1083248/652/0015/19.9.2006

Έκδοση τιμολογίου για είσπραξη επιστρεφόμενου ΦΠΑ και Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

19 Σεπ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1083248/652/0015/19.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1083248/652/0015/19.9.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση τιμολογίου για είσπραξη επιστρεφόμενου ΦΠΑ – Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που απεστάλη στην Υπηρεσία μας με το αριθ. 1063569/5932/1119/Α0014/25.8.2006 έγγραφο της Δ/νσης ΦΠΑ και σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς μας  σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1α του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 20.2 της ερμην. εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. 3/1992 ο επιτηδευματίας, το Δημόσιο και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, οι επιτροπές και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποβάλλουν για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών τριπλότυπες καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές εμπορευσίμων και παγίων αγαθών και λήψη υπηρεσιών από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.  
2.    Με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή με την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη μηχανογραφική τους επεξεργασία επιτυγχάνεται, αφΆ ενός η πρόληψη διάπραξης φορολογικών παραβάσεων και αφΆ ετέρου ο εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων.
3.    Ενόψει των ανωτέρω, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, υποβάλλονται από όλους τους υπόχρεους, για τη διασταύρωση συναλλαγών για τις οποίες έχουν ληφθεί ή έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια τα ποσά του επιστρεφομένου ΦΠΑ για τα οποία εκδίδονται τιμολόγια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ως άνω Κώδικα καθόσον η ανωτέρω συναλλαγή (επιστροφή ΦΠΑ) δε πληρεί τα εννοιολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου και Κώδικα, για να υποβάλλεται για διασταύρωση.


Taxheaven.gr