1121657/951/0015/24.1.2006

Έκδοση Α.Π.Υ. από γιατρούς σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, για αμοιβή που δεν εισπράττεται.

24 Ιαν 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1121657/951/0015/24.1.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1121657/951/0015/24.1.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση Α.Π.Υ. από γιατρούς σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, για αμοιβή που δεν εισπράττεται.

    Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά την υποχρέωση  ή μη, γιατρών μελών του Συλλόγου σας για έκδοση Α.Π.Υ. σε ασφαλισμένους του Δημοσίου για τη συμμετοχή τους στη σχετική δαπάνη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92), οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ.3323/1955 (άρθρο 48 ν.2238/1994), στις εκδιδόμενες με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονοματεπώνυμο. Οι επαγγελματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη… Επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή στην απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη «Δωρεάν».
    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι γιατροί, σε όσες περιπτώσεις εξετάζουν ασθενείς ασφαλισμένους του Δημοσίου ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και δεν εισπράττουν το δικαιούμενο ποσό συμμετοχής από τους ασφαλισμένους, πρέπει:
α)    Στις περιπτώσεις που οι γιατροί έχουν αποδεδειγμένα καθολικά (για όλες τις περιπτώσεις) παραιτηθεί του δικαιώματος είσπραξης του ποσοστού συμμετοχής (θέμα πραγματικό που ερευνάται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και  υποχρεούνται να αποδείξουν οι ελεγχόμενοι γιατροί), σημαίνει «εν τοις πράγμασι» ότι έχουν μειώσει το «τιμολόγιό τους» για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και συνεπώς δεν πρόκειται για δωρεάν παροχή υπηρεσιών, οπότε δεν απαιτείται η έκδοση Α.Π.Υ. με την ένδειξη «Δωρεάν».
β)    Αντίθετα στις περιπτώσεις που οι γιατροί εισπράττουν το δικαίωμα συμμετοχής επιλεκτικά από κάποιους ασθενείς, ενώ από άλλους δεν εισπράττουν αυτό (θέμα πραγματικό) εκδίδονται Α.Π.Υ. για όλες τις περιπτώσεις δηλ. Α.Π.Υ. με το ποσό συμμετοχής στην πρώτη περίπτωση και Α.Π.Υ. με την ένδειξη «Δωρεάν» στη δεύτερη περίπτωση.


Taxheaven.gr