Αποτελέσματα live αναζήτησης

1039831/23/0015/20.4.2006 Σχετικά με την απαλλαγή του κλάδου των εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1039831/23/0015/20.4.2006
Σχετικά με την απαλλαγή του κλάδου των εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).


1039831/23/0015/20.4.2006 Σχετικά με την απαλλαγή του κλάδου των εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) από την υποχρέωση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1039831/23/0015/20.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1039831/23/0015/20.4.2006

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την απαλλαγή του κλάδου των εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Απαντώντας στην από 29.3.2006 αίτησή σας, η οποία μας διαβιβάστηκε από το γραφείο του κου Υφυπουργού με το υπ΄ αρ. 1383/31.3.2006 έγγραφο, με την οποία ζητάτε την απαλλαγή του κλάδου σας από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και περαιτέρω ρωτάτε για τον τρόπο καταχώρησης στις εν λόγω καταστάσεις των τιμολογίων στην περίπτωση της συνιδιοκτησίας, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., όλοι οι επιτηδευματίες καθώς και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής των ως άνω τριπλότυπων καταστάσεων καταλαμβάνει όλους τους επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του Κ.B.Σ. ανεξάρτητα από το γεγονός ότι από άλλες διατάξεις του ίδιου Κώδικα ορισμένες κατηγορίες απαλλάσσονται από την τήρηση φορολογικών βιβλίων.
2.    Με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή με την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη μηχανογραφική τους επεξεργασία επιτυγχάνεται αφ΄ ενός η πρόληψη διάπραξης φορολογικών παραβάσεων (απόκρυψη συναλλαγών) και αφ΄ ετέρου ο εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων. Η διαδικασία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων λειτουργεί αποτρεπτικά και αποθαρρύνει την μη καταχώρηση φορολογικών στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία των επιτηδευματιών, αφού αυτό εύκολα θα μπορεί να εντοπισθεί, μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων.
3.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας Σ2821/72-β16235 π.ε./5.2.1987, 1071078/500/25.9.2002) στην περίπτωση αγοράς αγαθού ή λήψης υπηρεσιών από περισσότερους αγοραστές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι (πωλητής και αγοραστές) στην εμφάνιση της σχετικής πράξης στα τηρούμενα βιβλία καθώς και στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών, μπορεί να εκδίδονται περισσότερα από ένα τιμολόγια, δηλαδή από ένα στο όνομα του κάθε αγοραστή. Αξία του κάθε τιμολογίου που θα εκδοθεί κατά τα ανωτέρω είναι η συνολική αξία του αγαθού ή της υπηρεσίας επί το ποσοστό συμμετοχής του κάθε αγοραστή. Στο κάθε τιμολόγιο θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία των συνιδιοκτητών καθώς επίσης και ο αριθμός των αντίστοιχων τιμολογίων που εκδόθηκαν στο όνομα αυτών.
4.    Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.1  του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι όλοι οι επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το εάν τηρούν βιβλία ή όχι, διαφυλάσσουν τα στοιχεία που εκδίδουν και λαμβάνουν στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές χρόνο.
5.    Εν όψει των ανωτέρω, και οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) υποχρεούνται στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία, αφενός για τα φορολογικά στοιχεία που τυχόν έχουν εκδώσει (π.χ. τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για διαρκείς μισθώσεις βάσει σύμβασης ή για διαφημιστική προβολή μέσω του οχήματός τους) και αφετέρου για τα παραστατικά δαπανών που έχουν λάβει, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τηρούν φορολογικά βιβλία. Στην περίπτωση δε της αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από κοινού (συνιδιοκτησία), εφαρμογή έχουν τα αναφερθέντα ανωτέρω στην παράγραφο 3 του παρόντος, συνεπώς κάθε συνιδιοκτήτης λαμβάνει το δικό του τιμολόγιο. Τα τιμολόγια και οι υποβληθείσες καταστάσεις φυλλάσσονται για το χρόνο που προβλέπεται από τις φορολογικές διατάξεις.
6.   Ως εκ τούτου, τυχόν απαλλαγή του κλάδου σας από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, πέραν του ότι στερείται νομικού ερείσματος, θα συνιστούσε αντισυνταγματική, άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων και θα έδινε το έναυσμα σε διάφορους άλλους κλάδους να υποβάλλουν αντίστοιχα αιτήματα, αποδοχή των οποίων θα οδηγούσε αφενός σε de facto κατάργηση της υποχρέωσης και αφετέρου σε προσβολή της αρχής της ισονομίας και ισοπολιτείας.    
    Είμαστε στη διάθεσή σας πάντοτε για κάθε διευκρίνιση και αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν για τα μέλη σας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης