Αποτελέσματα live αναζήτησης

1044834/363/0015/28.6.2006 Εφοδιασμοί αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της χώρας και Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκευσης.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1044834/363/0015/28.6.2006
Εφοδιασμοί αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της χώρας και Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκευσης.


1044834/363/0015/28.6.2006 Εφοδιασμοί αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της χώρας και Τρόπος τήρησης του βιβ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1044834/363/0015/28.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1044834 /363/0015/28.6.2006

ΘΕΜΑ: Εφοδιασμοί αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια της χώρας – Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκευσης.

    Με την από 4/5/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι οι εταιρείες ….και.., σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών για τους όρους και προϋποθέσεις της επίγειας εξυπηρέτησης των αεροσκαφών των αεροπορικών εταιρειών πελατών σας εντός των αεροδρομίων της χώρας, έχουν ιδρύσει από τις 20 Μαΐου 2004 την εταιρεία σας, η οποία ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών, αποθήκευση καυσίμων και ανεφοδιασμό αεροσκαφών και  στην οποία έχουν αναθέσει από κοινού το ρόλο του παρέχοντος υπηρεσίες στα αεροδρόμια όπου δραστηριοποιούνται. Δηλαδή η εταιρεία σας έχει αναλάβει το ρόλο του Φορέα Επίγειας Εξυπηρέτησης εντός των εν λόγω αεροδρομίων, εκεί που στο παρελθόν κάθε μία εταιρεία είχε το δικό της εργολάβο και προσωπικό και τη δική της εγκατάσταση στα αεροδρόμια για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών των πελατών της αεροπορικών εταιρειών. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία σας έλαβε προσφάτως από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την αδεια του Φορέα Επίγειας Εξυπηρέτησης επ΄ ονόματί της πλέον.
    Ως συνέπεια αυτής της αλλαγής επέρχονται στην πράξη διάφορες μεταβολές και τροποποιήσεις σε πρακτικά και νομικά ζητήματα. Οι μεταβολές αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι πλέον τόσο οι χώροι των εγκαταστάσεων των αεροπορικών σταθμών όσο και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα ανεφοδιαστικά αυτοκίνητα, οι δεξαμενές αποθήκευσης των καυσίμων και το προσωπικό εξυπηρέτησης ανήκουν στην εταιρεία σας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες και όχι πλέον στις εν λόγω εταιρείες εμπορίας.  Η κάθε μία από τις εταιρείες θα αποστέλλει πλέον το καύσιμο ιδιοκτησίας της στον αεροπορικό σταθμό, όπου στην είσοδο αυτού θα το παραλαμβάνει η εταιρεία σας, προκειμένου το καύσιμο (αεροπορικό) να αποθηκεύεται και εν συνεχεία η εταιρεία σας να το διαχειρίζεται εκτελώντας τη διαδικασία ανεφοδιασμού των αεροσκαφών σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης που έχει  συμφωνηθεί να παρέχει στις εφοδιάστριες εταιρείες (…&….). Σημειωτέον ότι στα πλαίσια των συμφωνηθέντων με τις εταιρείες ..& …… σε άλλα αεροδρόμια θα αποστέλλει καύσιμα αεροπορίας η …..και σε άλλα η.., αφενός λόγω του περιορισμένου αριθμού ανεφοδιαστικών εγκαταστάσεων στην επικράτεια και αφετέρου προς επίτευξη οικονομικών κλίμακας με αποτέλεσμα την ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες.
    Ωστόσο οι φορολογικές αποθήκες, ως και οι αποθήκες ανεφοδιασμού, στις οποίες πρέπει να αποθηκεύεται το ως άνω καύσιμο, επειδή αυτό τελεί υπό καθεστώς τράνζιτ, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ανήκουν στις εταιρείες εμπορίας, δεδομένου ότι μόνο αυτές δικαιούνται να είναι φορολογικοί αποθηκευτές κατά τον Τελωνειακό Κώδικα, γιατί μόνον αυτές διαθέτουν σχετική 'Αδεια Εμπορίας Αεροπορικών Καυσίμων. Για το λόγο αυτό η εταιρεία σας, στα πλαίσια της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών αποθηκεύσεως και εξυπηρετήσεως (throughput) που έχει συνάψει με τις εταιρείες …και.., έχει παράσχει σε κάθε εταιρεία το δικαίωμα να ιδρύει στις δεξαμενές ιδιοκτησίας της που ευρίσκονται εντός των μισθωμένων από αυτή χώρων κάθε αεροδρομίου φορολογική αποθήκη ή αποθήκη ανεφοδιασμού.
    Ενόψει της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας και δεδομένου ότι η εταιρεία σας υποχρεούται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου αποθήκευσης, ζητάτε την ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά στο 1004802/57/0015/13.3.2001 έγγραφο που αφορά παρόμοια περίπτωση. Δηλαδή την έκδοση ενός (1) «συγκεντρωτικού» Δ.Α. σε ημερήσια βάση για την εξυπηρέτηση των παραδόσεων καυσίμων του αποθέτη που δραστηριοποιείται σε κάθε αεροδρόμιο (…&….). Με βάση το Δ.Α. αυτό θα ενημερώνεται η μερίδα του αποθέτη στο οικείο βιβλίο αποθήκευσης (εξαγωγής), ενώ οι ελεγκτικές επαληθεύσεις θα διενεργούνται απρόσκοπτα, αφού όλες οι πρωτογενείς πληροφορίες θα μπορούν να διασταυρώνονται με τα Δ.Α. που θα εκδίδονται νομοτύπως κατά τον Κ.Β.Σ. για την κάθε παράδοση στα αεροσκάφη και στα οποία θα αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες (ποσότητα, ώρα, α/α αεροσκάφους, εφοδιάστρια εταιρεία κλπ). Όσον αφορά δε την εισαγωγή στη μερίδα του αποθέτη, ζητάτε να γίνεται η καταχώρηση με ένα δελτίο εισαγωγής ημερησίως ανά αποθέτη.

    Αναφορικά με το θέμα αυτό σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ηΆ της παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.):
•    Ο εκμεταλλευτής χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων εκδίδει (αθεώρητο)διπλότυπο δελτίο εισαγωγής κατά την εισαγωγή των αγαθών στους αποθηκευτικούς χώρους, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται και κατά την εξαγωγή τους εκδίδει δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ.
•    Τηρεί διπλότυπο βιβλίο αποθήκευσης σε μερίδες κατά αποθέτη με αναγραφή της διεύθυνσής του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε κάθε μερίδα καταχωρεί τα δεδομένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθμό του παραστατικού εσόδων.

    2. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη αφενός των ιδιαιτεροτήτων της υπόψη διαδικασίας εφοδιασμού των αεροσκαφών και του πλήθους αυτών, και αφετέρου όσων έχουν γίνει δεκτά με το 1004802/57/0015/13.3.2001 έγγραφο που αφορά παρόμοια περίπτωση και με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών, την απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και την εξασφάλιση των φορολογικών ελεγκτικών επαληθεύσεων κατ΄ αναλογία, γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:
    α) Για την εισαγωγή των καυσίμων στους χώρους αποθήκευσης (δεξαμενές) της εταιρείας σας να εκδίδεται από αυτή ένα (1) ημερήσιο συγκεντρωτικό δελτίο εισαγωγής ανά αποθέτη – εταιρεία πετρελαιοειδών (… - ….) το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την παραλαβή με ημερομηνία έκδοσης της ημέρας παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφονται εκτός των άλλων οι αριθμοί των Δ.Α. του αποθέτη με τα οποία διακινήθηκαν τα καύσιμα τη συγκεκριμένη ημέρα μέχρι τις δεξαμενές, διακεκριμένα η ποσότητα που παραλήφθηκε με κάθε Δ.Α. και το άθροισμα των ποσοτήτων κατΆ είδος. Με βάση το ημερήσιο δελτίο εισαγωγής θα ενημερώνεται η μερίδα κάθε αποθέτη στο βιβλίο αποθήκευσης ως προς την εισαγωγή με μία (1) εγγραφή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
    β) Για την εξαγωγή των καυσίμων να εκδίδεται επίσης από την εταιρεία σας, ένα (1) ημερήσιο συγκεντρωτικό Δ.Α. ανά αποθέτη – εταιρεία πετρελαιοειδών το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την παράδοση με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα παράδοσης, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των Δ.Α. που εκδίδουν οι αποθέτες – παραλήπτες σε κάθε παράδοση καυσίμου στα αεροσκάφη τη συγκεκριμένη ημέρα (.. - …), διακεκριμένα  η ώρα παράδοσης που αναγράφεται σε κάθε Δ.Α., επίσης διακεκριμένα η ποσότητα που παραδόθηκε με κάθε Δ.Α., καθώς και το άθροισμα των ποσοτήτων (κατΆ είδος).
Με βάση το εν λόγω Δ.Α. θα γίνεται η ενημέρωση της μερίδας κάθε αποθέτη στο βιβλίο αποθήκευσης ως προς την εξαγωγή με μία εγγραφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης