Αποτελέσματα live αναζήτησης

1076329/595/0015/14.9.2006 Διακίνηση αγαθών εισαγόμενων από χώρα της Ε.Ε., με παράδοση σε παραλήπτη και τρίτο εντός Ελλάδας κατΆ εντολήν και για λογαριασμό του αρχικού εισαγωγέα.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1076329/595/0015/14.9.2006
Διακίνηση αγαθών εισαγόμενων από χώρα της Ε.Ε., με παράδοση σε παραλήπτη και τρίτο εντός Ελλάδας κατΆ εντολήν και για λογαριασμό του αρχικού εισαγωγέα.


1076329/595/0015/14.9.2006 Διακίνηση αγαθών εισαγόμενων από χώρα της Ε.Ε., με παράδοση σε παραλήπτη και τρίτο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1076329/595/0015/14.9.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1076329 /595/0015/14.9.2006

ΘΕΜΑ: Διακίνηση αγαθών εισαγόμενων από χώρα της Ε.Ε., με παράδοση σε παραλήπτη – τρίτο εντός Ελλάδας κατ' εντολήν και για λογαριασμό του αρχικού εισαγωγέα.

    Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας και αναφορικά με το νομότυπο ως προς τον τρόπο διακίνησης και τιμολόγησης εμπορευμάτων, τα οποία παραδίδονται κατΆ εντολήν της επιχείρησής σας από τον προμηθευτή σας – επιχείρηση χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία), μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), απευθείας σε πελάτες σας (επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα), χωρίς αυτά να έρχονται στις εγκαταστάσεις σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995, για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής Επικράτειας αγαθών αποσταλέντων λόγω πώλησης, από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη (αρχικού ΄΄εισαγωγέα΄΄) σε τρίτο πρόσωπο εντός της Ελλάδας, συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν διαζευκτικά:
α)    Το δελτίο αποστολής του αρχικού εισαγωγέα προς τον τελικό παραλήπτη, το οποίο εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΒΣ και καλύπτει τη διακίνηση από το σημείο εισόδου στη χώρα μας μέχρι το σημείο παράδοσης.
β)    Το δελτίο αποστολής της μεταφορικής ή διαμεταφορικής  επιχείρησης, το οποίο εκδίδεται, κατ΄ εντολή και για λογαριασμό του αρχικού ΄΄εισαγωγέα΄΄ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987
γ)    Το συνοδευτικό στοιχείο του αλλοδαπού προμηθευτή (π.χ. τιμολόγιο κ.λ.π.), εφόσον προκύπτει το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και τα στοιχεία του τελικού παραλήπτη – τρίτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα και διεύθυνση).
    Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο παραλήπτης – τρίτος,  κατά την παραλαβή των αγαθών, εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.1) του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου θα αποστέλλεται στον προμηθευτή (αρχικό ΄΄εισαγωγέα΄΄).
    Με βάση το δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α΄  και β΄, καθώς και το εκδιδόμενο δελτίο ποσοτικής παραλαβής της περίπτωσης γ΄,  εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο – δελτίο αποστολής), από τον αρχικό ΄΄εισαγωγέα΄΄, στον πελάτη του (παραλήπτη – τρίτο), σ΄ ένα μήνα από την έκδοση των ως άνω στοιχείων (δελτίων αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής).
2.    Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1185/1998 διευκρινίστηκε ότι όταν παραλαμβάνονται αγαθά κατ΄ εντολή του προμηθευτή ή τρίτου απευθείας από επιχείρηση της Ευρωπαϊκής ΅Ενωσης,  συνοδευόμενα με τα στοιχεία του αλλοδαπού (τριγωνική παραλαβή), πρέπει ο παραλήπτης – τρίτος να εκδίδει θεωρημένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του ΚΒΣ, αντίτυπο του οποίου αποστέλλεται στον προμηθευτή ή εντολέα, ανεξάρτητα εάν τα αγαθά παραλαμβάνονται λόγω αγοράς ή για επεξεργασία ή πώληση για λογαριασμό τρίτου ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία.
    Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα εφόσον στα στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής, άλλα παραστατικά) του αλλοδαπού προμηθευτή σας αναγράφονται εκτός των άλλων και τα στοιχεία των παραληπτών πελατών σας, αυτά νομότυπα αποτελούν τα συνοδευτικά στοιχεία για τη διακίνηση εντός της Ελληνικής επικράτειας και παράδοση των αγαθών στους πελάτες σας και κατά συνέπεια για τις τριγωνικές αυτές συναλλαγές εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1γ και 2 (ανωτέρω) του παρόντος.
3.    Ενόψει των ανωτέρω δεν παρέχεται δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου ποσοτικής παραλαβής από τον παραλήπτη των αγαθών (πελάτη του αρχικού εισαγωγέα), όπου απαιτείται αυτό στις περιπτώσεις που προαναφέρονται και δεν αναιρείται η υποχρέωσή του αυτή από το γεγονός ότι, από τα συνοδευτικά στοιχεία του αλλοδαπού προμηθευτή, καθώς και τα έγγραφα μεταφοράς, προκύπτουν το είδος και η ποσότητα των αγαθών που διακινήθηκαν.  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης