1108088/925/0015/22.12.2006

Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για επιστροφή αγροτικών προϊόντων.

22 Δεκ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1108088/925/0015/22.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1108088/925/0015/22.12.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για επιστροφή αγροτικών προϊόντων.

    Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησης σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α. οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί του τιμολογίου , στο οποίο αναγράφονται , μεταξύ άλλων , η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών.
2.    Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο από τον εκδότη του τιμολογίου δηλαδή από τον εκδότη του στοιχείου που αναφέρεται στην αρχική συναλλαγή , εφόσον συντρέχουν λόγοι που επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο του στοιχείου αυτού, όπως μεταξύ άλλων , επί επιστροφής αγαθών.
3.    Ενόψει των προαναφερομένων , για τις επιστρεφόμενες ποσότητες αγροτικών προϊόντων ,  τις οποίες αγοράσατε από αγρότη παραγωγό του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ με την έκδοση από μέρους σας τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων θα εκδώσετε πιστωτικό τιμολόγιο καθόσον είστε ο εκδότης του στοιχείου της αρχικής συναλλαγής (Τιμολογίου).


Taxheaven.gr