1086326/689/0015/2.11.2006

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.

2 Νοέ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1086326/689/0015/2.11.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1086326/689/0015/2.11.2006

ΘΕΜΑ: Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.

    Με την από 2/10/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας, η οποία έχει σαν κύρια δραστηριότητα τη διύλιση αργού πετρελαίου και την παραγωγή πετροχημικών προϊόντων, εισάγει επίσης ηλεκτρική ενέργεια (που παράγεται στο εξωτερικό) την οποία στη συνέχεια μεταπωλεί στο Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ  Α.Ε.). Ταυτόχρονα, όπως αναφέρετε, σε περίπτωση που ο ΔΕΣΜΗΕ  Α.Ε. έχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας η ως άνω εταιρία, μετά από μεταξύ τους συμφωνία, αγοράζει από αυτόν και στη συνέχεια πουλάει στο εξωτερικό μέρος αυτών των ποσοτήτων. Η διακίνηση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρετε, γίνεται απευθείας από το δίκτυο διακίνησης του ΔΕΣΜΗΕ  Α.Ε. στο σύστημα διακίνησης του εκάστοτε πελάτη σας, με βάση τις ενδείξεις καταμέτρησης των μετρητών του ΔΕΣΜΗΕ  Α.Ε. και του παραλήπτη, στην περίπτωση που προαναφέρεται.
Για το σύνολο των διακινούμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας ανά περίπτωση (αγορά και πώληση αυτής) συντάσσονται μηνιαίες καταστάσεις τόσο από τους προμηθευτές της ……..Α.Ε. όσο και από τον ΔΕΣΜΗΕ  Α.Ε. και τους εκάστοτε πελάτες της …………Α.Ε., με βάση τις ενδείξεις των μετρητών τους.
Κατόπιν αυτών ερωτάτε για τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από την ΕΛ.ΠΕ.  Α.Ε. προς τον ΔΕΣΜΗΕ  Α.Ε. και τους αλλοδαπούς πελάτες αυτής, καθώς και για τον τρόπο ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης στις περιπτώσεις που προαναφέρονται.
Σε σχέση με τα παραπάνω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Όσον αφορά τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδει η εταιρία σας προς τον ΔΕΣΜΗΕ  Α.Ε. και τους αλλοδαπούς πελάτες αυτής, για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας στις ανωτέρω περιγραφόμενες συναλλαγές, μπορείτε να κάνετε ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά για τον τρόπο τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας με το 1097495/791/0015/14.1.2003 έγγραφό μας προς τον ΔΕΣΜΗΕ  Α.Ε. επί ομοίου ερωτήματος από τον φορέα αυτό, πληρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται με το έγγραφο αυτό, αντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας.  
2.    Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., με τις οποίες ορίζεται ότι στο βιβλίο αποθήκης αναγράφεται και η χρονολογία εισαγωγής ή εξαγωγής κατά περίπτωση με μνεία του οικείου δικαιολογητικού εγγραφής, το βιβλίο αποθήκης που τηρεί η εταιρία σας θα ενημερώνεται με βάση τα εκδιδόμενα παραστατικά κατά τα αναφερόμενα παραπάνω στη παράγραφο 1 του παρόντος.       


Taxheaven.gr