1059088/467/0015/26.10.2006

Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών μοτοσικλετών.

26 Οκτ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1059088/467/0015/26.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1059088/467/0015/26.10.2006

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών μοτοσικλετών.

    Με την από 23/6/2006 αίτησή σας και δεδομένου, όπως αναφέρετε σΆ αυτή, ότι ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών μοτοσυκλετών δεν υποχρεούται στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου εκπαιδευομένων οδηγών, ζητάτε να σας γνωρίσουμε πώς θα εκδίδονται οι Α.Π.Υ. για τις αμοιβές του από τη διενέργεια των θεωρητικών και των πρακτικών μαθημάτων.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης στΆ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων τηρεί για κάθε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο βιβλίο εκπαιδευομένων οδηγών, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εκπαιδευομένου, το ποσό της αμοιβής που συμφωνείται, τη χρονολογία και την ώρα έναρξης και λήξης κάθε μαθήματος. Ανάλογη υποχρέωση έχει και για την παράστασή του κατά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών. Το βιβλίο τηρείται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της εξέτασης.   
2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης βΆ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού, εκπαιδευτηρίου, σχολής, φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσης επιχείρησης ή οργανισμού με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης τηρεί και μητρώο μαθητών, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που συμφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, των τροφείων, των μεταφορικών και των λοιπών δικαιωμάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.
3.     Επίσης στην παράγραφο 2 της 1016306/133/0015/ΠΟΛ. 1053/14.2.2000 διαταγής μας αναφέρεται ότι οι σχολές υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, για τη θεωρητική εκπαίδευση που παρέχουν στις εγκαταστάσεις τους στους υποψήφιους οδηγούς, υποχρεούνται να τηρούν μητρώο μαθητών κατΆ εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, καθόσον η θεωρητική αυτή εκπαίδευση έχει χαρακτήρα διδακτικό.  
4.    Από το συνδυασμό όσων προαναφέρονται συνάγεται ότι οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών μοτοσικλετών δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο εκπαιδευομένων οδηγών για κάθε μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Αντίθετα για τα θεωρητικά μαθήματα που κάνουν στις εγκαταστάσεις τους στους εν λόγω υποψήφιους οδηγούς υποχρεούνται να τηρούν μητρώο μαθητών κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
5.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και 1083/2003, οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται από τη σήμανση με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ για τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και από τη θεώρηση για τα φορολογικά στοιχεία αξίας αντίστοιχα, που απεικονίζουν συναλλαγές που καταχωρούνται σε αυτά, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αξίας εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά.
6.    Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον για τα πρακτικά μαθήματα υποψήφιων οδηγών μοτοσυκλετών δεν τηρείται το πρόσθετο βιβλίο της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. , πρέπει να εκδίδονται θεωρημένες   Α.Π.Υ. για την αμοιβή σας, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες πρακτικής εκπαίδευσης παρέχονται εκτός της κύριας επαγγελματικής σας εγκατάστασης, στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται διακεκριμένα και η αμοιβή που λαμβάνετε για τα θεωρητικά μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι θα καταχωρείτε τον α/α και την αξία των Α.Π.Υ. αυτών στο πρόσθετο βιβλίο της παραγράφου 5 του άρθρου 10 που τηρείτε για τα θεωρητικά μαθήματα, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από αυτήν που εκδίδονται.
    Αυτονόητο είναι σε περίπτωση που παρασχεθούν μόνο θεωρητικά  μαθήματα χωρίς την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης οι Α.Π.Υ. για τα μαθήματα αυτά εκδίδονται αθεώρητες βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 και σε περίπτωση που παρασχεθούν μόνο πρακτικά  εκδίδονται θεωρημένες, δεδομένου ότι για την παροχή υπηρεσιών εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων δεν υφίσταται υποχρέωση χρήσης ΦΤΜ ή Η/Υ για την έκδοσή τους.       


Taxheaven.gr