1059599/471/0015/9.8.2006

Στοιχεία που σημαίνονται με ΕΑΦΔΣΣ.

9 Αύγ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1059599/471/0015/9.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065


1059599/471/0015/9.8.2006

ΘΕΜΑ: Στοιχεία που σημαίνονται με ΕΑΦΔΣΣ.

Απαντώντας στην από 27/6/2006 αίτησή σας, σχετικά με την υποχρέωση σήμανσης με ΕΑΦΔΣΣ των στοιχείων που εκδίδετε και ειδικότερα των τιμολογίων (INVOICE), που εκδίδετε για την εξαγωγή χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών, με τη χρήση  ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω προγράμματος «WORD», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Το μέτρο έκδοσης, σήμανσης και φύλαξης φορολογικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, που καθιερώθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2.6.2003) καταλαμβάνει όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται μηχανογραφικά, είτε προβλέπεται θεώρηση, είτε δεν προβλέπεται θεώρησή τους από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., ή από αποφάσεις και ανεξάρτητα του σκοπού για τον οποίο εκδίδονται (χονδρικές πωλήσεις, λιανικές, διακίνηση κ.λπ.) στο εσωτερικό της χώρας ή εκτός αυτής (εξαγωγές) καθώς και ανεξάρτητα αν παραλήπτες των σημαινόμενων στοιχείων είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., αγρότες, ιδιώτες κ.λπ.).
2.    Σχετικά με την έννοια του μηχανογραφικού τρόπου έκδοσης στοιχείων αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και συγκεκριμένα ως μηχανογραφική καθορίζεται η έκδοση των στοιχείων για την οποία γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσω (ηλεκτρονικού υπολογιστή – Η/Υ). Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από το είδος του λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση στοιχείων και εφόσον γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η έκδοση των στοιχείων θεωρείται ως μηχανογραφική έκδοση και τα εκδιδόμενα στοιχεία πρέπει να σημαίνονται μέσω μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).
3.    Ως μηχανογραφική δε έκδοση θεωρείται και αυτή που γίνεται μέσω εφαρμογών και προγραμμάτων όπως το «WORD», δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Κ.Β.Σ. ως προς την έκδοση στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική έκδοση του «WORD» ως τυποποιημένο λογισμικό στη βασική του έκδοση συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης στην ελληνική γλώσσα, περαιτέρω δε υφίσταται η υποχρέωση σύνταξης εγχειρίδιων οδηγιών ανάλογα με τις τυχόν εξειδικευμένες εντολές ή χειρισμούς που δίδονται για την κάλυψη τυχόν ιδιαιτέρων αναγκών σας.
    Επίσης, τεχνικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως κώλυμα στην έκδοση και σήμανση παραστατικών από «παραθυρικά» προγράμματα και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των «Word» και «Excel», και άλλων εφαρμογών «Windows», καθώς στην αγορά διατίθενται μηχανισμοί ΕΑΦΔΣΣ με πιστοποιημένα λογισμικά συμβατά με προγράμματα όπως τα παραπάνω.
4.    Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι, τα τιμολόγια που εκδίδει η εταιρία σας μέσω προγράμματος «WORD» για συναλλαγές της με την αλλοδαπή (εξαγωγές χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών), πρέπει να φέρουν σήμανση από μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ, δεδομένου ότι εκδίδονται μηχανογραφικά.


Taxheaven.gr