1056392/430/0015/10/7/2006

Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. από Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.).

10 Ιούλ 2006

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1056392/430/0015/10/7/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1056392/430/0015/10/7/2006

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ. από  Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.).

    Απαντώντας στην από 16.6.2006 αίτησή σας σχετικά με το θέμα και καθόσον αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

    1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

    2.   Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2137/1985 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ίδρυση Ε.Ο.Ο.Σ. σκοπός του Ομίλου είναι η διευκόλυνση ή ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μελών του, καθώς και η βελτίωση ή η αύξηση των κερδών από τη δραστηριότητα αυτή και όχι η πραγματοποίηση δικών του κερδών. Η δραστηριότητά του πρέπει να συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα των μελών του και να έχει μόνο επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με αυτή (άρθρο 3). Τα κέρδη που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ομίλου θεωρούνται κέρδη των μελών και κατανέμονται μεταξύ τους κατά την αναλογία που προβλέπεται στη σύμβαση του ομίλου ή, εάν δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση, κατ\' ισομοιρία (άρθρο 21).

    Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/1992, οι οποίες εφαρμόζονται στους Ε.Ο.Ο.Σ. των οποίων η έδρα έχει ορισθεί σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα, καθώς και στα καταστήματα στην Ελλάδα Ομίλων με έδρα σε άλλο κράτος – μέλος, οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που ρυθμίζουν την αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα εφαρμόζονται  συμπληρωματικά στον Ε.Ο.Ο.Σ., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού που αναφέρεται παραπάνω (άρθρο 2). Ο Όμιλος από την καταχώρησή του στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 5 αποκτά νομική προσωπικότητα (άρθρο 3). Με επιμέλεια του Ομίλου περίληψη της συστατικής του σύμβασης, που πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα αναφερόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 μνεία του τόπου, της ημερομηνίας καταχώρησης και του αριθμού μητρώου  του Ομίλου, δημοσιεύεται μέσα σε ένα μήνα από την κατά το άρθρο 5 καταχώριση στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

      3.     Από τις διατάξεις που προαναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος συνάγεται ότι ο Ε.Ο.Ο.Σ. που ιδρύεται στην Ελλάδα έχει το χαρακτήρα αστικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος ο Ε.Ο.Ο.Σ. που ιδρύεται στην Ελλάδα θεωρείται επιτηδευματίας και έχει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.), ανεξάρτητα αν ο σκοπός του είναι κερδοσκοπικός ή μη.


Taxheaven.gr