Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1205/25.7.1995 Περιλήψεις δικαστικών αποφάσεων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1205/25.7.1995
Περιλήψεις δικαστικών αποφάσεων


Αθήνα, 25 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1055995/4502/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΓΆ, ΒΆ

ΠΟΛ 1205

ΘΕΜΑ: “Περιλήψεις δικαστικών αποφάσεων”

1055995/4502/0016/

Σας στέλνουμε το 24750/95 έγγραφο του Ν.Σ.Κ. με περιλήψεις δικαστικών αποφάσεων για ενημέρωσή σας.
Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που δικαστική απόφαση δεν δέχεται την άποψη του Δημοσίου, υποχρεώνει το Δημόσιο μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία εκδόθηκε, και αντίστροφα, όταν δέχεται την άποψη του Δημοσίου, υποχρεώνει μόνο το συγκεκριμένο αντίδικο και για τη συγκεκριμένη υπόθεση (είναι άλλο το θέμα της δημιουργίας νομολογίας, η οποία μπορεί να επηρεάζει μελλοντικές αποφάσεις).
Τέλος επισημαίνονται περιπτώσεις όπως της υπ' α.α.6 του αποστελλομένου εγγράφου, όπου πρέπει να λαμβάνεται έγκαιρα η απαιτούμενη μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η έκδοση δυσμενών αποφάσεων.
Περιλήψεις αποφάσεων Δικαστηρίων προς ενημέρωση, με ευθύνη σας, όλων των Δ.Ο.Υ.

Αρ.Πρωτ. 24750/2.5.1995
1. Επειδή, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 534, 625, 628, 632, 634, 644, 647, 648, 665 και 666 ΕΝ σε συνδυασμό με εκείνους των άρθρων 972, 999 παρ. 4, 1007, 975, 976 και 977 ΚΠολΔ, όταν πλειστηριαστεί με επίσπευση δανειστή που έχει δικαίωμα ατομικής διώξεως, ακίνητο πτωχεύσαντος οφειλέτη κατά τη διάρκεια
της πτωχεύσεως αυτού και πριν από την ένωση των πιστωτών, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος θα περιλάβει στον συντασσόμενο πίνακα κατατάξεως, εφόσον αναγγελθούν, και τις απαιτήσεις των γενικών προνομιούχων δανειστών κατά την σειρά του άρθρου 975 ΚΠολΔ, στη θέση τους όμως θα κατατάξει τον σύνδικο της πτωχεύσεως, αφού οι δανειστές που απολαμβάνουν του γενικού προνομίου υπάγονται κι αυτοί στην ομάδα των δανειστών και στερούνται του δικαιώματος της ατομικής διώξεως και εκτελέσεως κατά της πτωχευτικής περιουσίας. Τα ίδια ισχύουν και για το Δημόσιο, όταν αυτό είναι γενικός προνομιούχος δανειστής του πτωχεύσαντος, όπως προκύπτει και από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 55, 61 και 62 του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974). Δηλαδή και το Δημόσιο δεν θα καταταχθεί ατομικώς από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού κατά τη σύνταξη του πίνακα κατατάξεως, αλλά ως περιλαμβανόμενο στην ομάδα των δανειστών, θα καταταχθεί μέσω του συνδίκου. Από μόνο όμως το γεγονός αυτό ήτοι από την κατάταξη του Δημοσίου δια του συνδίκου της πτωχεύσεως, που οφείλεται στην ανάγκη ικανοποιήσεως των σκοπών της πτωχευτικής διαδικασίας, δεν έπεται ότι στην ανωτέρω περίπτωση που πλειστηριάστηκε ακίνητο του πτωχεύσαντος οφειλέτη, με επίσπευση δανειστή που
έχει δικαίωμα ατομικής διώξεως, το Δημόσιο, το οποίο, σημειωτέον, διέπεται από ιδιαίτερο νομικό καθεστώς για την είσπραξη των απαιτήσεών του, με προνομιακές γι' αυτό διατάξεις έναντι των άλλων δανειστών, δεν δικαιούται, ως γενικός προνομιούχος δανειστής του πτωχεύσαντος οφειλέτη, να ασκήσει ευθέως στο δικό του όνομα και όχι μέσω του συνδίκου, την από το άρθρο 979 ΚΠολΔ ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως, όταν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν έλαβε υπόψη και δεν κατέταξε αναγγελθείσα απαίτησή του. Αντίθετη εκδοχή θα είχε επιβλαβείς
συνέπειες για το Δημόσιο, του οποίου τα περιουσιακά συμφέροντα, λόγω του πολυπλόκου των διατάξεων που τα διέπουν, εξυπηρετούνται αποτελεσματικά μόνο με την συμμετοχή του ίδιου του νομίμου εκπροσώπου του στην διεξαγόμενη δίκη για την ανάπτυξη των σχετικών ισχυρισμών και επιχειρημάτων του και την προσκομιδή των αποδεικτικών μέσων (Ολομ. ΑΠ 1096/1986). Τα ίδια για την ταυτότητα του λόγου, πρέπει να ισχύσουν και για την αναγγελία της προνομιούχου απαιτήσεως του Δημοσίου στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, και την κατάθεση των αποδεικτικών εγγράφων.
Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο η αναγγελία να γίνει μέσω του συνδίκου,αλλά μπορεί να γίνει και απευθείας από το Δημόσιο (το νόμιμο εκπρόσωπό του).
Ο,τι αναφέρθηκε ανωτέρω ισχύει αναλόγως και για το ΙΚΑ, όταν αυτό είναι προνομιούχος δανειστής (βλ. άρθρο 975 παρ. 6 του ΚΠολΔ), αφού και το ΙΚΑ απολαμβάνει, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 5 Ν.3210/1955, 27 παρ. 3 Α.Ν.1846/1951 και 21 παρ. 9 του Ν.1902/1990, όλων των διαδικαστικών προνομίων του Δημοσίου και η είσπραξη των απαιτήσεων αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 1251/94 ΑΠ (Τμ.Α').

2. Κατά την κρατούσα νομολογία οι βεβαιωμένες ταμειακώς μετά την κήρυξη του οφειλέτου σε κατάσταση πτωχεύσεως απαιτήσεις του δημοσίου είναι προνομιακές, ανεξαρτήτως της αιτίας των και του οικονομικού έτους στο οποίο ανάγονται, διότι η βεβαίωση την οποία προϋποθέτει το ληξιπρόθεσμό τους, - κατ' άρθρο 5 του ΚΕΔΕ
- είναι δυνατόν να συντελεσθεί εγκαίρως μέχρι τον τυχόν επακολουθήσαντα πτωχευτικό συμβιβασμό ή την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του πτωχεύσαντος (Α.Π. 911/1991 ΝοΒ 41, 270, Ε.Ε.Ν. 1992, 528, Α.Π. 360/1991 Ε.Ε.Ν. 1992 σελ. 191, Α.Π. 912/1991 αδημ.).

3. Η μερική απόσβεση - περιορισμός της απαιτήσεως για την οποία επεβλήθη η κατάσχεση, δεν συνεπάγεται ακυρότητα των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως (κατασχέσεως, πλειστηριασμού), αλλά επηρεάζει μόνον την κατάταξη του επισπεύδοντος κατά τη σύνταξη του πίνακος κατατάξεως (Σ.τ.Ε. 1016/1994 Διοικ. Δίκη 6, 1210, Α.Π. 1078/1990 Ελλ.Δ.32, 797, Α.Π. 310/1992 Δίκη 23, 813, Α.Π. 634/1988 Ελλ.Δ.30, 964, Α.Π. 237/1976 ΝοΒ 24, 781, Α.Π. 190/1974 ΝοΒ 22, 1061).

4. Ο αναλογών στο εκπλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν αφαιρείται από το εκπλειστηρίασμα, αφού βαρύνει αποκλειστικώς τον υπερθερματιστή, ως επέχοντα θέση αγοραστού και, ως εκ τούτου, καταβάλλεται απ' αυτόν, διότι επί μεταβιβάσεως κινητών ή παροχής υπηρεσιών ο αναλογών Φ.Π.Α. ναι
μεν εισπράττεται και αποδίδεται στο δημόσιο από τον πωλητή ή τον παρέχοντα τις υπηρεσίες, πλην όμως βαρύνει τον τελικό αγοραστή - υπερθερματιστή ή καταναλωτή, στον οποίο επιρρίπτεται (Ε.Α. 3085/1993 Ελλ.Δικ. 35, 1701, Ε.Α. 3736/1995 αδημ.).

5. Ο υπό του συνδίκου πτωχεύσεως συντασσόμενος και υπό του εισηγητού κηρυσσόμενος εκτελεστός λογαριασμός διανομής δεν συνιστά πίνακα κατατάξεως, αλλά απλώς λογιστική πράξη διανομής και, ως εκ τούτου, δεν προσβάλλεται δια της ανακοπής του άρθρου 979 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., αλλά δια υποβολής αντιρρήσεων
ενώπιον του εισηγητού της πτωχεύσεως και βάσει της εκθέσεως αυτού - η οποία αποτελεί την αναγκαία προδικασία διεξαγωγής της δίκης (ολομ. Α.Π. 538/1981 ΝοΒ 30, 210) - εισάγονται δια κλήσεως (στην οποία ενσωματώνεται φωτοτυπικό αντίγραφο των αντιρρήσεων) ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου - δικάζοντος κατά
την τακτική διαδικασία και όχι κατά την εκουσία δικαιοδοσία (Ε.Α. 10754/1991 Δίκη 23, 710, Ε.Α. 10225/1991 Ε.Δ.Κ.Α. 1993, 438) - η καθ' ύλη αρμοδιότητα του οποίου ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις, ήτοι αναλόγως του ποσού των προσβαλλομένων απαιτήσεων του ασκούντος τις αντιρρήσεις (Ε.Α. 552/1991, Ε.Α. 5746/1988 αδημ. Ε.Α. 2388/1972 Αρμ. 26, 1009).

6. Για το ορισμένο τόσο της ανακοπής κατά πίνακος κατατάξεως, όσο και των αντιρρήσεων κατά λογαριασμού διανομής, πρέπει να εκτίθενται σαφώς στο δικόγραφο τα θεμελιωτικά και εξειδικεύοντα τις αναγγελθείσες απαιτήσεις του ανακόπτοντος πραγματικά περιστατικά και εάν και από πότε οι απαιτήσεις κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες, δεν επιτρέπεται δε η συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων με τις προτάσεις ή με την αναφορά σε άλλα έγγραφα και ειδικότερα στην αναγγελία της απαιτήσεως (Α.Π. 1178/1991 αδημ. Α.Π. 737/1985 Επιθ. Ναυτ. Δικ. 14, 54, Ε. Πειρ. 999/1984 ΝοΒ 33, 484 κ.α.). Κατά συνέπεια για το ορισμένο της ανακοπής, ή των αντιρρήσεων του δημοσίου πρέπει να εκτίθενται σαφώς οι απαιτήσεις του - δια ενσωματώσεως στο δικόγραφο φωτοτυπικών αντιγράφων των αναγγελιών - και για την ύπαρξη του προνομίου του πρέπει να αναφέρεται ότι ο αναγγελθείσες απαιτήσεις του είναι ληξιπρόθεσμες, διότι έχουν παρέλθει οι προθεσμίες του άρθρου 5 του ΚΕΔΕ από την ταμειακή τους βεβαίωση μέχρι της ημέρας του πλειστηριασμού.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης