Αποτελέσματα live αναζήτησης

1065270/498/0015/9.8.2006 Εκδιδόμενο στοιχείο από μεταφορέα για μεταφορά αγαθών βάσει σύμβασης χρονοναύλωσης.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1065270/498/0015/9.8.2006
Εκδιδόμενο στοιχείο από μεταφορέα για μεταφορά αγαθών βάσει σύμβασης χρονοναύλωσης.


1065270/498/0015/9.8.2006 Εκδιδόμενο στοιχείο από μεταφορέα για μεταφορά αγαθών βάσει σύμβασης χρονοναύλωσης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1065270/498/0015/9.8.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1065270/498/0015/9.8.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο στοιχείο από μεταφορέα για μεταφορά αγαθών βάσει σύμβασης χρονοναύλωσης.

Απαντώντας στην από 11.7.2006 αίτησή σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας είναι ναυτική εταιρία του ν. 959/1979 που έχει στην κυριότητά της φορτηγό πλοίο (μεταφοράς τσιμέντου χύδην) που εκτελεί πλόες εσωτερικού με σύμβαση χρονοναύλωσης και αμοιβή ημερήσιο ναύλο ο οποίος πληρώνεται δύο φορές το μήνα ανεξάρτητα από την ποσότητα που φορτώνεται στο πλοίο και από τον αριθμό των μεταφορών και ρωτάτε τι φορολογικά στοιχεία πρέπει να εκδίδονται, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 5, 7 και 14 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι ο μεταφορέας, και όταν εκμεταλλεύεται πλωτά μέσα, εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών για κάθε μεταφορά φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα αντίτυπα.
    Με την Α.Υ.Ο. 1077844/641 ΠΟΛ 1144/6.8.1992, η οποία εξακολουθεί να ισχύει (παρ. 16.5.4. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992) ορίζεται ότι για τις επαναλαμβανόμενες κάθε ημέρα ή και σε αραιότερα χρονικά διαστήματα μεταφορές αγαθών με φορτηγά αυτοκίνητα από τον ίδιο φορτωτή σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες και με την προϋπόθεση ότι τα κόμιστρα καταβάλλονται πάντοτε από το φορτωτή μπορεί να τηρείται ημερολόγιο μεταφοράς και να εκδίδεται θεωρημένη συγκεντρωτική φορτωτική το τέλος του μήνα για όλες τις μεταφορές του μήνα. Επίσης, συγκεντρωτική φορτωτική εκδίδεται και όταν συμφωνείται μηνιαίο κόμιστρο, ανεξάρτητα από τις εκτελεσθείσες μεταφορές, οπότε στο τηρούμενο θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς αναγράφεται στην αρχή κάθε μήνα, το συμφωνηθέν μηνιαίο κόμιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης, αντί της αναγραφής του κομίστρου για κάθε δρομολόγιο.
    Εξάλλου, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 απαλλάσσονται από τη θεώρηση φορτωτικών οι μεταφορείς, εφόσον τηρείται ημερολόγιο μεταφοράς, υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Όπως έχει δε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1097944/794π.ε./0015/29.1.2003) στο μέτρο της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων εμπίπτουν οι συγκεντρωτικές φορτωτικές, υπό τον ανωτέρω όρο.
    Τέλος, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (έγγραφά μας 1117831/1069/0015/20.11.1995, 1023689/151/15.5.2002 και 27.5.2002) ότι, εφόσον πρόκειται για συμφωνημένο μηνιαίο κόμιστρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των δρομολογίων και τη μεταφερόμενη ποσότητα, αντί των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις είναι δυνατόν για κάθε μεταφορά να εκδίδεται θεωρημένη φορτωτική, στην οποία αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και αντί αμοιβής να αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης από την οποία προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής και στη συνέχεια να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε μηνιαία βάση ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Στο δε περιεχόμενο του τιμολογίου αυτού πρέπει να περιλαμβάνονται τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 16. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και οι φορτωτικές είναι αθεώρητα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003.
    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η επιχείρησή σας που έχει συνάψει ναυλοσύμφωνο με συγκεκριμένο φορτωτή και διενεργεί μεταφορές με ορισμένο ημερήσιο κόμιστρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφορών και τη μεταφερόμενη ποσότητα, μπορεί κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω είτε να τηρεί θεωρημένο ημερολόγιο μεταφοράς, στο οποίο θα αναγράφεται το συμφωνημένο ημερήσιο κόμιστρο και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης, και να εκδίδει συγκεντρωτική αθεώρητη φορτωτική στο τέλος του μήνα (ή και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα), είτε να εκδίδει θεωρημένες φορτωτικές για κάθε μεταφορά με αναγραφή, μεταξύ άλλων, των στοιχείων της σύμβασης και όχι την αμοιβή, και να εκδίδει θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο τέλος του μήνα (ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα) με το περιεχόμενο που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης