1044002/352/2006/11.5.2006

Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) αντί Τιμολογίου.

11 Μάι 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1044002/352/2006/11.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1044002/352/2006/11.5.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) αντί Τιμολογίου.

Με την από 5/5/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι έχετε κάνει έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ………για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με τίτλο «Τ…….» και στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας ανεγείρατε οικοδομή, της οποίας το κόστος ανέγερσης επιδοτείται ως υπαγόμενη στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ Ε.Π.Α.Α. Α.Υ., για την κατασκευή της οποίας οι διάφοροι εργολάβοι σας εξέδωσαν Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) αντί Τιμολογίων Πώλησης, λόγω μη έγκαιρης γνωστοποίησης από μέρους σας προς αυτούς της ιδιότητάς σας ως επιτηδευματία και περαιτέρω ερωτάτε εάν είναι σύννομη η αντικατάσταση των εκδοθεισών Α.Λ.Π. με εκ των υστέρων έκδοση Τιμολογίων πώλησης δεδομένου ότι, όπως μας γνωρίσατε προφορικά, τα Τιμολόγια πώλησης είναι απολύτως απαραίτητα ως δικαιολογητικά για την πλήρωση των αναγκών του ως άνω επιδοτούμενου προγράμματος (καταβολή επιδοτήσεων, επιστροφή Φ.Π.Α. κ.λ.π.) αλλά και ως δικαιολογητικά εγγραφών στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων του Κ.Β.Σ.

Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται (μεταξύ άλλων) να εκδίδει, να ζητά και να λαμβάνει τα φορολογικά στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό κατά περίπτωση.    
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 1) και 13 (παρ. 1) επίσης του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις πωλήσεις αγαθών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία ή στο κοινό εκδίδεται Τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π. αντίστοιχα και σε περίπτωση επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών εκδίδεται απόδειξη επιστροφής.  
3.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη  Διοίκηση (έγγραφό μας 1092189/84/0015/27.9.2005) η αντικατάσταση Α.Λ.Π., που εκδόθηκε σε επαγγελματία χωρίς ευθύνη του εκδότη, με τιμολόγιο που εκδίδεται εκ των υστέρων, είναι δυνατή αφού προηγηθεί η έκδοση απόδειξης επιστροφής λιανικής πώλησης, στην οποία θα γίνεται ρητή μνεία ότι εκδίδεται για λόγους λογιστικής τακτοποίησης (εγγραφή αφαιρετική των εσόδων από λιανικές πωλήσεις), με αναγραφή σΆ αυτήν του α/α της Α.Λ.Π. που αφορά.
Αυτονόητο είναι ότι με την εν συνεχεία έκδοση του Τιμολογίου διενεργούνται οι δέουσες λογιστικές εγγραφές που αφορούν τα έσοδα από χονδρικές πωλήσεις.
4.    Ενόψει των ανωτέρω η αντικατάσταση των Α.Λ.Π., που περιγράφονται στη σχετική αίτησή σας, με την έκδοση Τιμολογίων είναι δυνατή τηρουμένων των προϋποθέσεων που περιγράφονται στην παρ. 3 ανωτέρω.


Taxheaven.gr