Αποτελέσματα live αναζήτησης

1032538/264/0015/29.6.2006 Πώληση λογισμικού μέσω διαδικτύου και Ανάθεση τιμολόγησης.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1032538/264/0015/29.6.2006
Πώληση λογισμικού μέσω διαδικτύου και Ανάθεση τιμολόγησης.


1032538/264/0015/29.6.2006 Πώληση λογισμικού μέσω διαδικτύου και Ανάθεση τιμολόγησης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1032538/264/0015/29.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1032538/264/0015/29.6.2006

ΘΕΜΑ: Πώληση λογισμικού μέσω διαδικτύου – Ανάθεση τιμολόγησης.

Με σχετική αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι έχετε κατασκευάσει ένα λογισμικό, το οποίο θα πουλάτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Η πώληση μέσω διαδικτύου προϋποθέτει την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού σε κάποιον εξυπηρετητή (server), το οποίο  προσφέρει στον χρήστη μεταξύ άλλων υπηρεσίες ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών, ασφάλεια συναλλαγών, εξακρίβωση ορθότητας πιστωτικής κάρτας κ.λ.π. Η εταιρεία….! (www……..com) παρέχει στους κατασκευαστές λογισμικού τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες έναντι αμοιβής, η οποία εξαρτάται από την κίνηση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο κατασκευαστής του λογισμικού δημιουργεί έναν λογαριασμό (account) στους εξυπηρετητές της……! και αφού συμφωνήσει ηλεκτρονικά στο συμφωνητικό (Developers License Agremment), έχει τη δυνατότητα με τα εργαλεία που του παρέχονται να «στήσει» το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Μέσα στις υποχρεώσεις της………! είναι κάθε μήνα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στον κατασκευαστή του λογισμικού αναλυτική κατάσταση με τις αγορές που διενεργήθηκαν και το ποσό της προμήθειας που κρατήθηκε ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.      Οι χρήστες (από όλο τον κόσμο) οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν το προϊόν σας, θα οδηγούνται από την ιστοσελίδα σας με ένα σύνδεσμο (link) στο καλάθι αγορών σας στην……….!. Εκεί θα εισάγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ούτως ώστε μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής να έχουν αγοράσει την άδεια χρήσης του λογισμικού.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η ……….αποτελεί το διαμεσολαβητή, ο οποίος εισπράττει χρήματα για λογαριασμό σας, εκδίδει τιμολόγιο για λογαριασμό σας και καταθέτει το συνολικό ποσό της συναλλαγής (καθαρή αξία και Φ.Π.Α.) σε προσωπικό σας λογαριασμό, αφού πρώτα παρακρατήσει την προμήθειά της.
Ενόψει των παραπάνω ρωτάτε ποια είναι η σωστή διαδικασία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους:
    α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία,
    β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες,
    γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).
    2. Περαιτέρω από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1092747/739/0015/10.12.2001) έγγραφο ότι η διάθεση αγαθών σε ψηφιακή μορφή μέσω Internet θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών.
    3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η πώληση του λογισμικού που έχετε κατασκευάσει σε ψηφιακή μορφή μέσω Internet θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και συνεπώς αναλόγως πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. που αφορούν την τήρηση βιβλίων.
    4. Από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 18 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι τα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών εκδίδονται και παραδίδονται από τους άμεσα συμβαλλόμενους πωλητές ή παρόχους υπηρεσιών προς τους αγοραστές αγαθών και λήπτες υπηρεσιών, επιτηδευματίες και ιδιώτες. Κατ΄ εξαίρεση στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 προβλέπεται η έκδοση στοιχείου εκκαθάρισης στην περίπτωση διενέργειας πωλήσεων αγαθών (όχι υπηρεσιών) για λογαριασμό τρίτου.
    5. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή τις υπηρεσίες που δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών.
    6. Από τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή σας προκύπτει ότι ναι μεν η πώληση του λογισμικού, που συνιστά παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τα παραπάνω, διενεργείται μέσω τρίτης επιχείρησης, ωστόσο πωλητής είναι η δικής σας επιχείρηση και συνεπώς αυτή οφείλει να εκδίδει και να παραδίδει/αποστέλλει στους αντισυμβαλλομένους της τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία, δηλαδή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσίας  (πώληση λογισμικού) διενεργείται μέσω διαδικτύου ή ότι οι αντισυμβαλλόμενοί σας είναι αλλοδαποί ή ότι η είσπραξη του τιμήματος γίνεται μέσω τρίτης επιχείρησης δεδομένου ότι, από τις προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (παρ. 4 του παρόντος) δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικών στοιχείων από αντιπρόσωπο για τις υπηρεσίες που πραγματοποιεί ο τρίτος (εντολέας). Ειδικά τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται μηχανογραφικά μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΠΟΛ 1049/2006.
    7. Τέλος, ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, η επιχείρησή σας για το ποσό που καταβάλλει η ίδια ως προμήθεια στην αντισυμβαλλόμενη ενδιάμεση επιχείρηση (ή που η τελευταία παρακρατά από το τίμημα που καταβάλλεται από τους αγοραστές του λογισμικού) πρέπει να λαμβάνει και να καταχωρεί στα βιβλία της παραστατικό της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης. Στην περίπτωση που αυτή δεν εκδίδει κάποιο παραστατικό σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της για την προμήθεια αυτή η επιχείρησή σας θα εκδώσει τιμολόγιο αγοράς (λήψης υπηρεσιών) – (έγγραφά μας 1069431/551/0015/9.8.01, 1098497/727/0015/7.11.05, 1047515/372/0015/13.6.06).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης