1090098/744/0015/6.12.2006

Εκδιδόμενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύμβουλο προς επιχείρηση «μεσιτείας» ασφαλειών.

6 Δεκ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1090098/744/0015/6.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1090098/744/0015/6.12.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικό σύμβουλο προς επιχείρηση «μεσιτείας» ασφαλειών.

Με την από 12.10.2006 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής ασφαλιστικών συμβουλών σε ιδιώτες, ενεργώντας ως ενδιάμεσος μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (πελατών της εταιρείας, όπως αναφέρετε) και ιδιωτών ,στη συνέχεια θέτετε το ερώτημα εάν δύναται να εκδίδει προς τους συνεργάτες της (ασφαλιστικούς συμβούλους κ.λ.π.),για τις προμήθειες που τους καταβάλλει θεωρημένη εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ 176/1977, οπότε να παρέλκει η έκδοση φορολογικού στοιχείου(Τ.Π.Υ.) από αυτούς για το έσοδο αυτό και περαιτέρω σε περίπτωση θετικής απάντησης θέτετε  διάφορα θέματα για τον τρόπο έκδοσης των εκκαθαρίσεων (εάν εκδίδονται θεωρημένες ή αθεώρητες κ.λπ).

Επί του ερωτήματός σας αυτού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

3.    Με την εγκύκλιο διαταγή Α 9934/197 ΠΟΛ 176/1977 έχει δοθεί η ευχέρεια στους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες να μην εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που λαμβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασμό τους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή πρόσθετων πράξεων, αλλά να εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένες εκκαθαρίσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που παρασχέθηκαν προς τον κάθε ένα πράκτορα, παραγωγό ή ασφαλειομεσίτη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εκκαθαρίσεις επέχουν θέση τιμολογίων και συνεπώς παρέλκει η έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τους λήπτες των προμηθειών και λοιπών δικαιωμάτων.
2.    Από τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω εγκύκλιο διαταγή με θέμα τα εκδιδόμενα στοιχεία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι, η δυνατότητα καταβολής αμοιβών με την έκδοση εκκαθαρίσεων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι πράκτορες, παραγωγοί ασφαλειών, ασφαλειομεσίτες κ.λ.π. από τους οποίους και παρέλκει η έκδοση Τ.Π.Υ. προς αυτές. Για την καταβολή αμοιβών από τους πράκτορες, παραγωγούς ασφαλειών, ασφαλειομεσίτες κ.λ.π. σε περαιτέρω συνεργάτες τους για ασφαλιστικές υπηρεσίες που τους παρέχουν (ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.λ.π.) δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα (με την έκδοση εκκαθαρίσεων) και κατά συνέπεια τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς την επιχείρησή σας έναντι προμήθειας δυνάμει σύμβασης (ασφαλιστικοί σύμβουλοι) οφείλουν για την παροχή των υπηρεσιών τους να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την επιχείρησή σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) και, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των αμοιβών δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. επειδή συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις (περιστασιακά απασχολούμενοι που τους καταβάλλονται μικροποσά μέχρι 4.000 ευρώ ετησίως και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία- θέμα πραγματικό), θα καταβάλλετε τις αμοιβές τους με την έκδοση απόδειξης δαπάνης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νομοθετήματος.


Taxheaven.gr