1057051/448/0015/17.7.2006

Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος.

17 Ιούλ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1057051/448/0015/17/7/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1057051 /448/0015/17/7/2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος.

    Απαντώντας στην από 19/6/2006 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις των περιπτώσεων βΆ και γΆ της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και Κώδικα ορίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος:
-    Στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, όπως τα εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων, τους χώρους συγκέντρωσης, επεξεργασίας και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, τις αυτοκινητοτράπεζες και τους προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων της περίπτωσης αυτής καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήματος στο οποίο ανήκουν το αργότερο μέχρι τη δέκατη Πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη τους, κατά περίπτωση (περίπτωση βΆ).
-    Στο υποκατάστημα που βρίσκεται στον ίδιο νομό και νησί με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων αυτών καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος. Επί τήρησης βιβλίων ΓΆ κατηγορίας παρακολουθείται χωριστά και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος. Δεν απαιτείται διακεκριμένη παρακολούθηση στα βιβλία της έδρας των συναλλαγών του υποκαταστήματος που στεγάζεται στο ίδιο ή σε άλλο συνεχόμενο κτιριακό χώρο με αυτή (περίπτωση γΆ).

3.    Ακόμη από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (έγγραφό μας 1034145/207/0015/17.3.1997) ότι το κατάλληλα διαμορφωμένο πούλμαν (κινητή μονάδα) στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές χαρακτηρίζεται ως πρόσκαιρη εγκατάσταση και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης σΆ αυτό βιβλίων υποκαταστήματος.

4.      Από τα παραπάνω προκύπτει ότι :
    α)  Οι κινητές καντίνες οπουδήποτε λειτουργούν (π.χ. λαϊκές αγορές, μετακινούμενες σε παραλίες, εθνικούς δρόμους κ.λ.π.), οι οποίες σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. συνιστούν υποκαταστήματα, εμπίπτουν στην έννοια των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της περίπτωσης βΆ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης σΆ αυτές βιβλίων υποκαταστήματος.
    β)  Σημειώνεται ότι οι καντίνες που λειτουργούν μόνιμα σε συγκεκριμένα σημεία χωρίς να μετακινούνται χαρακτηρίζονται και αυτές ως υποκαταστήματα όχι όμως προσωρινού χαρακτήρα και υποχρεούνται να τηρούν ιδιαίτερα βιβλία υποκαταστήματος εκτός εάν λειτουργούν στον ίδιο νομό με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή οπότε δεν τηρούν βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.
    Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής επί των υποκαταστημάτων (μπάρ, κυλικεία κ.λ.π.) που λειτουργούν σε πλοία και κατά συνέπεια υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος σΆ αυτά.
    Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω υποκαταστήματα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων μπορούν να απαλλαγούν από την τήρηση αυτών με έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9.   


Taxheaven.gr