1092404/746/0015/15.11.2006

Αγοραπωλησίες ακινήτων και καταστάσεις της παρ. 1 α΄ του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).

15 Νοέ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1092404/746/0015/15.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1092404/746/0015/15.11.2006

ΘΕΜΑ: Αγοραπωλησίες ακινήτων και καταστάσεις της παρ. 1 α΄ του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Απαντώντας στην από 20.10.2006 αίτησή σας με την οποία ρωτάτε εάν στις καταστάσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) συμπεριλαμβάνονται οι συναλλαγές (αξίες) αγοραπωλησιών ακινήτων για τις οποίες καταρτίζονται συμβόλαια, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. «μέχρι την τριακοστή (30ή) Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ως εξής:
α. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.» Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη όπως ίσχυε μέχρι την τροποποίηση της με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 2214/1994 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις περιελάμβαναν τις αγορές εμπορεύσιμων και παγίων αγαθών ενώ με το ν. 2214/1994 τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη ώστε να περιλαμβάνει την αγορά κάθε αγαθού, χωρίς να ενδιαφέρει η περαιτέρω χρήση του από τον επιτηδευματία. Επίσης, με την εγκύκλιο 1076242/524/ΠΟΛ 1163/30.6.1994, που ερμήνευσε τον ανωτέρω νόμο, θεσπίζονται ρητά ορισμένες εξαιρέσεις συναλλαγών για τις οποίες κρίθηκε ότι δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω συγκεντρωτικές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων πάντως δεν έχουν συμπεριληφθεί οι αγοραπωλησίες (αξίες) ακινήτων.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων (αξίες)  μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, για τις οποίες συντάσσονται συμβόλαια, εμπίπτουν μεταξύ των συναλλαγών εκείνων που καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


Taxheaven.gr