Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1192/6.7.1995 Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1192/6.7.1995
Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων


Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων

1081031/6408-26/0016/

ΠΟΛ 1192

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το θέμα της πληρωμής των ταχυδρομικών τελών της αλληλογραφίας των Αμισθων Υποθηκοφυλάκων με τις υπηρεσίες σας, σας κοινοποιούμε, ως έχει, την αριθ. 2058040/2397/12.9.1994 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 16 παρ. 5 του Ν.2227/1994 προς ενημέρωσή σας και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος που αναφέρεται σ' αυτή.

Καθορισμός του τρόπου πληρωμής των τελών, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, που αφορούν την αποστολή συμβολαιογραφικών πράξεων ή την παροχή πληροφοριακών στοιχείων 2058040/2397/0095/12.9.1994

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 9 του άρθρου 68 του Ν.2065/1992 "Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 42 του Ν.2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 16
παρ. 5 του Ν.2227/1994 "Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
2.- Την από 6.9.93 σύμβαση που συνομολογήθηκε μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των ΕΛ.ΤΑ.
3.- Την αριθ. 95645/21.9.1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινονιών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 753/27.9.93 (τεύχος Β') σχετικά με τον "καθορισμό του τρόπου πληρωμής των τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δημοσίου".
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (Α/154) με τις οποίες προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".

Αποφασίζουμε

1.- Τα τέλη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο που αφορούν την αποστολή συμβολαιογραφαικών πράξεων ή την παροχή πληροφοριακών στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και ΕΛΤΑ, θα
καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με την αριθμ. 95645/21.9.93 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών - Επικοινωνιών.

2.- Οι φάκελλοι αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, θα καταχωρούνται υπ' αυτών σε μια συγκεντρωτική κατάσταση εις διπλούν και θα παραδίδονται στα ΕΛΤΑ.
Στην κατάσταση και στους φακέλλους θα τίθεται από τους ανωτέρω αποστολείς εκτός από τα πλήρη στοιχεία αυτών και των παραληπτών (Δ/νση - Ταχ. Κώδικας) και σφραγίδα με την ένδειξη "Υπουργείο Οικονομικών Ν.2227/1994 άρθρο 16 παρ. 5". Μετά τον έλεγχο και την παραλαβή της αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ η μία από τις
καταστάσεις θα παραδίδεται αμέσως στον αποστολέα δεόντως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, η δε άλλη θα παραμένει ως δικαιολογητικό πληρωμής στα ΕΛΤΑ.

3.- Για την προκαταβολή των τελών διακίνησης της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων θα εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που τηρείται για το Δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 2 της αριθ. 95645/21.9.1993 κοινής υπουργικής απόφασης.

4.- Για την τελική εκκαθάριση του διμήνου θα ακολουθείται επίσης η ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 της προαναφερόμενης κοινής Υπουργικής απόφασης, ήτοι στο λογαριασμό και την αναλυτική κατάσταση του Υπουργείου Οικονομικών θα περιλαμβάνονται και ο λογαριασμός και ο όγκος της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με βάση τις σχετικές καταστάσεις αυτών οι οποίες κρατήθηκαν από τα ΕΛΤΑ.

5.- Το Δημόσιο μπορεί να ελέγχει με εκπροσώπους του, οριζόμενους από τον Υπουργό Οικονομικών, ανά πάσα στιγμή τα παραστατικά της αλληλογραφίας των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα στοιχεία των ΕΛΤΑ.

6.- Συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, καθώς και τα ΕΛΤΑ υποχρεούνται να φυλάσσουν στα Αρχεία τους, τα σχετικά δικαιολογητικά για πέντε (5) χρόνια.

7.- Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται για το οικ. έτος 1994 δαπάνη δρχ. τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) για την αντιμετώπιση της οποίας έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό υπό φορέα 23-240 και ΚΑΕ 0823.
Για τα επόμενα οικονομικά έτη με φροντίδα της Δ40 - Οικονομικού του Γ.Λ.Κ. θα προβλέπεται στον τακτικό προϋπολογισμό η απαιτούμενη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης που προκαλείται με την παρούσα απόφαση.

8.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης