1062369/485/0015/17/7/2006

Αλλαγή της μονάδας μέτρησης των εμπορευομένων αγαθών.

17 Ιούλ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1062369/485/0015/17/7/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1062369 /485/0015/17/7/2006

ΘΕΜΑ: Αλλαγή της μονάδας μέτρησης των εμπορευομένων αγαθών.

Με την από 4/7/2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η ποσότητα των εμπορευμάτων και των προϊόντων της εταιρείας σας εκφράζεται στα στοιχεία που εκδίδει και στα βιβλία που τηρεί (βιβλίο αποθήκης, τεχνικών προδιαγραφών βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, βιβλίο απογραφών) σε χαρτοκιβώτια, ενώ στην περιγραφή τους περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον όγκο και το βάρος τους.
    Ζητάτε δε να σας γνωρίσουμε: α) αν είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της χρήσης να αλλάξει τη μονάδα μέτρησης των αγαθών της από χαρτοκιβώτια σε κιλά ή λίτρα,     β) εάν για την αλλαγή αυτή απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων ή γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. και γ) εάν απαιτείται να καταγραφεί η αντιστοίχηση των παλαιών με τους νέους κωδικούς σε θεωρημένη ή μη κατάσταση.

    Επί των ερωτημάτων αυτών σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) δεν απαγορεύουν στον επιτηδευματία να χρησιμοποιήσει διαφορετική μονάδα μέτρησης για τα εμπορεύματα και τα προϊόντα του από εκείνη που χρησιμοποιούσε προγενέστερα. Συνεπώς η εταιρεία σας έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου να πράξει τούτο, με τις εξής όμως προϋποθέσεις:

α) Την ημερομηνία που θα επιλέξει να αλλάξει τη μονάδα μέτρησης των εμπορευμάτων και των προϊόντων (από χαρτοκιβώτια σε κιλά ή λίτρα) θα πρέπει:
αα)    Οι ποσότητες των οικείων μερίδων του βιβλίου αποθήκης να μετατραπούν στη νέα μονάδα μέτρησης. Περαιτέρω στην περίπτωση που για τα εμπορεύματα και τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κωδικοί αριθμοί για την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, θα πρέπει την ίδια ημέρα να καταχωρηθούν στο οικείο βιβλίο (θεωρημένο μητρώο κωδικής αρίθμησης ή άλλο θεωρημένο βιβλίο) οι νέοι κωδικοί αριθμοί σε αντιστοίχιση με τους παλαιούς.
ββ)    Στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών να καταχωρηθούν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, δηλαδή αυτές που προκύπτουν με βάση τη νέα μονάδα μέτρησης αυτών.

β)  Από την ίδια ως άνω ημερομηνία και εφεξής στα στοιχεία που εκδίδει να αναγράφει τη νέα μονάδα μέτρησης των εμπορευμάτων και προϊόντων.

2.    Τέλος επισημαίνουμε ότι για την κατά τα παραπάνω χρησιμοποίηση νέας μονάδας μέτρησης για τα εμπορεύματα και τα προϊόντα της εταιρείας σας δεν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων ή γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.


Taxheaven.gr