ΠΟΛ.1190/6.7.1995

Μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των βεβαιώσεων που εκδίδονται κατά την υποβολή ένθετου υποκαταστημάτων, για τους επιτηδευματίες που πωλούν τα προϊόντα ή τα εμπορεύματά τους πλανοδίως ή από λαϊκές αγορές

6 Ιούλ 1995

Taxheaven.gr
 Αθήνα 6 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1080744/3849/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α1 & Δ'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1190

ΘΕΜΑ: Μή υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των βεβαιώσεων που εκδίδονται κατά την υποβολή ένθετου υποκαταστημάτων, για τους επιτηδευματίες που πωλούν τα προϊόντα ή τα εμπορεύματα τους πλανοδίως ή από λαϊκές αγορές.

1080744/3849/0014/

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 15 του ν.2166/1993 ορίζεται ότι τα πρόσωπα που ως επιτηδευματίες πωλούν τα προϊόντα ή τα εμπορεύματά τους πλανοδίως ή από τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται, εκτός των άλλων, να έχουν υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. τη δήλωση έναρξης εργασιών που προβλέπεται από το άρθρο 29 του ν.1642/1986. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτουν ένθετο υποκαταστημάτων για κάθε τόπο ή λαϊκή απ' όπου πωλούν τα εμπορεύματά τους. Τηλεομοιοτυπία της δήλωσης αυτής στέλνεται στην αρμόδια για τον τόπο ή τη λαϊκή αγορά Δ.Ο.Υ.

Με την υποβολή του ένθετου αυτού (είτε με δήλωση έναρξης είτε με δήλωση μεταβολών) εκδίδεται βεβαίωση έναρξης υποκαταστήματος. Με τη διαταγή μας 1117821/9703/2270/Α0014/, έγινε δεκτό ότι για την εκδιδόμενη κατά τα ανωτέρω βεβαίωση έναρξης υποκαταστήματος καταβάλλεται το οικείο τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν.1882/1990.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ορίζουν ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, στην οποία διενεργείται οποιαδήποτε παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω διάταξη, οι κινητές λαϊκές αγορές και οι τόποι πώλησης προϊόντων ή εμπορευμάτων από πλανόδιους επιτηδευματίες δεν θεωρούνται ως υποκαταστήματα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αφού δεν υπάρχει σ' αυτές επαγγελματική εγκατάσταση των επιτηδευματιών που εμπορεύονται από αυτές τα αγαθά τους. Απουσιάζει, δηλαδή, το στοιχείο της επαγγελματικής εγκατάστασης που ρητά απαιτεί η σχετική διάταξη για την έννοια του υποκαταστήματος.

3. Με την 1050807/3124/0014/διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 παρ. 6 του ν.1882/1990 και 34 παρ. 1 του ν.1884/1990, για την επιβολή ή μη τέλους χαρτοσήμου της βεβαίωσης που εκδίδεται για την ίδρυση υποκαταστήματος, η έννοια του υποκαταστήματος κρίνεται, πάντοτε, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

4. Υστερα από τα ανωτέρω οι χορηγούμενες βεβαιώσεις που εκδίδονται κατά την υποβολή ένθετου υποκαταστημάτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 43 του άρθρου 15 του ν.2166/1993, από επιτηδευματίες που πωλούν τα προϊόντα τους ή τα εμπορεύματά τους πλανοδίως ή από τις λαϊκές αγορές, δεν υπόκεινται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου ίδρυσης υποκαταστήματος του άρθρου 19 παρ. 6 του ν.1882/1990, καθότι τα ένθετα αυτά, επέχουν θέση ενημερωτικών και μόνο σημειωμάτων των τόπων άσκησης της δραστηριότητάς τους και όχι δηλωτικά υποκαταστήματος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

5. Η διαταγή μας 1117821/9703/2270/Α0014/, με την οποία αντιμετωπίζεται διαφορετικά το ανωτέρω θέμα ανακαλείται από τότε που ίσχυσε. Τυχόν καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τη διαταγή μας αυτή, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα.


Taxheaven.gr