1115017/2151/Α0012/14.3.2006

Φορολογική μεταχείριση δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταβάλλονται από ατομική επιχείρηση για αγορά μηχανήματος κλπ.

14 Μάρ 2006

Taxheaven.gr

Αρ. Πρωτ.:  1115017/2151/Α0012/14.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1115017/2151/Α0012/14.3.2006

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταβάλλονται από ατομική επιχείρηση για αγορά μηχανήματος κλπ.

 Απαντώντας στο ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

 Α. ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιστ\' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των εξόδων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρίες του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194Α\') ή σε αλλοδαπές εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την εκπλήρωση υποχρεώσεών του από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.  
    2.  Συνεπώς, τα μισθώματα που καταβάλετε σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης προκειμένου ν\' αποκτήσετε μια αυτόματη βούρτσα πλυσίματος αυτοκινήτων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά σας. Επισημαίνεται ότι το μηχάνημα που θα αποκτήσετε θα αποτελέσει πάγιο στοιχείο της επιχείρησής σας όταν, ως μισθωτής, ασκήσετε το δικαίωμα αγοράς του οπότε και θα περιέλθει στην κυριότητά σας.

Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α\' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000), αντικείμενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα.
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περίπτωση γ\' του άρθρου 9 του ιδίου ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α., θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο.
3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε\' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και, γενικά, κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ\' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., ως φορολογητέα αξία για την προβλεπόμενη από την περίπτωση γ\' του άρθρου 9 παροχή υπηρεσιών λαμβάνεται η κανονική αξία τους.
Ως κανονική αξία θεωρείται το ποσό που θα έπρεπε, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, να καταβάλλει οποιοσδήποτε λήπτης για να επιτύχει τη λήψη της υπηρεσίας από πρόσωπο που παρέχει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες αυτές στο εσωτερικό της χώρας.
5. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, προτίθεστε να εγκαταστήσετε στο χώρο της επιχείρησής σας, η οποία συνίσταται σε εμπορία υγρών καυσίμων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μια αυτόματη βούρτσα πλυσίματος αυτοκινήτων, την οποία θα αγοράσετε με το σύστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ieasing), προκειμένου να παρέχετε δωρεάν υπηρεσίες πλυσίματος στους ενδιαφερόμενους πελάτες σας, ανεξαρτήτως αν θα προμηθεύονται καύσιμα από το πρατήριό σας.
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δωρεάν παροχή πλυσίματος αυτοκινήτων συνιστά παροχή υπηρεσίας που εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης γ\' του άρθρου 9 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς, σύμφωνα με την περίπτωση ε\' της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ιδίου Κώδικα, πρόκειται για υπηρεσία για την οποία δε θα παρείχετο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιας υπηρεσίας από άλλον υποκείμενο στο φόρο. Η εν λόγω υπηρεσία φορολογείται στην κανονική της αξία.
7. Αναφορικά με το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000), σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς προς τους πελάτες σας υπόκεινται σε ΦΠΑ (τιμολόγηση με ΦΠΑ ή ιδιοχρησιμοποίηση), έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ της μηνιαίας μίσθωσης με το σύστημα leasing.

Γ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ι\' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τηρεί βιβλίο εισερχομένων, στο οποίο καταχωρεί για κάθε όχημα τη χρονολογία εισόδου και εξόδου και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος.
2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων έχει ο επιτηδευματίας ο οποίος εκμεταλλεύεται πλυντήριο αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κλπ., δηλαδή εκείνος ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πλυσίματος αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κλπ. έναντι αμοιβής. Επομένως, εφόσον θα παρέχετε υπηρεσίες πλυσίματος αυτοκινήτων (με αυτόματη βούρτσα) σε όποιον πελάτη σας ενδιαφέρεται, πάντοτε δωρεάν, για λόγους προώθησης των πωλήσεών σας σε καύσιμα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, δεν θα εμπίπτετε στην έννοια του εκμεταλλευτή πλυντηρίου αυτοκινήτων, οπότε δεν θα έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων για τις εν λόγω υπηρεσίες.
Σημειώνεται όμως ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω τελούν υπό τον έλεγχο της αρμόδιας ΔΟΥ, η οποία έχει αρμοδιότητα να ελέγξει τα πραγματικά περιστατικά.
3. Περαιτέρω με βάση τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β\' του παρόντος «περί Φ.Π.Α.», εφόσον η πράξη της δωρεάν παροχής του πλυσίματος των αυτοκινήτων υπόκειται σε Φ.Π.Α., εκδίδεται απόδειξη αuτοπαράδοσης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θα αναγράφεται ότι εκδίδεται ως «απόδειξη αυτοπαράδοσης» σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).


Taxheaven.gr