Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1191/28.6.1995 Επιβολή προστίμου της παραγρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/86 σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής δήλωσης για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.Κοινοποίηση της αριθ. 401/13.6.1995 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1191/28.6.1995
Επιβολή προστίμου της παραγρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/86 σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής δήλωσης για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.Κοινοποίηση της αριθ. 401/13.6.1995 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.


ΠΟΛ.1191/28.6.1995 Επιβολή προστίμου της παραγρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/86 σε περίπτωση μη υποβολής της σχ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 28 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1069810/3350/994/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ 1191

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση της αριθ. 401/13.6.95 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους".

Ε.Δ.Υ.Ο. 1069810/3350/994/0014/

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, την αριθ. 401/13.6.1995 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
Η ανωτέρω γνωμοδότηση αφορά διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, και ειδικώτερα της παρ. 3 του άρθρου 48.
Με την εν λόγω γνωμοδότηση δίνεται απάντηση στο ερώτημα που είχε υποβληθεί από το Γραφείο της Γεν. Γραμματέως κας Χρ. Χαρισίου στη Νομική Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών ότι, η μη καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ ύψους άνω των 100.000 δρχ. που οφείλεται όχι σε παραποίηση στοιχείων ή βιβλίων ή σε χρήση πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αλλά σε μη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ (προσωρινών και εκκαθαριστικών), και όταν αυτή αποδεικνύεται μετά από έλεγχο, αποτελεί μη νόμιμη ενέργεια η οποία επισύρει το ειδικό πρόστιμο, (ισόποσο με το πενταπλάσιο του οφειλόμενου φόρου), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

"Αριθ. Γνωμ. 401/1995
Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται αν η μη καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ ύψους άνω των 100.000 δραχμών που οφείλεται όχι σε παραποίηση στοιχείων ή βιβλίων ή σε χρήση πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων αλλά σε μη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ (προσωρινών και εκκαθαριστικών), και όταν αυτή αποδεικνύεται μετά
από έλεγχο, αποτελεί μη νόμιμη ενέργεια η οποία επισύρει το ειδικό πρόστιμο, (ισόποσο με το πενταπλάσιο του οφειλομένου φόρου), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986, ως ισχύει.

Επί του άνω ερωτήματος η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. εγνωμοδότησεν ως εξής:
Κατ' αρχήν η υπό ερμηνεία διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986 προσετέθη το πρώτον με το άρθρο 33 του Ν.1947/1991, το οποίο όριζε τα εξής:
"3. Οταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων, που ορίζουν τη διαδικασία της επιστροφής αυτής, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, ή
από οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια του υποκειμένου στο φόρο, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή του επιστράφηκε χωρίς να το δικαιούται".
Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε κάθε άλλη περίπτωση έκπτωσης ή είσπραξης φόρου που δε δικαιούται η επιχείρηση, εφόσον για τη συγκεκριμένη πράξη είναι υπότροπος.
Για τα πρόστιμα της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για τις πράξεις των υποκείμενων στο φόρο που πραγματοποιούνται από 1.1.1991".
Οπως προκύπτει από την αδιάστικτο διατύπωση της διατάξεως αυτής το άνω πρόστιμο συνεδέετο κατ' αρχήν με την διενέργεια εκπτώσεως φόρου εισροών ή τη λήψη επιστροφής φόρου (Φ.Π.Α.) με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ή από οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια του υποκειμένου σε φόρο. Υπό την άνω διατύπωση του νόμου, το προδιαληφθέν πρόστιμο εφηρμόζετο μόνο στις άνω περιπτώσεις διενεργείας εκπτώσεως φόρου εισροών ή τη λήψη επιστροφής φόρου και δεν είχε σχέση με την μη απόδοση του φόρου βάσει υποβολής, προσωρινής και εκκαθαριστικής δήλωσης περί της οποίας προέβλεπε το άρθρο 47 του Ν.1846/1986. Περαιτέρω με την παρ. 32 του άρθρου 2 του Ν.2093/92 αντικαταστάθηκε η άνω διάταξη και ωρίσθη ότι:

"Οταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων, που ορίζουν τη διαδικασία της επιστροφής αυτής με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, ή από
οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια του υποκειμένου στο φόρο δεν απεδόθη στο Δημόσιο, ο φόρος που οφείλεται και εφόσον το ποσό του φόρου αυτού είναι μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε, χωρίς να το δικαιούται ή δεν απέδωσε.
Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε κάθε άλλη περίπτωση έκπτωσης ή είσπραξης φόρου που δεν δικαιούται η επιχείρηση ή μη απόδοσης, εφόσον για τη συγκεκριμένη πράξη είναι υπότροπος. Για τα πρόστιμα της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42".
Οπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της διατάξεως αυτής σε συνδυασμό με την οικεία εισηγητική έκθεση, με αυτή προεβλέφθη το πρώτον η επιβολή του άνω ειδικού πενταπλασίου προστίμου και στην περίπτωση που δεν αποδίδεται οφειλόμενος φόρος στο δημόσιο, καθωρίσθη δε και σχετικό πλαφόν ύψος 100.000
δραχμών, το οποίο κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου αναφέρεται όχι μόνον στην μη απόδοση αλλά και στην μη νόμιμη έκπτωση και επιστροφή.
Ακριβέστερα ναι μεν ο όρος "η από οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια του υποκειμένου στο φόρο" και υπό τη διατύπωση του άρθρου 33 του Ν.1947/1991 συνεδέετο αποκλειστικώς με την διενέργεια εκπτώσεως ή επιστροφής Φ.Π.Α., πλην μετά την επενεχθείσα αντικατάσταση του σχετικού άρθρου με την παρ. 32, του
άρθρου 2 του Ν.2093/92, εσκοπήθη ως προελέχθη, η επιβολή του ειδικού αυτού προστίμου και στις περιπτώσεις που λόγω της διαμεσολαβήσεως οποιασδήποτε μη νόμιμης ενέργειας, δεν απεδόθη από τον φορολογούμενο οφειλόμενος φόρος (Φ.Π.Α.), στο Δημόσιο, ύψους άνω των 100.000 δραχμών το οποίον ποσό, και κατά την κρίση του νομοθέτου εθεωρήθη σημαντικόν για την επιβολή του ειδικού αυτού προστίμου.
Δηλονότι η "μη νόμιμη ενέργεια" είναι έννοια γενική και καταλαμβάνει κατ' αρχήν κάθε ενέργεια θετικώς ή αρνητικώς εκδηλούμενη, που δεν είναι σύμφωνη με τον νόμο περιλαμβάνουσα και την μη υποβολή δηλώσεων, καθ' όσον και αύτη έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου και συνεπάγεται μη απόδοση οφειλομένου
Φ.Π.Α.
Ειδικότερα η παράλειψη υποβολής προσωρινής ή εκκαθαριστικής δηλώσεως Φ.Π.Α. συνιστά μη νόμιμη ενέργεια, κατά την έννοια της άνω διατάξεως αφού αυτή γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 31 του Ν.1642/1986, που επιβάλλει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 47 παρ. 1Β' του Ν.1642/1986, (όπως είχε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του Ν.2093/1992) πρόστιμο, λόγω μη υποβολής δηλώσεως, δεν προβλέπεται πλέον από το άρθρο αυτό (όπως ισχύει μετά την ως άνω αντικατάστασή του) και τούτο προφανώς έγινε διότι για την ίδια περίπτωση, προβλέπεται πλέον το παραπάνω
ειδικό πρόστιμο. (βλ. και Διοικ. Πρωτ. Πειραιώς, 1644, 1645, 1648/95).
Εξ' άλλου εάν ήθελε γίνει δεκτόν ότι δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1646/1986 στις περιπτώσεις της μη υποβολής προσωρινής ή εκκαθαριστικής δηλώσεων Φ.Π.Α., τότε αγόμεθα στο άτοπο να τιμωρείται επιεικέστερα ο παντάπασιν παραλείπων την υποβολή των άνω δηλώσεων σε σχέση με εκείνον τον φορολογούμενο ο οποίος δέχεται κατ' αρχήν να υποβάλει τις σχετικές φορολογικές του δηλώσεις αποδόσεως Φ.Π.Α. πλην από κάποια μη νόμιμη ενέργειά του, για την οποία μάλιστα δεν εξετάζεται η συνδρομή δόλου ή αμελείας εκ μέρους του, δεν αποδίδει το σωστό φόρο.
Ειδικότερα με βάση την άνω ερμηνευτική εκδοχή ο μεν παραλείπων παντάπασιν την υποβολή των άνω φορολογικών δηλώσεων, θα υπόκειται και μετά την εντολή διενεργείας φορολογικού ελέγχου βασικώς στην προσαύξηση του 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ ο υποβάλλων τις δηλώσεις του και εμπίπτων στην άνω δεύτερη περίπτωση θα υφίσταται τις αυστηρότερες κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986, ακόμη και αν μετά την εντολή ελέγχου προέλθει σε υποβολή εκπροθέσμων συμπληρωματικών ή αρχικών φορολογικών δηλώσεων (βλ. γνωμ. Ν.Σ.Κ. 385/1994).
Μια τοιαύτη όμως ερμηνευτική εκδοχή δεν είναι σύμφωνη με την εκπεφρασμένη δια των άνω συνδυασμένων διατάξεων νομοθετική βούληση, αφού ο μεν υποβάλλων φορολογική δήλωση δίδει τουλάχιστον το έναυσμα στη φορολογούσα αρχή για διενέργεια φορολογικού ελέγχου και εντεύθεν ενδείκνυται σε περίπτωση διαμεσολαβήσεως τυχόν μη νομίμων μερικωτέρων ενεργειών του να τυγχάνει επιεικέστερης μεταχειρίσεως σε σχέση με τον παντάπασιν μη υποβάλλοντα φορολογική δήλωση για τον οποίον είναι δυσχερής ο εντοπισμός του και η κατόπιν
αυτού διενέργεια εντολής φορολογικού ελέγχου και προσήκε όθεν, κατά την έννοια του νόμου, η επιβολή σε βάρος του και του άνω ειδικού προστίμου, εφόσον βεβαίως το μη αποδοθέν ποσόν υπερβαίνει το κατά την κρίση του νομοθέτου σημαντικό τοιούτο ήτοι τις 100.000 δραχμές.
Ενόψει των ανωτέρω και κατά την ομόφωνη γνώμη του Ν.Σ.Κ. στο υποβληθέν ερώτημα προσήκει ήδη, ήτοι μετά την επενεχθείσα αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986 με το άρθρο 2 παρ. 32 του Ν.2093/1992, καταφατική απάντηση".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης