1042115/341/0015/11.5.2006

Εκδιδόμενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά.

11 Μάι 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1042115/341/0015/11.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1042115/341/0015/11.5.2006

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενο στοιχείο για παροχή υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου από αλλοδαπό αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος δεν αποστέλλει δικά του φορολογικά παραστατικά.

Με την από 26.4.2006 αίτησή σας και τη συνημμένη σε αυτήν σύμβαση συνεργασίας, μας γνωρίζετε ότι, η επιχείρησή σας η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής προτίθεται να συνάψει σύμβαση με την εταιρία G……………, η οποία εδρεύει στην lρλανδία, για την παροχή από την δεύτερη προς εσάς επ\' αμοιβή υπηρεσιών διαφήμισης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στη μεταξύ σας σύμβαση, επισημαίνοντας ότι η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση δεν θα εκδίδει κάποιο φορολογικό παραστατικό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και ρωτάτε σχετικά με τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά σας προκειμένου οι σχετικές δαπάνες της επιχείρησής σας να εκπίπτουν από το εισόδημά της. Επί των ανωτέρω όσον αφορά τα θέματα δικής μας αρμοδιότητας σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ. 5 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράζει ή τις υπηρεσίες που δέχεται από πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιμολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιμολόγιο ή δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών.
2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον ο αλλοδαπός αντισυμβαλλόμενος δεν εκδίδει κάποιο φορολογικό παραστατικό σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του για την αμοιβή που λαμβάνει για τις υπηρεσίες που προσφέρει, η επιχείρηση σας θα εκδώσει τιμολόγιο αγοράς (λήψης υπηρεσιών), ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτός εδρεύει στο εξωτερικό, δεδομένου ότι τα στοιχεία που εκδίδονται προς αντισυμβαλλομένους που εδρεύουν στην αλλοδαπή δεν διαφοροποιούνται εκείνων που εκδίδονται προς αντισυμβαλλομένους που εδρεύουν στην ημεδαπή (έγγραφά μας 1069431/551/0015/9.8.2001, 1098497/727/0015/7.11.2005).
Σημειώνεται ότι πέραν της έκδοσης του τιμολογίου ως επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης της δαπάνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα δικαιολογητικά, όπως εμβάσματα τραπεζών κ.λ.π.
3. Τέλος σημειώνεται ότι το τιμολόγιο αυτό, επειδή δεν υπάρχει αντικείμενο φορολογίας για τον αντισυμβαλλόμενό σας στην Ελλάδα, φυλάσσεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά από εσάς στους χρόνους που ορίζονται κάθε φορά από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
4. Το παρόν έγγραφο με συνημμένη τη σχετική αίτηση κοινοποιείται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος για τις τυχόν δικές της ενέργειες στα πλαίσια της αρμοδιότητας της.


Taxheaven.gr