1084698/679/0015/20.10.2006

Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων στις Α.Π.Υ.Σχόλια:


20 Οκτ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1084698/679/0015/20.10.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1084698/679/0015/20.10.2006

ΘΕΜΑ: Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων στις Α.Π.Υ.

Απαντώντας στην από 20.9.2006 αίτησή σας, με την οποία ρωτάτε εάν είναι δυνατόν στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων να αναγράφεται το σύνολο της «ακαθάριστης» αμοιβής αυτών, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια να γίνεται ανάλυση- επεξήγηση σχετικά με την ανωτέρω παρακράτηση, κατά παρέκκλιση της εγκυκλίου 1059774/456/0015 ΠΟΛ 1220/21.9.2001 με την οποία ορίζεται ότι στην εν λόγω Α.Π.Υ. αναγράφεται η «καθαρή» αμοιβή που εισπράττει ο δικηγόρος και ακολουθεί σχετική αναφορά της «ακαθάριστης αμοιβής» και της παρακράτησης του δικηγορικού συλλόγου, δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζετε με τον τρόπο αυτό αφενός αποφεύγεται η σύγχυση των συναλλασσομένων ως προς το ποιο ποσό καταχωρείται στα βιβλία τους ως έσοδο και ποιο ως δαπάνη και αφετέρου δεν προκαλείται απόκρυψη φορολογητέας ύλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Με την εγκύκλιο 1014038/251/ΠΟΛ 1035/9.2.2001 έγινε δεκτό ότι τα ποσά που παρακρατούνται από τους δικηγορικούς συλλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν.δ. 3026/1954 και των άρθρων 96α και 161 του ίδιου νομοθετήματος καθώς και των άρθρων 9 και 10 του ν. 1093/1980, όπως ισχύουν, και εμφανίζονται στα εκδιδόμενα από τους δικηγορικούς συλλόγους γραμμάτια είσπραξης, δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα των δικηγόρων. Συνεπεία αυτής της διευκρίνισης, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ 1220/2001 με την οποία αποσαφηνίστηκε ότι το ποσό που αναγράφεται στην ΑΠΥ είναι η αμοιβή του δικηγόρου, δηλαδή το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των προαναφερομένων κρατήσεων του δικηγορικού συλλόγου, οι τελευταίες δε εμφανίζονται διακεκριμένα στην ΑΠΥ, ενώ στον πελάτη παραδίδεται και αντίγραφο του γραμματίου προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου.
2.    Η έκδοση των εγκυκλίων στοχεύει τόσο στο να διευκρινίσει θέματα στα οποία ενδεχομένως υπάρχει σύγχυση των φορολογουμένων, όσο και να διαμορφώσει έναν ομοιόμορφο τρόπο αντιμετώπισης σε διάφορα θέματα, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα των φορολογούμενων και να διευκολύνεται η ελεγκτική διαδικασία. Στο ως άνω πλαίσιο λειτουργίας της Διοίκησης εκδόθηκε και η εγκύκλιος ΠΟΛ 1220/2001 ακριβώς για να καθορισθεί ένας ομοιόμορφος τρόπος εμφάνισης των σχετικών συναλλαγών στα βιβλία και στοιχεία των δικηγόρων, προς άρση των αμφισβητήσεων και αμφιβολιών για τον τρόπο αντιμετώπισης τους, εξαιτίας των διαφορετικών απόψεων για το θέμα αυτό. Σημειώνουμε ότι για τον τρόπο εμφάνισης των εν λόγω συναλλαγών όπως διατυπώθηκε στην εν λόγω εγκύκλιο, ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη οι απόψεις επαγγελματικών φορέων του κλάδου για το θέμα αυτό.
3.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αμοιβή η οποία αναγράφεται στις ΑΠΥ των δικηγόρων είναι η «καθαρή» αμοιβή του δικηγόρου, ενώ η παρακράτηση του δικηγορικού συλλόγου εμφανίζεται πάνω σε αυτές ως πληροφοριακό στοιχείο, αφού δεν αποτελεί καν τμήμα της ακαθάριστης αμοιβής του, αλλά αναγράφεται για τις ανάγκες καταχώρησής ως εξόδου στα βιβλία του αντισυμβαλλόμενου, εφόσον πρόκειται για επιτηδευματία. Για τους ανωτέρω λόγους, ο τρόπος αναγραφής της αμοιβής και της παρακράτησης στις  Α.Π.Υ. των δικηγόρων, που προτείνετε, δεν είναι σύμφωνος με τη θέση της Διοίκησης για το θέμα αυτό.


Taxheaven.gr