1020313/153/0015/14.4.2006

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση μεταβίβασης αγαθών σε ιδιώτη με πλειστηριασμό.

14 Απρ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1020313/153/0015/14.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1020313/153/0015/14.4.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία σε περίπτωση μεταβίβασης αγαθών σε ιδιώτη με πλειστηριασμό.

    Με την παραπάνω σχετική αίτηση γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας ότι, πελάτης σας ιδιοκτήτης ακινήτου ενοικίασε αυτό σε τρίτο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως ταβέρνα. Μετά από διένεξη μεταξύ τους, όπως αναφέρετε, εκδόθηκε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, βάσει της οποίας αναγνωρίστηκε ο ιδιοκτήτης ως κύριος του ακινήτου, με αναγκαστικό πλειστηριασμό των κινητών πραγμάτων του τρίτου που υπήρχαν εντός του καταστήματος.
    Στη συνέχεια ο πελάτης σας έκανε έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    Μεταξύ των κινητών πραγμάτων που μεταβιβάστηκαν στον παραπάνω, ο οποίος κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκε ο πλειστηριασμός δεν είχε την ιδιότητα του επιτηδευματία (ήταν συνταξιούχος), όπως μας διευκρινίσατε μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία, κάποια αγαθά εμφανίζονται στην έκθεση πλειστηριασμού, όπως αναφέρετε, χωρίς να αναγράφεται η αξία τους επειδή πρόκειται είτε για κατεστραμμένα είτε για άχρηστα είτε για ληγμένα, μεταξύ δε αυτών υπάρχει και μία ταμειακή μηχανή.
    Στη συνέχεια ρωτάτε με τι παραστατικά θα εμφανιστούν ως πάγια στη νέα επιχείρηση τα προαναφερόμενα κινητά πράγματα, τα οποία εμφανίζονται στην έκθεση πλειστηριασμού, όμως δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο αξίας κατά τη μεταβίβασή τους στον πελάτη σας.

    Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 12.2.4 της εγκυκλίου 3/1992 ερμηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) διευκρινίστηκε ότι, κατά τη μεταβίβαση αγαθών με πλειστηριασμό εκδίδεται τιμολόγιο από τον οφειλέτη και όχι από τον επισπεύδοντα την εκποίηση.
    Στην περίπτωση που ο αποκτών τα εκπλειστηριαζόμενα αγαθά είναι ιδιώτης (δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία), ο οφειλέτης υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη λιανικής πώλησης.
2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 18 του Κώδικα αυτού, κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
3.    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι για τα κινητά πράγματα που απέκτησε ο πελάτης σας ως ιδιώτης με αναγκαστικό πλειστηριασμό τίτλος κτήσης αυτών, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόδειξη λιανικής πώλησης, είναι η κατακυρωτική έκθεση του πλειστηριασμού.
    Επομένως, εφόσον τα εν λόγω κινητά πράγματα ο πελάτης σας θα τα χρησιμοποιήσει ως πάγια για την άσκηση των εργασιών της ατομικής του επιχείρησης, την οποία ίδρυσε μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό, ως αξία κτήσης αυτών στα βιβλία της επιχείρησής του πρέπει να αναγραφεί η αξία αυτών όπως αναγράφεται στην κατακυρωτική έκθεση του πλειστηριασμού. Περαιτέρω για όσο από τα κινητά αυτά αγαθά δεν αναγράφεται στην κατακυρωτική έκθεση του πλειστηριασμού αξία, επειδή είναι κατεστραμμένα είτε άχρηστα είτε ληγμένα, ως αξία κτήσης καθενός από αυτά πρέπει να αναγραφεί το ένα λεπτό (0,01 ευρώ).
    Αναφορικά με την ταμειακή μηχανή που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση του πλειστηριασμού, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9α του ν. 1809/1988, οι φορολογικές ταμειακές μηχανές και τα μέρη των φορολογικών ταμειακών Συστημάτων, που περιέχουν την δημοσιονομική μνήμη, εξαιρούνται της κατασχέσεως στα χέρια του οφειλέτη – κυρίου, χρήστη ή τρίτου. Ο οφειλέτης δεν δύναται να παραιτηθεί από το ακατάσχετο, παρά μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για την φορολογία του Δ.Ο.Υ.
    Το ακατάσχετο αίρεται μόνο έναντι των Υπηρεσιών και αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Κατασχέσεις  που θα επιβληθούν θεωρούνται απόλυτα (αυτοδικαίως) άκυρες.
    Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 36, «επιτρέπεται παραλαβή των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. προς έλεγχο στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ανεπισήμων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων με απόδειξη παραλαβής».
    Ενόψει των ανωτέρω και εφόσον όπως αναφέρετε με την έκθεση πλειστηριασμού περιήλθε στην κυριότητα του πελάτη σας και μία φορολογική ταμειακή μηχανή, κρίνεται σκόπιμη η παράδοση αυτής, στην αρμόδια φορολογική αρχή για έλεγχο αυτής οπότε και θα συνταχθεί η κατά τα προαναφερόμενα απόδειξη  παραλαβής.


Taxheaven.gr