1056064/436/0015/6.7.2006

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από Ν.Π.Δ.Δ., για την καταβολή επιδόματος θέσης σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους.

6 Ιούλ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1056064/436/0015/6.7.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1056064/436/0015/6.7.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από Ν.Π.Δ.Δ., για την καταβολή επιδόματος θέσης σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους.

    Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και μετά από όσα σας είχαμε γνωρίσει με το αριθμ. 1011465/86/0015/20.3.2006 έγγραφό μας, θέτουμε υπόψη σας συμπληρωματικά με το παρόν, τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92), όπως ισχύει, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.ά.), για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια ή άλλες παροχές σε μισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαμβάνουν.
2.    Ενόψει των προαναφερομένων διατάξεων, για τις αμοιβές που καταβάλλετε ως επίδομα θέσης σε αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, οι οποίες, με βάση τα αναφερόμενα στο αριθμ. 1011465/86/0015/20.3.2006 έγγραφό μας, αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επομένως δεν υποχρεούνται οι δικαιούχοι αυτών στην έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ., πρέπει να εκδίδετε αποδείξεις δαπανών ή διαζευκτικά να συντάσσετε κατάσταση, στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι κατά την καταβολή των ως άνω αμοιβών, ανεξάρτητα από το ύψος του καταβληθέντος ποσού σε κάθε δικαιούχο.
3.    Τέλος, οι Διευθύνσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Τελών και Ειδικών Φορολογιών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν με φωτοτυπία της σχετικής αίτησης, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα ερωτήματα αρμοδιότητάς τους.


Taxheaven.gr