Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1081/2.6.2003 Τροποποίηση - Συμπλήρωση των Υπουργικών Αποφάσεων ΠΟΛ 1234/9-10-2002 ΦΕΚ 1362 Β/23-10-2002,και ΠΟΛ 1357/1011/2002 ΦΕΚ 1489 Β/28-11-2002 που αφορούν τους Φορολογικούς Μηχανισμούς Σήμανσης Στοιχείων Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2003 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1081/2.6.2003
Τροποποίηση - Συμπλήρωση των Υπουργικών Αποφάσεων ΠΟΛ 1234/9-10-2002 ΦΕΚ 1362 Β/23-10-2002,και ΠΟΛ 1357/1011/2002 ΦΕΚ 1489 Β/28-11-2002 που αφορούν τους Φορολογικούς Μηχανισμούς Σήμανσης Στοιχείων Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.


Αθήνα 2 Ιουνίυ 2003
ΠΟΛ 1081
Αρ.Πρωτ.    1051081/383/0015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΆ- Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα

ΠΟΛ 1081

Θέμα :Τροποποίηση - Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002), και 1092819/366/0015 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28.11.2002).
 

Eχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περ. γ' (υποπερ. γδ') και στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α') όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις.», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α'/24.9.2002).

3. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων και των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους, που ορίσθηκαν με τις ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362/Β'/23.10.2002) και 1092819/366/0015/ (ΦΕΚ 1489/Β'/28.11.2002) αντίστοιχα.

4 .Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

5. Την ανάγκη συμπλήρωσης των ανωτέρω αποφάσεων σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της διακομματικής επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.1809/1988 για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων με φορολογικούς μηχανισμούς για την περιστολή της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

6. Οτι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362/Β'/23.10.2002) ως ακολούθως:

1.1. Η περ. β' της υποπερ. 2.8.2. της παραγράφου 2.8, συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:

«β) έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 24 ώρες η τρέχουσα ημερομηνία - ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ, από την ημερομηνία - ώρα έκδοσης του προηγούμενου (τελευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης -Ζ- ή εναλλακτικά από την ημερομηνία - ώρα έκδοσης του πρώτου δελτίου -Νόμιμης Απόδειξης- συναλλαγής η οποία εξεδόθη μετά το τελευταίο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης -Ζ-.»

1.2. Η υποπερ. 2.15.3.7. της περ. 2.15.3. της παρ. 2.15. συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:

«2.15.3.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα είναι σε θέση να ελέγχει την τρέχουσα ημερομηνία του ρολογιού του μηχανισμού σε σχέση με αυτήν της τελευταίας έκδοσης του -Ζ-. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται : 1ον κατά την ημερήσια έναρξη (Initialize) λειτουργίας του ΦΗΜ κατά την οποία να ελέγχεται η ημερομηνία του τελευταία εγγεγραμμένου -Ζ-, με την τρέχουσα, και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας πλέον της μιας ημερολογιακής ημέρας, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής με εμφάνιση σε οθόνη, εκτύπωση στον εκτυπωτή σχετικού μηνύματος ή και με χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα. Ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ σ' αυτή την περίπτωση και εφ' όσον η ένδειξη αυτή είναι λανθασμένη, είναι υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας και ώρας.»

1.3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων του κεφαλαίου 16, όπου αναφέρεται η λέξη «βενζιναντλίες» αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «αντλίες καυσίμων».

1.4. Στην παρ. 16.1 προστίθεται νέα περίπτωση 16.1.3. ως εξής:

«16.1.3. Στην περίπτωση διασύνδεσης αντλίας με φορολογικό μηχανισμό - ΑΔΗΜΕ καυσίμου, η τοποθέτηση του διασυνδεόμενου φορολογικού μηχανισμού γίνεται σε πρόσφορη ορατή θέση, ανάλογα με την χωροταξική διευθέτηση του πρατηρίου, αλλά πάντοτε στον χώρο της συναλλαγής - πετρελαίευσης και εξυπηρέτησης των πελατών και επιπλέον πληροί τις απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των φορητών φορολογικών μηχανισμών των παραγράφων 7.2.1.1 και 7.2.1.2. Ο ασφαλής τρόπος διασύνδεσης του φορολογικού μηχανισμού με την αντλία καυσίμων τεκμηριώνεται απόλυτα και είναι δυνατόν να γίνεται είτε κατευθείαν εφόσον

υπάρχει τέτοια δυνατότητα, είτε μέσω διάταξης προσαρμογής (controller) της αντλίας.»

1.5. Η παρ. 16.3 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«16.3. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης -Ζ-. Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται με αντλίες καυσίμων εκτός των άλλων που αναφέρονται στην περίπτωση 2.26.2. κατά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης -Ζ- στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη και η αναγραφή των συνολικών ποσοτήτων (λίτρων) καυσίμων, διακεκριμένα ανά είδος καυσίμου, καθώς και η αναγραφή των ποσοτήτων (λίτρων) και των αντίστοιχων ποσών ακαθαρίστων εσόδων, καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ, διακεκριμένα σε χονδρικές και λιανικές πωλήσεις. Η ίδια διάκριση θα πρέπει να αναφαίνεται και στα δελτία ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης.»

1.6. Στο κεφάλαιο 16 προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 16.4 και 16.5, ως εξής: «16.4. Ειδικά για ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων, δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων δελτίων, δηλ. δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και χρήση δεύτερου ρολού στελέχους του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, όπως αυτός περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 της παρούσης, εφόσον η ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων έχει τη δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό του χρήστη, επανέκδοσης του τελευταίου δελτίου Νόμιμης Απόδειξης Πώλησης Καυσίμου για όσες φορές ζητηθεί, με την προϋπόθεση ότι σε αυτή αντί της φράσης Νόμιμη Απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη Αντίτυπο.»

«16.5. Οι ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων υποχρεωτικά έχουν δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό από τον χρήστη, επιλογής του είδους της συναλλαγής σε διάκριση χονδρικής - λιανικής πώλησης. Η διάκριση αυτή αναγράφεται στο δελτίο Νόμιμης Απόδειξης με τη χαρακτηριστική ένδειξη Χονδρική Πώληση Καυσίμου ή Λιανική Πώληση Καυσίμου κατά περίπτωση.»

2. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ΑΥΟΟ 1092819/366/0015/ (ΦΕΚ 1489/Β'/28.11.2002) ως ακολούθως:

2.1. Στην παρ. 2.4. προστίθεται νέα περ. 2.4.4. ως εξής:

«2.4.4. Ειδικά για την έκδοση των Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείων (ΔΦΣΣ), δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή σε κάθε ΔΦΣΣ όλων των ενδείξεων των προηγούμενων παραγράφων 2.4.1., 2.4.2. και 2.4.3. με την προϋπόθεση ότι η ΕΑΦΔΣΣ ευρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση σήμανσης και έκδοσης ΠΑΗΨΣ στοιχείων.»

2.2. Στην παρ. 2.6. προστίθεται νέα περ. 2.6.3. ως εξής:

«2.6.3. Για τον χειρισμό της έκδοσης του δελτίου Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ), είναι δυνατόν το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ να έχει επιπλέον δυνατότητα επιλογής από ... έως του α/α ημερήσιου αριθμού σήμανσης στοιχείου.»

2.3. Στην παρ. 2.7. προστίθεται νέα περ. 2.7.7. ως εξής:

«2.7.7. Είναι υποχρεωτική η τήρηση και διαφύλαξη όλων των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) -Ζ-, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.»

2.4. Στην παρ. 2.8. προστίθεται νέα περ. 2.8.4. ως εξής:

«2.8.4. Κατά την ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης από διασυνδεόμενο Η/Υ μέσω της σειριακής θύρας, επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 2.28.3. της ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362/Β'/23.10.2002), είναι υποχρεωτική η δημιουργία στον διασυνδεόμενο Η/Υ, ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου (LOG File) η κάθε γραμμή του οποίου είναι σταθερού μήκους 81 χαρακτήρων και αποτελείται από δεδομένα εγγραφής του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ- Ζ ως εξής:

α. τα 10 ψηφία της ημερομηνίας και ώρας δημιουργίας του (εγγραφής του) - ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ.

β. τα 4 ψηφία του αύξοντος αριθμού του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ -Ζ-, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων.

γ. τον γενικό προοδευτικό αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης στοιχείων σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων, ο οποίος αναγράφεται στο αντίστοιχο δελτίο ΔΗΦΑΣΣ -Ζ-.

δ. την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.

ε. τον γενικό προοδευτικό α/α αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ.

στ. τον γενικό προοδευτικό α/α βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Errors) της ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ.

ζ. τον γενικό προοδευτικό α/α αλλαγών λεκτικών κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ.

η. τον γενικό προοδευτικό α/α επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου τεχνικού, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ.

Για την διάκριση των ως άνω περιγραφέντων δεδομένων (α έως και η), παρεμβάλλεται από ένας κενός χαρακτήρας (space).»

2.5. Στην υποπερ. 3.3.1.2. της περ. 3.3.1. της παρ. 3.3 προστίθεται περ. γ' ως ακολούθως και οι περ. γ', δ' και ε' αναριθμούνται σε δ', ε' και στ' αντίστοιχα:

«γ. Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) -Ζ- αυξημένος κατά 1, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).

2.6. Στην υποπερ. 3.3.1.3. της περ. 3.3.1. της παρ. 3.3 προστίθεται περ. γ' ως ακολούθως και οι περ. γ', δ' και ε' αναριθμούνται σε δ', ε' και στ' αντίστοιχα:

«γ. Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) -Ζ- αυξημένος κατά 1, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κ.λπ.).

2.7. Στην παρ. 3.3 προστίθεται νέα περ. 3.3.4. ως εξής:

«3.3.4. Εναλλακτικός τρόπος Ονοματοδοσίας διαφυλασσομένων Ηλεκτρονικών Αρχείων.

Εναλλακτικά και εφ' όσον το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχείριση ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, όπου είναι δυνατόν, είναι υποχρεωτική η χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων αντιστοίχων καταλόγων - βιβλιοθηκών (directories) και υποκαταλόγων (subdirectories), στη θέση των επιμέρους τμημάτων σχηματισμού ονομασίας (π.χ. Αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, αριθμός προσδιορισμού ημερομηνίας, Α/Α "Ζ", κ.λπ.) για την αποθήκευση και διάκριση των σχετικών αρχείων. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνομα του κάθε αρχείου, το πλήρες όνομα αυτού (full path name).

Σε κάθε περίπτωση που κατά την αποθήκευση - διαφύλαξη των σχετικών αρχείων, γίνεται χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων καταλόγων και υποκαταλόγων, για την καλύτερη οργάνωση και διευκόλυνση εντοπισμού τους, η ονομασία των καταλόγων - υποκαταλόγων θα πρέπει να γίνεται με βάση τα απαιτούμενα αντίστοιχα τμήματα σχηματισμού των ονομάτων των αρχείων αυτών, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.3.1.2, 3.3.1.3 και 3.3.1.4.»

2.8. Η περ. 4.1.1. της παρ. 4.1. συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:

«4.1.1. Είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση όλων των δεδομένων του περιεχομένου του εκδιδόμενου στοιχείου κατά περίπτωση (τίτλος στοιχείου, πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων, πλήρη στοιχεία συναλλαγής κ.λπ.), όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Κατά την έκδοση στοιχείων στην οποία γίνεται χρήση εντύπων, στα οποία είναι προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν τα στοιχεία αυτά να μην εκτυπώνονται κατά την έκδοση του παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά όπως εμφανίζονται προτυπωμένα, υποχρεωτικά συμμετέχουν στη σήμανση του παραστατικού και αποθηκεύονται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (...a.txt).

Ειδικά όταν για την έκδοση των στοιχείων γίνεται χρήση εντύπων πολλαπλών αντιτύπων («καρμπονιζέ»), με προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν να μην συμμετέχουν στη σήμανση του στοιχείου τα δεδομένα αυτά, με την προϋπόθεση ότι υποχρεωτικά το ένα αντίτυπο (στέλεχος) παραμένει προς φύλαξη για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.».

2.9. Στην παρ. 4.5. προστίθεται νέα περ. 4.5.4. ως εξής:

«4.5.4. Οι χαρακτήρες σηματοδότησης τέλους γραμμής για το σύνολο των σημαινόμενων δεδομένων και των αντιστοίχων διαφυλασσομένων αρχείων, κάθε στοιχείου (παραστατικού), υποχρεωτικά εμπίπτουν σε μια από τις τρεις εξής περιπτώσεις:

α. Απλός χαρακτήρας line feed - κωδικός: 0A(hex)

β. Απλός χαρακτήρας carriage return - κωδικός 0D(hex)

γ. Ζεύγος χαρακτήρων carriage return και line feed - κωδικοί 0D(hex) και 0A(hex). Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται ανάμεσα στους χαρακτήρες

αυτούς να παρεμβάλλονται χαρακτήρες κενού διαστήματος (spaces).

Στην περίπτωση σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους δεδομένων - αρχείου, είναι δυνατόν ως σηματοδότηση τέλους γραμμής να εκλαμβάνεται μόνον ο αντίστοιχος χαρακτήρας σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους αρχείου.»

2.10. Η δεύτερη πρόταση (στίχος) της περ. 4.6.2. της παρ. 4.6, συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Η τοποθέτηση της Συμβολοσειράς Σήμανσης, γίνεται σε Επόμενη κενή εκτυπώσιμη γραμμή από αυτήν των τελευταία εκτυπώσιμων δεδομένων της τελευταίας σελίδας του στοιχείου, είναι σταθερού μήκους και περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους 77 χαρακτήρες, οι οποίοι αποθηκεύονται και στο αντίστοιχο αρχείο της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης στον Η/Υ. Στην περίπτωση που το πλάτος του χρησιμοποιούμενου χαρτιού δεν επιτρέπει την εκτύπωση ολόκληρης της συμβολοσειράς σήμανσης σε μια γραμμή, τότε είναι δυνατόν η συμβολοσειρά σήμανσης να εκτυπωθεί σε 2 ή εναλλακτικά 4, συνεχόμενες γραμμές (οι 40 πρώτοι χαρακτήρες στην πρώτη και οι υπόλοιποι 37 στην δεύτερη ή από 20 χαρακτήρες στις τρεις πρώτες γραμμές και οι υπόλοιποι 17 στην τέταρτη).»

2.11. Η περ. 4.7.1. της παρ. 4.7. συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:

«4.7.1. Για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) -Ζ-, προσθέτει στο σύνολο των ΠΑΗΨΣ της ημέρας, (οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευθεί στη μνήμη εργασίας, από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ -Ζ-), την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ του αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ -Ζ- και το σύνολο αυτό το επεξεργάζεται μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1.»

2.12. Η τελευταία πρόταση της περ. 7.4.5. της παρ. 7.4, συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκδίδεται υποχρεωτικά το σχετικό Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) -Ζ-.»

2.13. Η περ. 7.9.2. της παρ. 7.9. αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

«7.9.2. Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ είναι κατ' ευθείαν ενσύρματα συνδεδεμένη σε θύρα Η/Υ, η οποία δεν αποτελεί θύρα δικτύου, τότε:»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης