Αποτελέσματα live αναζήτησης

1120037/938/0015/20.2.2006 Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ή ληγμένων μπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2006 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1120037/938/0015/20.2.2006
Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ή ληγμένων μπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.


Αρ. Πρωτ.:  1120037/938/0015/20.2.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1120037 /938/0015/20.2.2006

ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για τη συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ή ληγμένων μπαταριών σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης.

    Με την από 20/12/05 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι ο πελάτης σας με την επωνυμία ……..και διακριτικό τίτλο………, που έχει συσταθεί με βάση το ν.2939/2001 και σκοπό έχει τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων ή ληγμένων ηλεκτρικών μπαταριών προς ανακύκλωση, έχει αναθέσει σε τρίτη επιχείρηση υπεργολαβικά τη μεταφορά των μπαταριών αυτών από διάφορα σημεία εναπόθεσης, σε χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης (εγκαταστάσεις εταιρίας Ρ….A.E.), προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Στα σημεία εναπόθεσης οι εν λόγω μπαταρίες απορρίπτονται από τους καταναλωτές χωρίς καμία αμοιβή, αλλά μόνο για λόγους ανακύκλωσης. Κατά την παραλαβή τους επίσης από τα διάφορα σημεία, όπως μας διευκρινίσατε, δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή (προς επαγγελματίες ή ιδιώτες) δεδομένου ότι, οι χρησιμοποιημένες ή ληγμένες μπαταρίες παραλαμβάνονται ως «απορρίμματα» από τα σημεία αυτά.
    Επίσης μας γνωρίζετε ότι, η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά εκδίδει δελτία αποστολής για τη διακίνηση των εν λόγω μπαταριών και παράλληλα συμπληρώνει για λογαριασμό της ………Α.Ε. ένα έντυπο αναγνώρισης επικίνδυνων απόβλητων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάτε εάν η ………Α.Ε. έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων μπαταριών κατά τα ανωτέρω από τα διάφορα σημεία εναπόθεσης ή των ληγμένων μπαταριών από επιχειρήσεις εμπορίας μπαταριών.

    Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση παραλαβής αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του.
2.    Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.31/30.1.1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.9.4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992 του Κ.Β.Σ., έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις αποστολής αγαθών από τον πωλητή απευθείας σε τρίτο με εντολή του αγοραστή (τριγωνική πώληση), ο προμηθευτής αποστέλλει τα αγαθά στον πελάτη του εντολέα του με δικό του (του προμηθευτή) δελτίο αποστολής με την μνεία ότι η αποστολή διενεργείται κατ΄εντολήν και για λογαριασμό του εντολέα- αγοραστή και με αναγραφή των στοιχείων του, και στη συνέχεια εκδίδεται τιμολόγιο από τον αγοραστή προς τον πελάτη- παραλήπτη των αγαθών, βάσει αντιγράφου του δελτίου αποστολής που του κοινοποιείται από τον προμηθευτή.
3.    Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο Ε.8457/50 ΠΟΛ.208/29.6.1987  ότι για την πώληση και διακίνηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων προς τα σημεία συγκέντρωσης αυτών μπορεί να εκδίδεται κάθε ημέρα ένα δελτίο αποστολής με ειδική γραμμογράφηση που θα περιλαμβάνει διακεκριμένα κατά πωλητή όλα τα δεδομένα του δελτίου αποστολής, δηλαδή θα αναφέρονται κατά στήλες το ονοματεπώνυμο πωλητή, η ώρα παραλαβής, ο τόπος παραλαβής, η ποσότητα αριθμητικώς και ολογράφως. Σημειώνεται ότι τα ως άνω έχουν γίνει δεκτά και εφαρμόζονται και για τη μεταφορά αγοραζόμενων παλαιών χαρτιών και χαρτοκιβωτίων, χρησιμοποιημένων ελαίων και ελαστικών (έγγραφα Η860/5/8.10.87, 1034252/278/4.5.04, 1072373/136/14.9.04).
4.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ……….Α.Ε. δεν υποχρεούται στην έκδοση φορολογικού στοιχείου για την παραλαβή των χρησιμοποιημένων και ληγμένων ηλεκτρικών στηλών, δεδομένου ότι η παραλαβή και διακίνηση αυτών γίνεται από τρίτη επιχείρηση «εργολάβο» που έχει αναλάβει το έργο αυτό. Κατ΄ αναλογία των εφαρμοζομένων στην περίπτωση της τριγωνικής πώλησης (ΠΟΛ 31/10.1.1987), η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά οφείλει να αναγράφει στα εκδιδόμενα δελτία αποστολής ότι η διακίνηση διενεργείται κατ΄εντολήν και για λογαριασμό της …….. Α.Ε.
    Αυτονόητο είναι ότι δελτία αποστολής με το αντίστοιχο περιεχόμενο πρέπει να εκδίδονται και από την επιχείρηση που διενεργεί τη διακίνηση από τους χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης (εγκαταστάσεις P….. A.E.) προς το εξωτερικό.
5.     Τέλος, η επιχείρηση που διενεργεί τη μεταφορά των ληγμένων ή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών εργολαβικά, δύναται να εκδίδει ένα δελτίο αποστολής ημερησίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο Ε.8457/50 ΠΟΛ.208/29.6.1987 (κατ΄ αναλογία, αφού δεν πρόκειται για πώληση εν προκειμένω – ζήτημα πραγματικό), αντί ενός από κάθε σημείο παραλαβής μπαταριών, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.31/1987.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης