1092882/2131/Α0012/19.10.2006

Φορολογική αντιμετώπιση δωρεάν διάθεσης εμβολίων από παιδίατρο, σε ιδιώτες πελάτες του.

19 Οκτ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1092882/2131/Α0012/19.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1092882/2131/Α0012/19.10.2006

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση δωρεάν διάθεσης εμβολίων από παιδίατρο, σε ιδιώτες πελάτες του.

Απαντώντας στην από 15.9.05 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α.  Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία  που τηρεί ο φορολογούμενος.
2.     Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου.
3.     Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφου 2 αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.
4.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. α\' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, προβλέπεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των οποίων τα αποτελέσματα προσδιορίζονται λογιστικά, εκπίπτουν τα γενικά έξοδα διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που κατονομάζονται με αυτές τις διατάξεις.
5.     Στην έννοια των γενικών εξόδων διαχείρισης εμπίπτει όπως έχει γίνει δεκτό, από τη δικαστηριακή και τη διοικητική νομολογία και κάθε παραγωγική δαπάνη, εφόσον αυτή ενεργείται μέσα στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της επιχείρησης και συμβάλλει στη δημιουργία φορολογητέου εισοδήματος.
6.     Επίσης στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γγ\' έως δδ\' της περίπτωσης α\' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ απαριθμούνται περιοριστικά οι δωρεές που αναγνωρίζονται ως δαπάνες προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
7.     Από τις παραπάνω διατάξεις και δεδομένου η απαρίθμηση, που γίνεται στο νόμο, των δαπανών που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα είναι περιοριστική και όχι ενδεικτική, συνάγεται, ότι δωρεές σε είδος που δε κατονομάζονται ρητά στο νόμο δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
8.     Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δαπάνη αγοράς εμβολίων τα οποία χορηγούνται δωρεάν σε πελάτες, κατά την άσκηση του επαγγέλματος του παιδιάτρου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του ελευθέρου επαγγελματία.

Β.  Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παραγρ. 1 περιπτ. δ\' του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα.
2.     Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις δραστηριότητες που απαλλάσσονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω Κώδικα, η δωρεάν διάθεση εμβολίων από παιδίατρο δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α., καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ίδιου Κώδικα.

Γ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλματός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και τις λοιπές πράξεις.
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις οι δαπάνες για την αγορά εμβολίων τα οποία ο παιδίατρος θα διαθέτει δωρεάν στους πελάτες του πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων - εξόδων που τηρεί ως γενικά έξοδα, αδιάφορα αν δεν επιτρέπεται η έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα αυτού.
2.     Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το ν. 1642/1986 (νυν ν.2859/2000), εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας του Κ.Β.Σ., εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».
3.     Ενόψει των προαναφερομένων, δεδομένου ότι, η δωρεάν διάθεση των εν λόγω εμβολίων από τον παιδίατρο δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. (κεφ. Β\' του παρόντος), η δε σχετική δαπάνη καταχωρείται στα γενικά έξοδα στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου κατά την παράδοσή τους.


Taxheaven.gr