1103901/237/0015/21.11.2006

Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών της εταιρείας.

21 Νοέ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1103901/237/0015/21.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065


1103901/237/0015/21.11.2006

ΘΕΜΑ: Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών της εταιρείας.

    Σε απάντηση του σχετικού υπομνήματός σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, με το αριθμ. 1070518/5243 – 20/0016/18.8.2006 έγγραφο της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς μας, τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 ΑΆ), ειδικά για τη βεβαίωση και καταβολή των προστίμων, που προβλέπονται από το άρθρο 8 και για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 5, εφαρμόζονται οι διατάξεις του        ν. 2238/1994.
    Για τα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.  
2.    Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, οι διατάξεις του ν. 2238/1994 με τις οποίες ρυθμίζεται η βεβαίωση, η διοικητική επίλυση της διαφοράς και η καταβολή του φόρου εισοδήματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόστιμα του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Κ.Β.Σ.), αφού σύμφωνα με την διάταξη αυτή για τα «πρόστιμα» που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, κύρια φορολογία νοείται η «φορολογία εισοδήματος».
    Συνεπώς οι σχετικές διατάξεις, φορολογικές ή μη (π.χ. άρθρο 115 του ν. 2238/1994, άρθρα 27, 28 Εμπ. Ν. κ.λ.π.), με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καταβολής του «φόρου εισοδήματος» και ειδικότερα καθορίζονται με αυτές τα πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή του φόρου, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ.    
3.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση του νομικού προσώπου, κατά το χρόνο διάλυσης των λοιπών (πλην δηλαδή ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών) νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (συμπεριλαμβανομένων και των Ε.Π.Ε.), ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή των φόρων που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις αυτές και οφείλονται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.   
4.    Ομοίως, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα από τις διατάξεις αυτές.  
5.    Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν (παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος) θεμελιώνεται αστική (προσωπική) ευθύνη των προσώπων που μνημονεύονται σΆ αυτές, τα πρόσωπα αυτά και μόνον ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή των χρεών που επίσης αναφέρονται στις υπόψη διατάξεις, κατΆ αναλογία δε και για τα πρόστιμα Κ.Β.Σ. (παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος).   
    Συνεπώς, στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται ευθύνη των διαχειριστών Ε.Π.Ε., για την καταβολή χρεών της εταιρείας, η ευθύνη αυτή δεν επιμερίζεται με βάση για παράδειγμα, το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων του κάθε συνδιαχειριστή.   


Taxheaven.gr