1027149/213/0015/10.4.2006

Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη μεταβίβαση Φ.Δ.Χ. και δικαιώματος άδειας.

10 Απρ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1027149/213/0015/10.4.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1027149/213/0015/10.4.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη μεταβίβαση Φ.Δ.Χ. και δικαιώματος άδειας.

        Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και ειδικότερα την υποχρέωση έκδοσης ή μη φορολογικού στοιχείου κατά τη μεταβίβαση, λόγω πώλησης, φορτηγού Δ.Χ. και του δικαιώματος άδειας, καθώς επίσης και το ύψος του προστίμου, σε περίπτωση μη έκδοσης τιμολογίου για τη μεταβίβαση του δικαιώματος άδειας, κατά τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Στην περίπτωση μεταβίβασης φορτηγού Δ.Χ. αυτοκινήτου, με την άδεια ή χωρίς αυτή, εφόσον πωλητής είναι επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Κοινωνία του Αστικού Κώδικα, προκύπτουν οι παρακάτω υποχρεώσεις ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από λοιπές μη φορολογικές διατάξεις:
    α) στην περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος είναι επιτηδευματίας εκδίδεται τιμολόγιο – δελτίο αποστολής (θεωρημένο), με το οποίο θα καλύπτεται τόσο η μεταβίβαση του αυτοκινήτου όσο και η μεταβίβαση της άδειας ή μόνο του αυτοκινήτου κατά περίπτωση.
    β) στην περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.), η οποία θα καλύπτει τη μεταβίβαση μόνο του αυτοκινήτου.
    γ) να μεταβιβάσει το αυτοκίνητο και την άδεια μαζί ή μεμονωμένα με τη σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης (ενώπιον συμβολαιογράφου) σε κάθε περίπτωση.
    Τέλος διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση του δικαιώματος άδειας (ΔΧ αυτ/του) μεμονωμένα θεωρείται ως πράξη παροχής υπηρεσιών, αφού ως παροχή υπηρεσίας χαρακτηρίζεται γενικά και η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άϋλου αγαθού ή δικαιώματος, άρα μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.)  ή να συνταχθεί συμβόλαιο ενώπιον συμβολαιογράφου.
    2. Περαιτέρω, όσον αφορά την επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ., για τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου κατά τη μεταβίβαση άδειας Φ.Δ.Χ., για την οποία, όπως μας διευκρινίσατε μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία, δεν έχει συνταχθεί ούτε συμβόλαιο κατά τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
    Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν.2523/97, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ίσου με την αξία της συναλλαγής ή μέρους αυτής που αποκρύφθηκε, σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή ανακριβούς έκδοσης αυτού, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: α. Η διάπραξη της παράβασης να έχει σαν αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, ανεξάρτητα από το εάν η απόκρυψη αυτής συνεπάγεται ή μη και απόκρυψη φορολογητέου εσόδου και β. η αποκρυβείσα αξία να είναι μεγαλύτερη των 880 ευρώ. Μη συντρεχουσών των ως άνω προϋποθέσεων επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ιδίου ως άνω νόμου, κατά περίπτωση.
    Κατά συνέπεια, το ύψος του επιβλητέου προστίμου, για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου ή για ανακριβή έκδοση αυτού, συναρτάται με την εμφάνιση ή μη της συναλλαγής είτε στα φορολογικά στοιχεία είτε απ΄ ευθείας στα φορολογικά βιβλία, για τους υπόχρεους σε τήρησή τους.
    Επομένως, για τον υπολογισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου της περίπτωσης που αναφέρετε στο υπόψη έγγραφό σας (μεταβίβαση άδειας Φ.Δ.Χ. χωρίς να έχει εκδοθεί το προσήκον φορολογικό στοιχείο), θα πρέπει να διερευνηθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί η εμφάνιση – απεικόνιση της γενόμενης συναλλαγής (μεταβίβαση άδειας), κατά το χρόνο του ελέγχου, στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, για τη μεταβίβαση του δικαιώματος άδειας καταβλήθηκε εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.2579/1998, όπως αναφέρετε στο σχετικό έγγραφό σας.


Taxheaven.gr