ΠΟΛ.1210/9.8.1995

Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με τους κατ αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος - σεισμοπαθείς των νομών Γρεβενών και Κοζάνης - που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο

9 Αύγ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 9 Αυγούστου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1092818/4319/1327/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ 1210

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπή συντελεστές σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος-σεισμοπαθείς των νομών Γρεβενών και Κοζάνης- που δεν έχουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο.

Α.Υ.Ο. 1092818/4319/1327/0014/ (ΦΕΚ 764Β'/30.8.1995)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 για την εφαρμογή του φόρου
προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125Α):
α) του άρθρου 33
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 58
2. Την απόφαση Π.953/432/64/ (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88)
3. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 Κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι λόγω των καταστροφικών σεισμών στις 13.5.1995 πολλοί δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες του Ειδικού καθεστώτος απώλεσαν τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του Φ.Π.Α..
5. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
1. Κατ' εξαίρεση για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης που επλήγησαν από τους σεισμούς στις 13.5.1995 για την επιστροφή του Φ.Π.Α. με τους κατ' αποκοπήν συντελεστές (άρθρο 33 Ν.1642/1986), γίνονται δεκτά αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των σχετικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον αυτά είναι
θεωρημένα από τους υποκείμενους στο φόρο που τα έχουν εκδώσει και έχουν το στέλεχος.

Η θεώρηση θα αναφέρει ότι το αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο είναι το μοναδικό και ότι είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που παραμένει στο στέλεχος.  ανωτέρω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές
αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 1994 και μέχρι την 31η Μαϊου του έτους αυτού.

2. Επίσης, εξαιρετικά για τους αγρότες σεισμοπαθείς του ειδικού καθεστώτος των νομών Γρεβενών και Κοζάνης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για επιστροφή Φ.Π.Α. με τους κατ' αποκοπή συντελεστές για το έτος 1995 (χρήση 1994) μέχρι 30.9.95.

Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr