ΠΟΛ.1188/29.6.1995

Εφαρμογή του μειωτικού συντελεστού του διατηρητέου κτίσματος

29 Ιούν 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα 29 Ιουνίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1081422/303/Γ0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)

ΠΟΛ 1188

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του μειωτικού συντελεστού του διατηρητέου κτίσματος.
1081422/303/Γ0013/

Μετά από ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως διατηρητέου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.- Με την 1067780/82/9.6.1994 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν.1249/82 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (549 τ.Β'), για να χαρακτηρισθεί ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής, απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. ΦΕΚ) και δεν έχει ανακληθεί.
Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου εφαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκληρο το κτίσμα, έστω και αν επιτρέπονται επισκευές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό.
Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι διατηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτίσματος (όψεις, εξώστες κ.λπ.), ή όταν είναι "διατηρητέος" ολόκληρος ο οικισμός, δηλαδή είναι διατηρητέα όλα τα κτίσματα του οικισμού, όπως συμβαίνει συχνά με τους παραδοσιακούς οικισμούς.

2.- Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι το μόνο δικαιολογητικό που απαιτείται για την εφαρμογή του συντελεστού αυτού είναι η βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι το συγκεκριμένο κτίσμα είναι διατηρητέο.
Και αυτό γιατί δεν ενδιαφέρει την υπηρεσία αν το κτίσμα βρίσκεται εντός διατηρητέου ή παραδοσιακού οικισμού, αλλά αν για το συγκεκριμένο κρινόμενο κτίσμα έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα το οποίο να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν έχει ανακληθεί.

3.- Οταν ολόκληρος ο οικισμός είναι διατηρητέος, υπό την έννοια που προαναφέρθηκε στην παρ. 1, η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 41 του ν.1249/1982 προτείνει μειωμένη Τ.Ζ. και για το λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου.
Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ο χαρακτηρισμός του διατηρητέου για το συγκεκριμένο υπό εκτίμηση ακίνητο και άρα το αποτέλεσμα της μη εφαρμογής μειωτικού συντελεστή επέρχεται αυτόματα, από την έλλειψη του απαραίτητου πιστοποιητικού.

4.- Αν, τέλος σε παραδοσιακό οικισμό υπάρχουν κτίσματα που ειδικώς έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα (δηλαδή υφίσταται ειδική αναφορά, στο συγκεκριμένο υπό εκτίμηση ακίνητο), κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1, τότε, έχει εφαρμογή ο μειωτικός συντελεστής.
Επομένως, το μόνο δικαιολογητικό που απαιτείται για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως διατηρητέου και την εφαρμογή του μειωτικού συντελεστού, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας ότι το συγκεκριμνο κτίσμα είναι διατηρητέο.


Taxheaven.gr