1102981/758/0015/13.1.2006

Έκδοση ή μη θεωρημένων αποδείξεων για τη χρέωση ασφαλίστρων.

13 Ιαν 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1102981/758/0015/13.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1102981/758/0015/13.1.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση ή μη θεωρημένων αποδείξεων για τη χρέωση ασφαλίστρων.

    Σε  απάντηση της από 1-11-2005 αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Από τις διατάξεις της εγκυκλίου Α.9934/197/ΠΟΛ.176/23-6-1977, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, προκύπτει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ειδικά για τους κλάδους μεταφοράς αγαθών γενικώς (εσωτερικού – εξωτερικού), προσωπικών ατυχημάτων ταξιδιωτών και χρηματαποστολών υποχρεούνται να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων, τις παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων και για τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές αποζημιώσεις θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ασφαλισμένου, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ποσό των ασφαλίστρων ή των επιστρεφόμενων ασφαλίστρων ή της έκπτωσης επί των ασφαλίστρων ή της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης, κατά περίπτωση. Εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις σΆ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσονται σε θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο (νυν Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.) έντυπα και περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων, παρέλκει η έκδοση θεωρημένων αποδείξεων.
2.    Περαιτέρω, με το άρθρο 2 παρ.16 του ν.3052/2002 τροποποιήθηκε η περ. ζ΄ της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/92) καταργώντας τα πρόσθετα βιβλία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από 1-1-2003, των οποίων η τήρηση σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1021001/ΠΟΛ.1071/25-2-2000 υποχρέωνε, από 1-4-2000 (έναρξη ισχύος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1071/2000) έως 1-1-2003 (έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του ν.3052/2002), τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εκδίδουν αθεώρητα όλα τα στοιχεία αξίας, στα οποία απεικονίζονταν συναλλαγές που καταχωρούνταν στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία (επομένως και τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος), με την απαραίτητη προϋπόθεση την αναγραφή της αξίας και του αύξοντος αριθμού του εκδοθέντος παραστατικού (απόδειξης ή συμβολαίου) στο πρόσθετο βιβλίο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του (σχετ. έγγραφό μας 1098200/822/0015/9-11-2000).
3.    Επίσης, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 οι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά: α) ακαθάριστα έσοδα άνω των  2.934.702 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) άτομα και άνω και β) ακαθάριστα έσοδα άνω των 900.000 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού (10) άτομα και άνω απαλλάσσονται της θεώρησης, η μεν πρώτη κατηγορία για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότησή του, η δε δεύτερη για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. πλην των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, εφόσον οι λιανικές αυτές πωλήσεις είναι πάνω από το 5% των συνολικών εσόδων.
4.    Τέλος με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1284/2002, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003, καθιερώθηκε το μέτρο έκδοσης, σήμανσης και φύλαξης φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται μηχανογραφικά.
5.    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μετά την από 1-1-2003 κατάργηση τήρησης των πρόσθετων βιβλίων τους της παρ.5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.,  και για τους κλάδους μεταφοράς αγαθών, προσωπικών ατυχημάτων ταξιδιωτών και χρηματαποστολών, υποχρεούνται να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση για τα ασφάλιστρα κ.λπ. θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη, της οποίας η έκδοση παρέλκει, εάν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις των παραπάνω περιπτώσεων συντάσσονται σε θεωρημένα από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. έντυπα. Τα παραπάνω παραστατικά (συμβόλαια ή αποδείξεις) εκδίδονται αθεώρητα, εάν η εταιρεία σας υπάγεται στις προαναφερόμενες περί αθεωρήτων διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 και στην περίπτωση που εκδίδονται μηχανογραφικά, θα πρέπει να σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003.


Taxheaven.gr