1043052/349/0015/5.7.2007

Χαρακτηρισμός εργασιών και έκδοση στοιχείων

5 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.:  1043052/349/0015/5.7.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1043052/349/0015/5.7.2007

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εργασιών και έκδοση στοιχείων

Με την από 3-5-2006 αίτησή σας και μετά τις διευκρινίσεις που μας παράσχατε τηλεφωνικά μας γνωρίζετε ότι ο συνεταιρισμός σας πωλεί στους πελάτες και τα μέλη του υλικά έναντι συγκεκριμένης τιμής (μελαμίνες, MDF, νοβοπάν) και στη συνέχεια τα εν λόγω πρόσωπα του αναθέτουν τον τεμαχισμό των υλικών αυτών και την επικόλληση στα σόκορα ταινίας PVC έναντι ιδιαίτερης αμοιβής. Ενόψει τούτων και δεδομένου ότι το κόστος της κόλας και της ταινίας PVC που τοποθετούνται στα τεμαχισμένα υλικά είναι μικρότερο του 1/3 της σχετικής αμοιβής του, ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος του στοιχείου ή των στοιχείων του Κ.Β.Σ. που πρέπει να εκδοθούν για τις υπόψη συναλλαγές.

Αναφορικά με το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι ο συνεταιρισμός σας ασκεί μικτή δραστηριότητα. Δηλαδή αφενός πωλεί αγαθά (μελαμίνες, MDF, νοβοπάν) και αφετέρου παρέχει υπηρεσίες (τεμαχισμός των αγαθών που πωλεί και επικόλληση στα σόκορα ταινίας PVC), καθόσον στη δεύτερη περίπτωση το κόστος της κόλας και της ταινίας PVC που τοποθετούνται στα τεμαχισμένα υλικά είναι μικρότερο του 1/3 της σχετικής αμοιβής του.

4.  Περαιτέρω, όσον αφορά το είδος των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων για τις ανωτέρω περιγραφόμενες συναλλαγές (πώληση αγαθών έναντι συγκεκριμένης τιμής και εν συνεχεία επεξεργασία αυτών έναντι ιδιαίτερης τιμής, με προσθήκη υλικών των οποίων η αξία είναι μικρότερη του 1/3 της συνολικής αμοιβής), σας γνωρίζουμε ότι, πρέπει να εκδίδετε δελτίο αποστολής – τιμολόγιο για την πώληση των εν λόγω αγαθών, στο οποίο, εκτός των άλλων, πρέπει να γίνει σαφής μνεία ότι τα αγαθά παραμένουν στις εγκαταστάσεις σας προς επεξεργασία (εγκ. ΠΟΛ.3/24.11.1992, παρ. 12.2.2.) και εν συνεχεία εκκαθάριση ή αντί αυτής τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τη δικαιούμενη αμοιβή της επεξεργασίας αυτών.


Taxheaven.gr