εγγραφής.
4.     Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι το αναψυκτικό, π.χ., που αγοράζει η εταιρία σας με το τεμάχιο, τα αναψυκτικά που αγοράζει σε συσκευασία των έξι τεμαχίων και τα αναψυκτικά που αγοράζει με τη μορφή προσφοράς (ένα συν ένα) συνιστούν διαφορετικά είδη αγαθών και συνεπώς πρέπει να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες μερίδες του βιβλίου αποθήκης, οι οποίες ενημερώνονται με βάση τα οικεία δικαιολογητικά των προμηθευτών, όπως ορθά πράττει η εταιρία σας. Περαιτέρω εάν η εταιρία σας επιθυμεί να αποσυσκευάσει ορισμένη ποσότητα από τα αναψυκτικά που αγοράζει σε συσκευασία των έξι τεμαχίων και με τη μορφή προσφοράς και να τα πουλάει με το τεμάχιο, δύναται με δικαιολογητικό εγγραφής σχετικό λογιστικό σημείωμα να καταχωρήσει αρνητικά στις  μερίδες των αναψυκτικών που αγοράζει σε συσκευασία των έξι τεμαχίων και με τη μορφή προσφοράς την οικεία ποσότητα και αξία (δεδομένου ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου  9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. δεν υποχρεούται στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή) και να χρεώσει τη μερίδα των αναψυκτικών που αγοράζει με τεμάχια επίσης με την κατάλληλη ποσότητα και αξία.


Taxheaven.gr