Αποτελέσματα live αναζήτησης

1116689/897/0015/10.2.2006 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου ομιλίας εταιρειών κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας, μέσω ηλεκτρονικών πωλητών.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1116689/897/0015/10.2.2006
Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου ομιλίας εταιρειών κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας, μέσω ηλεκτρονικών πωλητών.


1116689/897/0015/10.2.2006 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών χρόνου ομιλίας εταιρειών κινητ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1116689/897/0015/10.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1116689/897/0015/10.2.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση κωδικών  χρόνου ομιλίας εταιρειών κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας, μέσω ηλεκτρονικών πωλητών.

    Με την από 7/12/2005 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας (Α.Ε.) δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανικού εμπορίου με καταστήματα ψιλικών και mini market εκ των οποίων ορισμένα είναι υποκαταστήματά σας και όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν με σύμβαση δικαιόχρησης (FRANCHISING) ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, οι οποίες όπως μας διευκρινίσατε με την από 3/2/2006 συμπληρωματική αίτησή σας τηρούν βιβλία ΒΆ και ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Προτίθεστε δε όπως αναφέρετε, να υπογράψετε συμβάσεις με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών αυτόματων πωλητών κωδικών για τη πρόσβαση σε χρόνο ομιλίας κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας γνωστών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.
    Οι ηλεκτρονικοί πωλητές δεν θα πωλούν την ήδη υπάρχουσα φυσική κάρτα (χρόνου ομιλίας) αλλά θα παραδίδουν στον πελάτη απευθείας τον πολυψήφιο κωδικό με το χρόνο ομιλίας τυπωμένο σε χαρτί από τον εκτυπωτή του ηλεκτρονικού πωλητή – μηχανήματος και είναι εφοδιασμένοι με κάρτα sim με την οποία μέσω του internet επικοινωνούν με την εταιρεία που διαχειρίζεται τον χρόνο ομιλίας των εταιρειών κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.
    Ζητάτε δε να σας γνωρίσουμε εάν η συγκεκριμένη συναλλαγή θεωρείται παροχή υπηρεσίας καθώς και τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων από τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
    Σε συνάντηση που είχαμε στη συνέχεια με εκπρόσωπο της εταιρείας σας μας δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο της αίτησής σας όσον αφορά ειδικότερα τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών πωλητών.
    Συγκεκριμένα όπως μας διευκρινίστηκε, οι ηλεκτρονικές συσκευές πώλησης δεν διαθέτουν κερματοδέκτη και η συναλλαγή (παροχή χρόνου ομιλίας) πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση του υπαλλήλου της εταιρείας (καταστήματος) στην οποία είναι τοποθετημένη η ηλεκτρονική συσκευή πώλησης (και όχι αυτόματα).
    Ειδικότερα επιλέγεται μέσω κατάλληλου χειρισμού (π.χ. εισαγωγής κωδικού) στην ηλεκτρονική συσκευή πώλησης η εταιρεία τηλεφωνίας και ο χρόνος – αξία που επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης, στη συνέχεια η εταιρεία που διαχειρίζεται τον χρόνο ομιλίας των εταιρειών κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας «στο εξής η εταιρεία διαχείρισης του συστήματος» αποστέλλει μέσω δικτύου την εντολή και τον αντίστοιχο κωδικό ενεργοποίησης του χρόνου ομιλίας (τον οποίο προμηθεύεται από τις εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας), η συσκευή εκτυπώνει τον πολυψήφιο κωδικό με το χρόνο ομιλίας τυπωμένο σε χαρτί, τον οποίο παραδίδει ο υπάλληλος στον  πελάτη εισπράττοντας το αναλογούν χρηματικό αντίτιμο.
    Σε σχέση με τα ερωτήματα που θέτετε με την αίτησή σας, ύστερα και από τις προφορικές διευκρινίσεις που μας δόθηκαν, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Όπως έχει διευκρινιστεί από την Υπηρεσία μας, η διάθεση από τους αυτόματους πωλητές (που είναι εφοδιασμένοι με κάρτα sim, η οποία μέσω του Internet επιτυγχάνει επικοινωνία μεταξύ των αυτόματων πωλητών και κεντρικού Η/Υ), στο κοινό, κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας, θεωρείται παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. π.δ. 186/1992 (σχετικό έγγρ. 1018455/724/0015/27.2.2004).
    Επίσης, η αρμόδια Δ/νση Φ.Π.Α. σε ανάλογο ερώτημα μας γνώρισε ότι «σύμφωνα με κοινή θέση των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προϊόντα τα οποία στην ενσώματη μορφή τους αντιμετωπίζονται ως παράδοση αγαθών, όταν τίθενται στη διάθεση του λήπτη σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου θεωρούνται παροχή υπηρεσιών». (Σχετικό έγγρ.1119993/178/0015/19.12.2005).
2.    Με βάση τις διατάξεις του ν.1809/1988 όπως ισχύει, οι επιτηδευματίες οι οποίοι διενεργούν λιανικές πωλήσεις ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, και τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται στη χρήση φορολογικών μηχανισμών για την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης και παροχής υπηρεσιών (ΑΛΠ – ΑΠΥ). Οι ανωτέρω επιτηδευματίες θα πρέπει για την έκδοση των αποδείξεων αυτών, να κάνουν χρήση είτε φορολογικών ταμειακών μηχανών ή συστημάτων, είτε μηχανογραφικού συστήματος, οπότε οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται και σημαίνονται μέσω μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).
3.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο επιτηδευματία ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ο πωλητής επιτηδευματίας μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή – πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα αυτής προκύπτουν από τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ή όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατΆ ιδίαν διατάξεις.
4.    Με βάση τα προαναφερόμενα, για τη διάθεση των κωδικών χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας μέσω ηλεκτρονικών συσκευών – πωλητών που συνδέονται κατάλληλα με κεντρικό υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης, θα πρέπει να εκδίδονται Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. κατά περίπτωση και ειδικότερα:
α)    Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη συνεργασία – σύμβασή σας με την (κάθε)  εταιρεία διαχείρισης του συστήματος χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενη παροχή υπηρεσιών, η εταιρεία διαχείρισης μπορεί για τις υπηρεσίες (διάθεση χρόνου ομιλίας) που παρέχει καθημερινά ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα να εκδίδει προς κάθε εταιρεία / λήπτη των υπηρεσιών (υποκατάστημα της εταιρείας σας ή ανεξάρτητη επιχείρηση με σύμβαση δικαιόχρησης) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. που προαναφέρθηκαν (παρ.3 του παρόντος).
β)    Τα καταστήματα (εταιρείες που τηρούν βιβλία ΒΆ και ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) που διαθέτουν στο κοινό τους κωδικούς χρόνου ομιλίας κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας θα πρέπει να εκδίδουν ΑΠΥ προς κάθε πελάτη - ιδιώτη και Τ.Π.Υ. προς κάθε πελάτη επιτηδευματία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του ν.1809/1988 (παρ.2 του παρόντος).
5.    Τέλος,  όπως και προφορικά διευκρινίστηκε, σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του άρθρου 12 (παράγραφοι 7 και 8) του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), δεν προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας για λογαριασμό τρίτου ή η έκδοση φορολογικών στοιχείων (παροχής υπηρεσιών) για λογαριασμό τρίτου, ή για υπηρεσίες που πραγματοποιεί ο τρίτος εντολέας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης