Αποτελέσματα live αναζήτησης

1027261/215/0015/8.6.2006 Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγματοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή της στα τηρούμενα βιβλία.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1027261/215/0015/8.6.2006
Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγματοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή της στα τηρούμενα βιβλία.


1027261/215/0015/8.6.2006 Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πρα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.:  1027261/215/0015/8.6.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1027261/215/0015/8.6.2006

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης που εισπράττει επιχείρηση από τον ΕΟΜΜΕΧ για πραγματοποίηση επενδύσεων και καταχώρησή της στα τηρούμενα βιβλία.

    Σε απάντηση της από 15.3.2006 αίτησής σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ΚΒΣ (π.δ.186/1992) ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλματός του τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί:α)το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων, β)τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις, γ)τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις, δ)τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες, ε)το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.

2.     Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ΚΒΣ ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας για την άσκηση του επαγγέλματός του τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής και εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, ΦΕΚ Α' 283) μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9 οι οποίοι δεν τηρούνται.

3.     Στο από 17 Μαΐου 2006 σημείωμα της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος αναφέρονται τα εξής:
«1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων γενικά που καταβάλλονται από το Δημόσιο σε:
α) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας του ΚΒΣ, για επενδύσεις που αφορούν αγορά πάγιων στοιχείων, δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικά στοιχεία του κόστους των παγίων αυτών στοιχείων και οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετ. 1071908/1159/Α0012/ΠΟΛ.1176/17.6.1998 και 1040321/10238/Β0012/ ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιο),
    β) επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΒΆ ή ΓΆ κατηγορίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δαπανών (π.χ. διαφήμιση, έρευνα αγοράς, επισκευές - συντήρηση κτιρίων) αποτελούν μειωτικό στοιχείο των δαπανών αυτών (σχετ. το 1012910/220/Α0012/7.2.2006 έγγραφο).

    2. Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις για αγορά παγίων στοιχείων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία ΓΆ κατηγορίας του ΚΒΣ ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1040321/10238/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.1892/1990, με την οποία δόθηκαν, μεταξύ των άλλων, οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις αυτές, βάσει αναπτυξιακών νόμων (π.χ.ν.1262/1982, ν.1892/1990).Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., τα πιο πάνω ποσά δεν θα φέρονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους, των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, αλλά με τα εισπραττόμενα κάθε φορά ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», με χρέωση των διαθεσίμων κ.λπ.
    Στο τέλος κάθε χρήσης μεταφέρεται από το λογαριασμό 41.10 με χρέωση αυτού, στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασμούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων.
    Αποτέλεσμα των ανωτέρω, είναι ότι οι αποσβέσεις υπολογίζονται επί του τμήματος της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.
     Η ως άνω φορολογική αντιμετώπιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις επιχορήγησης από τον ΕΟΜΜΕΧ επιχειρήσεων με βιβλία ΒΆ ή ΓΆ κατηγορίας του ΚΒΣ για πραγματοποίηση επενδύσεων.»

    4. Από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο προκύπτει ότι η επιχορήγηση που καταβάλλεται από τον ΕΟΜΜΕΧ (ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας, δράση 2.2.3.) στους επιτηδευματίες για έξοδα διαφημίσεως και για αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών συνιστά αφαιρετικό  στοιχείο των δαπανών αυτών και συνεπώς καταχωρείται από μεν τους επιτηδευματίες της δεύτερης κατηγορίας στο σκέλος των εξόδων ως αφαιρετικό στοιχείο των εν λόγω δαπανών, από δε τους επιτηδευματίες της τρίτης κατηγορίας αφαιρετικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς  εξόδων.

Επιπλέον προκύπτει ότι και τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων από τους επιτηδευματίες, επίσης δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων και συνεπώς οι μεν επιτηδευματίες της δεύτερης κατηγορίας καταχωρούν αυτά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων αφαιρετικά από την αξία αγοράς των συγκεκριμένων παγίων στο χρόνο που λαμβάνεται η επιχορήγηση, οι δε επιτηδευματίες της τρίτης κατηγορίας ενεργούν τους λογιστικούς χειρισμούς που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης