1036892/301/0015/2.5.2006

Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστημα, από την έδρα της επιχείρησης και Έκδοση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου.

2 Μάι 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1036892/301/0015/2.5.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1036892 /301/0015/2.5.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστημα, από την έδρα της επιχείρησης – Έκδοση φορολογικών στοιχείων που αφορούν πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου.

    Με την παραπάνω σχετική αίτηση γνωστοποιείτε στην Υπηρεσία μας ότι, εταιρία που έχει έδρα το Αγρίνιο διατηρεί υποκατάστημα στη Λευκάδα, του οποίου το αντικείμενο εργασιών είναι διαφορετικό από εκείνο της έδρας και η δραστηριότητα του υποκαταστήματος, όπως αναφέρετε, επιτρέπεται να ασκείται μόνο από αυτό.
    Στη συνέχεια θέτετε τα εξής ερωτήματα: α) εάν μπορεί να εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος από την έδρα και σε ποιες περιπτώσεις, β) εάν μπορεί το υποκατάστημα να μην εκδίδει δελτία αποστολής για αγαθά που διακινούνται από αυτό και γ) εάν το υποκατάστημα προβαίνει σε πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου ή σε παροχή υπηρεσιών έναντι προμήθειας, ποιο το είδος των φορολογικών στοιχείων που πρέπει να εκδίδονται.

    Σε σχέση με τα παραπάνω ερωτήματά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό και εξακολουθεί να ισχύει (εγκύκλιος 3/1992  παρ. 12.2.4) ότι, «εφόσον, κατά την εξαγωγή αγαθών από το Κεντρικό ή τα υποκαταστήματα παραδίδεται στον αγοραστή δελτίο αποστολής, επιτρέπεται τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης να εκδίδονται από το λογιστήριο της επιχείρησης».
    2. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δεν προβλέπεται ρητά ο τόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όμως από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ιδίου Κώδικα προκύπτει ότι, το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής συνοδεύει τα αγαθά, με την έξοδό τους από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε όλη τη διαδρομή και παραδίδεται στον παραλήπτη αυτών.
    3. Με την 1055412/4181/ΠΟΛ.1105/12.6.1992 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι, επιτρέπεται η συμπλήρωση φορολογικών στοιχείων την προηγούμενη της έκδοσης ημέρα, για τις προγραμματισμένες συναλλαγές της επόμενης, χωρίς να θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης (μπορεί να εκδίδονται από διαφορετική σειρά ή στο τέλος της ημέρας από την ίδια σειρά).
    4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, το δελτίο αποστολής συνοδεύει πάντοτε τα αγαθά κατά την έξοδο αυτών από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, μπορεί όμως να εκδοθεί από άλλη εγκατάσταση της αυτής επιχείρησης π.χ. από την έδρα, με την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, θα αναφέρεται ότι η φόρτωση των αγαθών (παράδοση) γίνεται από το υποκατάστημα (πλήρης αναγραφή της διεύθυνσης), θα αναγράφεται ως ημερομηνία έκδοσης η ημέρα της παράδοσης (ανεξάρτητα αν η εκτύπωση – προετοιμασία έγινε την προηγούμενη ημέρα) και θα τίθεται η ώρα με την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής.
    Σημειώνεται ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για υποκαταστήματα, στα οποία δεν εξάγεται αυτοτελώς λογιστικό αποτέλεσμα.
    5. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 12.13 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, η εκκαθάριση είναι σύνθετο φορολογικό στοιχείο αξίας  και με την έκδοσή της διακανονίζονται οι ακόλουθες σχέσεις:
    α) πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου
    β) επεξεργασία για λογαριασμό τρίτου
    γ) αγορά αγαθών για λογαριασμό τρίτου και
    δ) λήψη υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου.
    Σημειώνεται ότι, από τις ως άνω διατάξεις του Κ.Β.Σ. και την ερμηνεία αυτών,  δεν προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας για λογαριασμό τρίτου, έναντι προμήθειας.
    Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, σε περίπτωση που διενεργούνται πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου, τα φορολογικά στοιχεία πρέπει να εκδίδονται ως εξής:
    α. Ο αντιπροσωπευόμενος – εντολέας, αποστέλλει τα προς πώληση αγαθά στον αντιπρόσωπο με δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται ως σκοπός «πώληση για λογαριασμό μου».
    β. Ο αντιπρόσωπος για κάθε πώληση (χονδρική ή λιανική) εκδίδει δικά του φορολογικά στοιχεία (όχι του εντολέα).
    γ. Από τον αντιπρόσωπο εκδίδεται για το διακανονισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων εκκαθάριση.


Taxheaven.gr