1003095/33/0015/13.3.2006

Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για επιστροφή αγαθών.

13 Μάρ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1003095/33/0015/13.3.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1003095/33/0015/13.3.2006


ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για επιστροφή αγαθών.

    Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α. οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών.
2.    Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από τον εκδότη του στοιχείου που αναφέρεται στην αρχική συναλλαγή, εφόσον συντρέχουν λόγοι που επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο του αρχικού στοιχείου, όπως, μεταξύ άλλων, επί επιστροφής αγαθών. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται η αξία των αγαθών που επιστρέφονται, η οποία μπορεί να είναι ίση με την αξία των αγαθών, όπως αυτή είχε χρεωθεί προς τον πελάτη στο αρχικό στοιχείο (π.χ. άμεση επιστροφή αγαθών) ή όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (εγγ. 1125781/933/0015/12-10-1993, 1045926/337/0015/19.7.2002), μπορεί να διαφοροποιείται από την τιμή αγοράς τους, να είναι δηλαδή μικρότερη, όταν αυτό εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και συμφωνίες, όπως π.χ. στην περίπτωση που τα αγαθά δεν επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν ή επιστρέφονται σε ακατάλληλο χρόνο κ.λπ.
3.    Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, επιστροφή αγαθού θεωρείται η αναστροφή της πώλησης αυτού η οποία πρέπει να πληροί τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά, όπως της ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος, της έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας (Αστ. Κωδ. άρθρο 540). Μη ύπαρξης των χαρακτηριστικών αυτών οι θεωρούμενες ως επιστροφές εμπίπτουν στην έννοια της πώλησης αγαθού μεταξύ επιτηδευματιών.
4.    Ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για επιστροφές αγαθών, κρίνεται ως θέμα πραγματικό και εξετάζεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τα οποία και αξιολογούν τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα.


Taxheaven.gr