ΠΟΛ.1208/2.8.1995

Mη έκδοση τιμολογίου όταν έχει εκδοθεί θεωρημένο δελτίο αποστολής. Υψος προστίμου

2 Αύγ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Αυγούστου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1072130/601/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1208

ΘΕΜΑ: “Μή έκδοση τιμολογίου όταν έχει εκδοθεί θεωρημένο δελτίο αποστολής. Υψος προστίμου.”

1072130/601/0015/

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα των υπηρεσιών, σχετικά με το ύψος του προστίμου, που επιβάλλεται, όταν διαπιστώνεται παράβαση μη τιμολόγησης εκδοθέντος δελτίου αποστολής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 32 του Π.Δ.186/92 (Κ6Β.Σ.), "όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, επιβάλλεται πρόστιμο, για κάθε παράβαση, ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε".

2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.12.10.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/24.11.92 του Κ.Β.Σ., έγινε δεκτό, ότι στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραλαμβάνονται αγαθά με θεωρημένο δελτίο αποστολής και δεν ακολουθεί η έκδοση του τιμολογίου στο νόμιμο χρόνο, ο αγοραστής εφόσον συντρέχουν λόγοι, αναφερόμενοι στην αδυναμία εκτίμησης της πρόθεσης του πωλητή, περί εκδόσεως ή μη τιμολογίου, δεν υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου αγοράς λόγω άρνησης, του πωλητή, στις 30 ημέρες από την έκδοση του δελτίου αποστολής, αλλά το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ..
Δηλαδή ο πωλητής που εξέδωσε δελτίο αποστολής για τη διακίνηση αγαθών, θεωρείται ότι αρνήθηκε την έκδοση του τιμολογίου με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

3. Επισημαίνεται ότι κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων για να επιβληθεί πρόστιμο ίσο με την αξία της συναλλαγής που αποκρίφθηκε πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή ανακριβής έκδοση.
β) Απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής.
γ) Αποκρυβείσα αξία μεγαλύτερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.
Δηλαδή, δεν αρκεί η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση στοιχείου, αλλά ερευνάται εάν η πράξη αυτή, είχε ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής ή μέρους αυτής, αξίας μεγαλύτερης των 300.000 δρχ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον, για τη διακίνηση των αγαθών έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, θεωρείται, κατ' αρχήν, ότι η συναλλαγή έχει εμφανιστεί, αφού εκδόθηκε γι' αυτήν θεωρημένο φορολογικό στοιχείο. Εάν στη συνέχεια, εκ του ελέγχου διαπιστωθεί παράβαση μη έκδοσης τιμολογίου για το συγκεκριμένο δελτίο αποστολής, διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις:
α) Μη έκδοση τιμολογίου εντός του νομίμου χρόνου από την έκδοση του δελτίου αποστολής, εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 που είναι ανάλογο με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούνται. Δεν καταλογίζεται δηλαδή πρόστιμο ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε, δεδομένου ότι δεν τεκμαίρεται απόκρυψη εφόσον η συναλλαγή έχει εμφανιστεί σε θεωρημένο φορολογικό στοιχείο, εκ του οποίου διαπίστωσε ο έλεγχος την παράβαση.
β) Διαπίστωση εκ του ελέγχου, μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, ότι δεν εκδόθηκε τιμολόγιο για συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε δελτίο αποστολής.

Στην περίπτωση αυτή, ναι μεν η συναλλαγή εμφανίζεται με την έκδοση του δελτίου αποστολής, εν τούτοις με την πάροδο της διαχειριστικής περιόδου, θεωρείται ότι η μη έκδοση τιμολογίου είχε ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής και ως εκ τούτου πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο ίσο με την αξία της αποκρυβείσης συναλλαγής, εφόσον αυτή υπερβαίνει τις 300.000 δρχ., όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Κ.Β.Σ.


Taxheaven.gr