ΠΟΛ.1189/7.7.1995

Προσδιορισμός εμπορικής αμοιβής χρήσης 1995 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του v.2238/1994 στις εμπορικές επιχειρήσεις

7 Ιούλ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 7 Ιουλίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1081504/1889/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1189

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός εμπορικής αμοιβής χρήσης 1995 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.2238/1994 στις εμπορικές επιχειρήσεις.

1081504/1889/Α0012/

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, ως εμπορική αμοιβή, για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, νοείται η ετήσια αμοιβή, η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπαλλήλων που ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους για υπάλληλο με πέντε χρόνια υπηρεσίας χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας. Η πιο πάνω ετήσια αμοιβή με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 1995 προσδιορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων (1.900.000) δραχμών.

2. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.2238/1994 περί αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων, που κλείνουν την διαχείρισή τους από 1.1.1995 έως 31.12.1995 η εμπορική αμοιβή ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων χιλιάδων δραχμών (1.900.000). Για τις ίδιες πιο πάνω επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες (εκτός από υπηρεσίες εκπαίδευσης), η πιο πάνω εμπορική αμοιβή προσαυξανόμενη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων
δραχμών (2.470.000).Taxheaven.gr