ΠΟΛ.1199/19.7.1995

Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους

19 Ιούλ 1995

Taxheaven.gr
Αμεση διενέργεια ελέγχου στους πτωχεύοντες φορολογούμενους 1086556/6998/0016/

ΠΟΛ 1199

Οπως σας γνωρίσαμε με την εγκύκλιό μας 1073902/5933/0016/22.6.95 () σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων στη διάρκεια της πτώχευσης, προνομιακές θεωρούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την εκποίηση, ενώ σε περίπτωση πτωχευτικού συμβιβασμού οι
απαιτήσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την κατάρτισή του.

Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, ο χαρακτηρισμός μίας απαίτησης ως προνομιακής έχει τεράστια σημασία αφού: στην μεν εκποίηση κατατάσσεται προνομιακά (αρ.61 Ν.Δ. 356/74 - ΚΕΔΕ -), στο δε συμβιβασμό δεν υπόκειται στους όρους του.

Με το δεδομένο ότι και αρκετά περιουσιακά στοιχεία εκποιούνται στη διάρκεια των εργασιών πολλών πτωχεύσεων, αλλά και ότι οι πτωχευτικοί συμβιβασμοί συνήθως ορίζουν καταβολή του 10% - 15% των οφειλομένων, αντιλαμβάνεσθε ότι η καθυστέρηση της βεβαίωσης των χρεών στις περιπτώσεις αυτές, ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων εξαιρετικά μεγάλου ύψους.

Ακόμη στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η βεβαίωση των χρεών μετά την εκποίηση και διανομή ή το συμβιβασμό έχει τις πλέον δυσμενείς συνέπειες για το Δημόσιο, αφού στη μεν εκποίηση δεν κατατάσσεται ούτε καν συμμέτρως, στο δε συμβιβασμό δεν παρέχεται στο Δημόσιο η ευχέρεια να παραστεί στη συνέλευση (όπως για τις βεβαιωμένες και μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του) και να ψηφίσει αποτρέποντας ενδεχομένως αποτέλεσμα που θα αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων του.

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο μόλις πληροφορείσθε ότι κάποιος φορολογούμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης να προβαίνετε στον άμεσο έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεών του, ώστε οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν να βεβαιώνονται γρήγορα και να καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν οι εργασίες της πτώχευσης φθάσουν στο συμβιβασμό ή την εκποίηση.

Οι αρμόδιοι επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας από τις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν.


Taxheaven.gr