1043582/355/0015/25/5/2006

Επιστροφή τιμολογίων από πελάτη.Σχόλια:


25 Μάι 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1043582/355/0015/25/5/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1043582/355/0015/25/5/2006

ΘΕΜΑ: Επιστροφή τιμολογίων από πελάτη.

    Με την από 5-5-2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι εκδώσατε και αποστείλατε προς πελάτη σας δύο τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες που του προσφέρατε και αφορούσαν την κατασκευή από μέρους του τεχνικού λιμενικού έργου ……………..Τα εν λόγω τιμολόγια ο πελάτης σας τα επέστρεψε με δικαστικό επιμελητή, μαζί με εξώδικο στο οποίο αναφέρεται ότι αυτά δεν έχουν σχέση με τη μεταξύ σας συναλλαγή. Ενόψει τούτων και δεδομένου ότι με εξώδικο ζητήσατε από τον πελάτη σας την άμεση καταβολή του υπολοίπου που σας οφείλει αυτός λόγω των παραπάνω υπηρεσιών που του προσφέρατε και επί πλέον διεκδικείτε δικαστικά αυτή την απαίτηση, ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν πρέπει να κάνετε κάποια ενέργεια για τα αντίτυπα των τιμολογίων αυτών που βρίσκονται στα χέρια σας, γνωρίζοντάς μας ταυτόχρονα ότι τα τιμολόγια αυτά τα έχετε καταχωρήσει στα βιβλία σας.
    Αναφορικά με τα παραπάνω σας πληροφορούμε ότι ορθώς τα εν λόγω τιμολόγια καταχωρήθηκαν στα βιβλία σας. Όσον αφορά τα λοιπά φορολογικά θέματα (εκτελεσθέν έργο, ύψος αμοιβής, μη παραλαβή των πρωτοτύπων από τον αντισυμβαλλόμενο κ.α.), αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από τα ελεγκτικά όργανα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η δε  απαίτησή σας που προκύπτει από τα πιο πάνω τιμολόγια θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.
    Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι από τις κείμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) δεν προκύπτει ότι πρέπει να προβείτε σε κάποιες περαιτέρω ενέργειες για τα πρωτότυπα των ως άνω τιμολογίων που σας επιστράφηκαν.


Taxheaven.gr