Αποτελέσματα live αναζήτησης

1021551/170/0015/7.3.2006 Έκδοση μηνιαίας συγκεντρωτικής φορτωτικής για επαναλαμβανόμενες μεταφορές από μεταφορικά γραφεία.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1021551/170/0015/7.3.2006
Έκδοση μηνιαίας συγκεντρωτικής φορτωτικής για επαναλαμβανόμενες μεταφορές από μεταφορικά γραφεία.


1021551/170/0015/7.3.2006 Έκδοση μηνιαίας συγκεντρωτικής φορτωτικής για επαναλαμβανόμενες μεταφορές από μεταφο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1021551/170/0015/7.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1021551/170/0015/7.3.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση μηνιαίας συγκεντρωτικής φορτωτικής για επαναλαμβανόμενες μεταφορές από μεταφορικά γραφεία.

    Απαντώντας  στην από 24.2.2006 αίτησή σας, με την οποία μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας είναι μεταφορικό γραφείο και ρωτάτε εάν μπορεί να εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών μία φορά το μήνα για επαναλαμβανόμενες μεταφορές για τους ίδιους πελάτες, αντί της καθημερινής έκδοσης φορτωτικών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), επί μεταφοράς αγαθών ενός φορτωτή με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, που προορίζονται να παραδοθούν σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, μπορεί να εκδίδεται μία συγκεντρωτική φορτωτική κατά αποστολέα για κάθε μεταφορά, αντί της έκδοσης φορτωτικών κατά φορτωτή και παραλήπτη, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόμιστρο καταβάλλεται στο μεταφορέα από το φορτωτή. Στη συγκεντρωτική φορτωτική αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του φορτωτή, ο τόπος φόρτωσης, το συνολικό κόμιστρο αριθμητικώς και ολογράφως, η χρονολογία εκκίνησης του μεταφορικού μέσου, καθώς  και για κάθε παραλήπτη, ο αριθμός και το είδος του συνοδευτικού φορολογικού στοιχείου, το είδος κατά γενική κατηγορία, η ποσότητα των αγαθών που προορίζονται γι΄ αυτόν και ο τόπος προορισμού (εκφόρτωσης).
    Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/24.11.92 παρ. 16.8-16.8.1 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για μεταφορές αγαθών μέσω μεταφορικών γραφείων.
2.    Με τις διατάξεις της παρ. 2 της Α.Υ.Ο. 1077844/641/0015/ΠΟΛ. 1144/6.8.92 παρέχεται η δυνατότητα στο μεταφορέα, για τις επαναλαμβανόμενες κάθε μέρα ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μεταφορές αγαθών με αυτοκίνητα ή τρίκυκλα δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) από τον ίδιο φορτωτή σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες και με την προϋπόθεση ότι τα κόμιστρα, καταβάλλονται πάντα από το φορτωτή, τήρησης ημερολογίου μεταφοράς και έκδοσης θεωρημένης συγκεντρωτικής φορτωτικής ή θεωρημένης διπλότυπης συγκεντρωτικής απόδειξης για αστικές μεταφορές, (νυν αθεώρητων βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 εφόσον τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς).
3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1125793/961/ΠΟΛ. 1273/11.12.1989 (ΦΕΚ ΒΆ 923), η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της περιπτ. θΆ της παρ. 12 του άρθρου 39 του Κ.Β.Σ., επιτρέπεται η έκδοση μηνιαίας συγκεντρωτικής φορτωτικής, στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων μεταφορών από τον ίδιο φορτωτή στον ίδιο παραλήπτη εφόσον έχει τηρηθεί ημερολόγιο μεταφοράς.
4.    Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. για τις επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών προς τον ίδιο επιτηδευματία ή πρόσωπο των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί να τηρεί διπλότυπη κατάσταση για τις εντός του μήνα παρεχόμενες υπηρεσίες και να εκδίδει το τιμολόγιο μία φορά σε μηνιαία βάση και το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορούν.
5.    Ενόψει των προαναφερόμενων διατάξεων και λαμβανομένων υπόψη ότι, ενώ για τους μεταφορείς προβλέπονται ειδικές διατάξεις (παρ. 2 και 3 του παρόντος) με βάση τις οποίες καλύπτονται οι επιτηδευματίες αυτοί να εκδίδουν για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές τους μηνιαία συγκεντρωτική φορτωτική, για τα μεταφορικά γραφεία δεν υφίστανται ειδικότερες διατάξεις για τέτοιες μεταφορές.
    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι τα μεταφορικά γραφεία για τις επαναλαμβανόμενες μεταφορές που πραγματοποιούν κατά την διάρκεια του μήνα με καταβάλλοντα τα κόμιστρα τον ίδιο αποστολέα – επιτηδευματία, μπορεί να εκδίδουν φορτωτική σε μηνιαία βάση (συγκεντρωτική) κατΆ αναλογία των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του π.δ. 186/92 όπως ισχύει, καθΆ όσον στις περιπτώσεις αυτές η φορτωτική επέχει θέση τιμολογίου, με την προϋπόθεση ότι ένα αντίτυπο της διπλότυπης κατάστασης που προβλέπεται να τηρείται από τις διατάξεις αυτές, θα επισυνάπτεται στην φορτωτική – στο τρίτο αντίτυπο που παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα κόμιστρα (αποδεικτικό δαπάνης).
    Στην κατάσταση αυτή θα αναγράφονται:
α)Τα στοιχεία του μεταφορέα και ο αριθμός κυκλοφορίας του Φ.Δ.Χ.
β)Ο αριθμός φορτωτικής του μεταφορέα, η ημερομηνία έκδοσής της, ο αύξων αριθμός του Δ.Α. του φορτωτή και τα δεδομένα του περιεχομένου του στοιχείου αυτού (είδος κατά γενική κατηγορία, ποσότητες που μεταφέρθηκαν).
γ)Ο τόπος προορισμού κατά παραλήπτη.
δ)Το συμφωνηθέν κόμιστρο κατά μεταφορά.
ε)Το συνολικό κόμιστρο (αμοιβή) μέσα στο μήνα.
    Στην περίπτωση αυτή, στη συγκεντρωτική φορτωτική για τις μεταφορές του μήνα γίνεται παραπομπή στην ως άνω κατάσταση και αναγράφεται συνολικά η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α.
6.    Διευκρινίζεται ακόμη ότι, στις περιπτώσεις που πέραν του έργου μεταφοράς, τα μεταφορικά γραφεία αναλαμβάνουν και άλλες υπηρεσίες (φορτοεκφόρτωση, οργάνωση διανομής, αποθήκευση κ.λπ.), εκδίδουν θεωρημένο Τ.Π.Υ., όπως έχει γίνει δεκτό με την παρ. 12.4.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ., σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα.
7.    Τέλος, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 12 και 16 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι η κατάσταση επαναλαμβανόμενων μεταφορών εκδίδεται τουλάχιστον σε δύο αντίτυπα η δε συγκεντρωτική φορτωτική τουλάχιστον σε τέσσερα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης