1096336/2241/Α 0012/22.12.2006

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων.

22 Δεκ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1096336/2241/Α 0012/22.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1096336/2241/Α 0012/22.12.2006

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων.

Απαντώντας στην από 1.11.2006 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Αναφορικά με την δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά σας, του συνόλου της δαπάνης που καταβάλλετε για «εσωτερική γραμμή κινητής τηλεφωνίας», η περίπτωση αυτή θα εξετασθεί από την επιτροπή της παρ.19 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 στην οποία διαβιβάσαμε φωτοαντίγραφο της σχετικής αίτησής σας.
Η γνωμοδότηση της επιτροπής θα περιληφθεί στην Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις και θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία σας.
2. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το εισόδημα που αποκτάτε από τους πελάτες σας που κατοικούν ή έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αποτελεί ακαθάριστο έσοδο από την άσκηση της δραστηριότητάς σας και το καθαρό εισόδημα από την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας υπόκειται σε φόρο με τις γενικές διατάξεις στο όνομα της εταιρείας σας.
3. Τέλος, αναφορικά με την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 58 του ν.2238/1994, οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που οι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου φορείς που καταβάλουν την αμοιβή, δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (1068379/1 0383/Β0012/24.6.1996 έγγραφό μας).

Β) ΚΩΔΙΚΑΣ ΒίΒΛIΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Απαντώντας στο ερώτημά σας σχετικά με τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται για την τιμολόγηση δικηγορικών υπηρεσιών που παρέχονται από Ελληνική δικηγορική εταιρία στην Ελλάδα προς αλλοδαπούς πελάτες και τον τρόπο εξόφλησης .των φορολογικών αυτών στοιχείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία, και εκτός της χώρας, εκδίδεται τιμολόγιο.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ. 518/1989 ορίζεται ότι η δικηγορική εταιρία εκδίδει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 παρ. 2 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, είτε προς επιτηδευματίες, είτε προς ιδιώτες, και όχι τιμολόγια.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα.
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφά μας 1057879/418/0015/22.7.2002,1043942/325/0015/13.6.2002) οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για λήπτες φορολογικών στοιχείων που εδρεύουν στην αλλοδαπή, καθώς οι διατάξεις του κώδικα αυτού εφαρμόζονται μόνο στην ελληνική επικράτεια για όλα τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ασκούν επιτήδευμα, ανεξάρτητα εάν είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά, με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματική εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας.
5. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003, τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά (από οποιοδήποτε λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή) απαιτείται να φέρουν σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., πλην ορισμένων εξαιρέσεων που πάντως δεν αναφέρονται στη δικηγορική εταιρεία.
6. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η Ελληνική δικηγορική εταιρία για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην Ελλάδα προς πελάτες που εδρεύουν στην αλλοδαπή οφείλει να εκδίδει το ίδιο ακριβώς φορολογικό στοιχείο που εκδίδει και προς τους πελάτες που εδρεύουν στην ημεδαπή, καθώς δεν προβλέπεται καμία σχετική εξαίρεση, δηλαδή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, θεωρημένη, εφόσον εκδίδεται χειρόγραφα, ή με φορολογική σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εάν εκδίδεται μηχανογραφικά. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο του στοιχείου εν προκειμένω μπορεί να είναι διατυπωμένο σε αλλοδαπή γλώσσα κατ\' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. Τέλος, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. όσον αφορά τον τρόπο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται προς πρόσωπα που εδρεύουν στην αλλοδαπή.


Taxheaven.gr