1025228/201/0015/4.5.2006

Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήματος εν σειρά με τη χρήση εκτυπωτή σελίδας (inkjet, laser κ.λ.π.).

4 Μάι 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1025228/201/0015/4.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1025228/201/0015/4.5.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων επί οχήματος εν σειρά με τη χρήση εκτυπωτή σελίδας (inkjet, laser κ.λ.π.).

    Απαντώντας στην από 10-3-2006 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε εάν επιτρέπεται η θεώρηση μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης μεγέθους Α4, για την έκδοση φορολογικών στοιχείων εν σειρά, με τη χρήση εκτυπωτή σελίδας (inkjet, laser κ.λ.π.), θέτοντας υπόψη μας ότι, με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1061/2004 η χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 είναι προαιρετική για τη σήμανση των μηχανογραφικών στοιχείων που εκδίδονται επί αυτοκινήτου, οι δε εκτυπωτές σελίδας (inkjet, laser) δεν εκτυπώνουν μηχανογραφικά έντυπα που χρησιμοποιούν χημικό χαρτί (καρμπονιζέ), αλλά μόνο λευκό χαρτί, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 6 και 25 παρ. 2, του Κ.Β.Σ., επιτρέπεται η έκδοση των φορολογικών στοιχείων από το ίδιο θεωρημένο πακέτο μηχανογραφικού εντύπου πολλαπλής χρήσης που φέρει ενιαία αρίθμηση, εφόσον με το σημείωμα θεώρησης γίνει γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., για το είδος και τις σειρές των στοιχείων που εκδίδονται απ΄ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, κατά τη μηχανογραφική έκδοση, αποτυπώνονται ο τίτλος και η σειρά του στοιχείου, με την ενιαία εσωτερική αρίθμηση για κάθε είδος και σειρά στοιχείου.
    2. Περαιτέρω εφόσον τα ως άνω στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά από εκτυπωτές, που πρακτικά δεν μπορούν να εκτυπώσουν διπλότυπα ή τριπλότυπα έντυπα  (inkjet, laser κ.λ.π.) επιτρέπεται, όπως έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση (εγκ. Σ.4547/140/εγκ. 40/30-6-77, εγγρ.1000721/5/18-1-1999, 1042865/318/0015/8-5-2001), η διαδοχική (εν σειρά) εκτύπωση όλων των αντιτύπων κατ΄ αύξοντα αριθμό για κάθε είδος και σειρά και κατά συνέπεια μπορείτε να θεωρήσετε μηχανογραφικό έντυπο πολλαπλής χρήσης μεγέθους Α4, για την έκδοση των στοιχείων επί αυτοκινήτου σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.
    Αυτονόητο είναι ότι πριν από την θεώρηση του ως άνω ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου, τα στοιχεία του εκδότη (επωνυμία, επάγγελμα, Δ/νση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. έδρας) καθώς και η ενιαία αρίθμηση (αριθμός θεώρησης) πρέπει να είναι προεκτυπωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., το δε είδος, ο πρώτος αύξων αριθμός της κατ΄ ιδίαν ενιαίας αρίθμησης κάθε στοιχείου και οι σειρές αυτών που πρόκειται να εκδοθούν από αυτό θα δηλώνονται με το σημείωμα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων (έντυπο Β1 TAXIS).


Taxheaven.gr