ΠΟΛ.1212/10.8.1995

Εκδιδόμενα ειδικά στοιχεία από τα Καζίνο και θεώρηση αυτών - Τήρηση Ειδικών Βιβλίων

10 Αύγ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Απριλίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1045781/2138/607/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ Α' Γραφ. 1

ΠΟΛ 1112

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από την αρ. 1031790/2051/575/0014/ΑΥΟ, όπως ισχύει.

Α.Υ.Ο. 1093619/748/0015/ΠΟΛ. 1212/10.8.1995

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α' 86).
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Τουρισμού υπ' αριθμ. 96295 (ΦΕΚ 440 Β'/18.5.95) "Κανονισμός λειτουργίας, ελέγχου και διεξαγωγής των παιχνιδιών στο Καζίνο".
3. Την υπ' αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β'/7.3.94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Την ανάγκη καθιέρωσης ειδικών φορολογικών στοιχείων για την παρακολούθηση των συναλλαγών των Καζίνο.
5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε το είδος, το χρόνο, το περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσης και τήρησης των φορλογογικών στοιχείων και βιβλίων για την παρακολούθηση των συναλλαγών των Επιτηδευματιών - Εκμεταλλευτών Καζίνο, τα οποία εκδίδονται και τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα και στο Ελληνικό νόμισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Κ.Β.Σ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ίδιου Κώδικα, καθόσον αφορά τον τρόπο συμπλήρωσης και χρησιμοποίησής τους:
1. Θεωρημένο (από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ) Τετραπλότυπο Δελτίο Αρχικής Προκαταβολής, στο οποίο, με το άνοιγμα του "τραπεζιού" και πριν την έναρξη του "παιχνιδιού", αναγράφονται οι ενδείξεις:
(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, Επάγγελμα,
Διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. της έδρας).
(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.
(γ) Το είδος του παιχνιδιού.
(δ) Ο αριθμός του τραπεζιού.
(ε) Το ποσό της προκαταβολής με ανάλυση των μαρκών, κατ' αξία, αριθμητικώς.
Σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης το συνολικό ποσό αναγράφεται και ολογράφως.

Εκαστο αντίτυπο φέρει ένδειξη του προορισμού του ως εξής:
- "Ειδικό ασφαλισμένο κιβώτιο."
- "Ταμείο."
- "Ελεγκτική Αρχή."
- "Στέλεχος."

2. Θεωρημένο Δελτίο Πρόσθετης Προκαταβολής, με όλα τα στοιχεία και τις ενδείξεις της προηγούμενης παραγράφου 1, το οποίο εκδίδεται σε κάθε περίπτωση λήψης συμπληρωματικής προκαταβολής κατά την παράδοση των μαρκών από το ταμείο.

3. Θεωρημένο τριπλότυπο Δελτίο κλεισίματος (Αποτελέσματος) "Τραπεζιού", στο οποίο με το κλείσιμο κάθε τραπεζιού και την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των μαρκών και χαρτονομισμάτων, αναγράφονται:
(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη.
(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.
(γ) Το είδος του παιχνιδιού.
(δ) Ο αριθμός του τραπεζιού.
(ε) Το ποσό των προκαταβολών (αρχικών και προσθέτων) ως και οι αντίστοιχοι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι' αυτές Δελτίων.
(στ) Το είδος, η ποσότητα και η αξία των καταμετρηθεισών μαρκών, καθώς και η συνολική αξία αυτών.
(ζ) Αναλυτικά τα χαρτονομίσματα - κέρματα και η συνολική αξία αυτών.
(η) Το προκύπτον ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημία).
Το Δελτίο αυτό αποτελεί παραστατικό εσόδου (θετικό ή αρνητικό) και δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., υπογράφεται δε και από το αρμόδιο Ελεγκτικό όργανο του Δημοσίου, στο οποίο και παραδίδεται ένα αντίτυπο.
Επιτρέπεται η απεικόνιση των δεδομένων της παρούσας παραγράφου σε περισσότερα του ενός θεωρημένα δελτία, συσχετιζόμενα με βάση τους αύξοντας αριθμούς έκδοσής τους.

4. Θεωρημένο τετραπλότυπο Δελτίο Πληρώσεως Μηχανημάτων, (αρχικών ή συμπληρωματικών) στο οποίο, με την τροφοδοσία κάθε μηχανήματος με μάρκες ή κέρματα, αναγράφονται:
(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη.
(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.
(γ) Ο αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του μηχανήματος.
(δ) Η ποσότητα και η αξία των μαρκών.

Εκαστο αντίτυπο φέρει ένδειξη του προορισμού του ως εξής:
- "Ειδικό ασφαλισμένο κιβώτιο."
- "Ταμείο."
- "Ελεγκτική Αρχή."
- "Στέλεχος."

5. Θεωρημένο τριπλότυπο Δελτίο Εκτακτων Κερδών (JACK POT), στο οποίο με την καταβολή των κερδών από το ταμείο, αναγράφονται:
(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη.
(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.
(γ) Ο αριθμός ταυτότητας του μηχανήματος που απέδωσε τα κέρδη.
(δ) Το ποσό του κέρδους.

Εκαστο αντίτυπο φέρει ένδειξη του προορισμού του ως εξής:
- "Ταμείο."
- "Ελεγκτική Αρχή."
- "Στέλεχος."

6. Θεωρημένο τριπλότυπο Δελτίο Αποτελέσματος Μηχανημάτων, στο οποίο με την καταμέτρηση των μαρκών κάθε μηχανήματος, αναγράφονται:
(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη.
(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.
(γ) Ο αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του μηχανήματος.
(δ) Η ποσότητα και η αξία των μαρκών που καταμετρήθηκαν.
(ε) Τα ποσά πληρώσεως (αρχικά ή συμπληρωματικά) και οι αντίστοιχοι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι' αυτές Δελτίων.
(στ) Τα ποσά των έκτακτων κερδών (JACK POT) και οι αντίστοιχοι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι' αυτές Δελτίων.
(ζ) Το οικονομικό αποτέλεσμα και η περίοδος στην οποία αναφέρεται (ημερομηνία - ώρα).
Το Δελτίο αυτό αποτελεί παραστατικό εσόδου (θετικό ή αρνητικό) και δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., υπογράφεται δε και από το αρμόδιο Ελεγκτικό όργανο του Δημοσίου, στο οποίο και παραδίδεται ένα αντίτυπο.
Επιτρέπεται η απεικόνιση των δεδομένων της παρούσας παραγράφου σε περισσότερα του ενός θεωρημένα δελτία, συσχετιζόμενα με βάση τους αύξοντας αριθμούς έκδοσής τους.

7. Τα χρησιμοποιούμενα τραπέζια του παιχνιδιού και αυτόματα μηχανήματα, καταχωρούνται σε θεωρημένο βιβλίο (Μητρώο) Τραπεζιών - Μηχανημάτων, με την αγορά τους και το αργότερο πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:
- Η ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης.
- Ο αριθμός του τραπεζιού και το είδος του παιχνιδιού.
- Ο αριθμός ταυτότητας κάθε μηχανήματος.
- Κάθε μεταβολή που αναφέρεται στα ως άνω δεδομένα.

8. Οι εφαρμογές του χρησιμοποιούμενου μηχανογραφικού συστήματος που αφορά την έκδοση παραστατικών (φορολογικών και μη) καθώς και εκτυπώσεις καταστάσεων καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ. αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

9. Τα τηρούμενα κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. βιβλία και στοιχεία, δεν χρήζουν θεώρησης από άλλη αρχή.

10. Βιβλία ή στοιχεία οριζόμενα από άλλες διατάξεις, ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων που τα προβλέπουν.

11. Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η του μεθεπομένου μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την ημερομηνία αυτή τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, που εκδόθηκαν κατά τις διαδικασίες, που επέβαλε ο ΕΟΤ, θεωρούνται ως φορολογικά στοιχεία.

12. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr